Autor(i):
M. Klaučo
Názov:
Tvorba GUI pre syntézu robustných PI regulátorov
Development of GUI for Synthesis of Robust PI Controllers
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
Grafické rozhranie programu, MATLAB, PI regulátory
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Bez grafického rozhrania -- GUI (Graphical User Interface) -- by väčšina užívateľov nebola schopná používať počítač. Dobre navrhnuté GUI je dôležitou súčasťou zavádzania programu do praxe. Cieľom tvorby akéhokoľvek GUI je odbremeniť užívateľa od používania CLI (command-line interface). Cieľom tohto bakalárskeho projektu je naučiť sa základy tvorby GUI v prostredí MATLAB a následne vytvoriť fungujúci program. GUI je možné v prostredí MATLAB tvoriť rôzne. V tejto práci sa budeme venovať profesionálnemu prístupu tvorby GUI pomocou príkazov uicontrol a figure. Vytvorené GUI bude nadstavba programu, ktorý sa zaoberá syntézou robustných PI regulátorov.

Školiteľ:
Ing. Katarína Matejičková
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50920

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
24.5.2010 17:05:52

Plný text:
935.pdf (1.56 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam935,
author={M. Klau\v{c}o},
title={Tvorba GUI pre synt\'ezu robustn\'ych PI regul\'atorov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={Grafick\'e rozhranie programu, MATLAB, PI regul\'atory},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Bez grafick\ého rozhrania -- GUI (Graphical User Interface) -- by v\ä\v{c}\šina u\v{z}\ívate\v{l}ov nebola schopn\á pou\v{z}\íva\v{t} po\v{c}\íta\v{c}. Dobre navrhnut\é GUI je d\ôle\v{z}itou s\ú\v{c}as\v{t}ou zav\ádzania programu do praxe. Cie\v{l}om tvorby ak\éhoko\v{l}vek GUI je odbremeni\v{t} u\v{z}\ívate\v{l}a od pou\v{z}\ívania CLI (command-line interface). Cie\v{l}om tohto bakal\árskeho projektu je nau\v{c}i\v{t} sa z\áklady tvorby GUI v\ prostred\í MATLAB a\ n\ásledne vytvori\v{t} funguj\úci program. GUI je mo\v{z}n\é v\ prostred\í MATLAB tvori\v{t} r\ôzne. V\ tejto pr\áci sa budeme venova\v{t} profesion\álnemu pr\ístupu tvorby GUI pomocou pr\íkazov uicontrol a\ figure. Vytvoren\é GUI bude nadstavba programu, ktor\ý sa zaober\á synt\ézou robustn\ých PI regul\átorov.},
supervisor={Ing. Katar\'ina Mateji\v{c}kov\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=935}
}