Autor(i):
S. Piatka
Názov:
Statické webové stránky VŠC v Humennom
Static Web Pages
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
XHTML, web, stránka
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť statickú webovú stránku, ktorá by slúžila študentom fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Výučbovo -- študijného centra v Humennom. Proces vytvorenia tejto XHTML stránky pozostával z viacerých krokov: návrhu dizajnu webovej stránky, vytvorenia zdrojových kódov tejto stránky až po overenie štandardov XHTML. Stránka obsahuje fotogalériu priestorov školy, harmonogram výučby, kontakt a predovšetkým odkazy na týždenné rozvrhy, ktoré sú v pravidelných intervaloch pridávané na túto webovú stránku.

 

The purpose of this bachelor's work is to create static web-page, which would be serving to students of the Faculty of Chemical and Food Technology, in teaching - studying centre in Humenné. The process of creation this XHTML web-page consisted of several steps: from proposal of web-page design, creation of source code of this web-page to the verification of standards XHTML. The web-page contain photo gallery of the school's spaces, harmonogram, contact and especially references to the weekly timetable, which are being added into this web-page at regular intervals.

Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-40214

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
22.5.2010 00:01:37

Plný text:
926.pdf (3.31 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam926,
author={S. Piatka},
title={Statick\'e webov\'e str\'anky V{\v{S}}C v Humennom},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={XHTML, web, str\'anka},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om tejto bakal\árskej pr\áce je vytvori\v{t} statick\ú webov\ú str\ánku, ktor\á by sl\ú\v{z}ila \študentom fakulty chemickej a\ potravin\árskej technol\ógie, V\ýu\v{c}bovo -- \študijn\ého centra v\ Humennom. Proces vytvorenia tejto XHTML str\ánky pozost\ával z\ viacer\ých krokov: n\ávrhu dizajnu webovej str\ánky, vytvorenia zdrojov\ých k\ódov tejto str\ánky a\v{z} po overenie \štandardov XHTML. Str\ánka obsahuje fotogal\ériu priestorov \školy, harmonogram v\ýu\v{c}by, kontakt a\ predov\šetk\ým odkazy na t\ý\v{z}denn\é rozvrhy, ktor\é s\ú v\ pravideln\ých intervaloch prid\ávan\é na t\úto webov\ú str\ánku. \  The purpose of this bachelor's work is to create static web-page, which would be serving to students of the Faculty of Chemical and Food Technology, in teaching - studying centre in Humenn\é. The process of creation this XHTML web-page consisted of several steps: from proposal of web-page design, creation of source code of this web-page to the verification of standards XHTML. The web-page contain photo gallery of the school's spaces, harmonogram, contact and especially references to the weekly timetable, which are being added into this web-page at regular intervals.},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=926}
}