Autor(i):
J. Rusnák
Názov:
Riadenie systému s dopravným oneskorením pomocou priemyselného riadiaceho systému SIMATIC
Control of System with Transport Delay by Industrial Controlling System SIMATIC
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
SIMATIC, STEP7, robustný, aproximácia
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Voľba parametrov regulátora ovplyvňuje vlastnosti riadeného procesu. Vhodným zvolením parametrov je možné zabezpečiť optimálne riadenie, čo je v praxi často spojené s úsporou nákladov. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť riadiaci program pre elektronický model s dopravným oneskorením s využitím priemyselného riadiaceho systému SIMATIC. Zahŕňa to tvorbu riadiaceho programu v STEP7 a vytvorenie obrazovky vo WinCC. Na syntézu regulátora je potrebné vykonať identifikáciu prenosu elektronického modelu. Po splnení tejto podmienky možno pristúpiť k syntéze regulátora pomocou programu na syntézu robustných PI regulátorov. Porovnaním ukazovateľov kvality riadenia viacerých regulátorov sa určí najvhodnejší z nich.

Školiteľ:
Ing. Katarína Matejičková
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50943

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
24.5.2010 17:06:53

Plný text:
936.pdf (820.13 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam936,
author={J. Rusn\'ak},
title={Riadenie syst\'emu s dopravn\'ym oneskoren\'im pomocou priemyseln\'eho riadiaceho syst\'emu SIMATIC},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={SIMATIC, STEP7, robustn\'y, aproxim\'acia},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Vo\v{l}ba parametrov regul\átora ovplyv\v{n}uje vlastnosti riaden\ého procesu. Vhodn\ým zvolen\ím parametrov je mo\v{z}n\é zabezpe\v{c}i\v{t} optim\álne riadenie, \v{c}o je v\ praxi \v{c}asto spojen\é s\ \úsporou n\ákladov. Cie\v{l}om tejto bakal\árskej pr\áce bolo vytvori\v{t} riadiaci program pre elektronick\ý model s\ dopravn\ým oneskoren\ím s\ vyu\v{z}it\ím priemyseln\ého riadiaceho syst\ému SIMATIC. Zah\'r\v{n}a to tvorbu riadiaceho programu v\ STEP7 a\ vytvorenie obrazovky vo WinCC. Na synt\ézu regul\átora je potrebn\é vykona\v{t} identifik\áciu prenosu elektronick\ého modelu. Po splnen\í tejto podmienky mo\v{z}no prist\úpi\v{t} k\ synt\éze regul\átora pomocou programu na synt\ézu robustn\ých PI regul\átorov. Porovnan\ím ukazovate\v{l}ov kvality riadenia viacer\ých regul\átorov sa ur\v{c}\í najvhodnej\š\í z\ nich.},
supervisor={Ing. Katar\'ina Mateji\v{c}kov\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=936}
}