Autor(i):
M. Šugár
Názov:
Riadenie laboratórneho modelu riadiacim systémom SIMATIC
Control of the laboratory model by control system SIMATIC
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
PI regulátor, WinCC, robustné riadenie, riadiaci systém SIMATIC
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Úlohou bakalárskej práce bolo využitie riadiaceho systému Simatic S-7 300 na riadenie elektronického modelu. Práca sa zaoberá tvorbou riadiaceho programu v programe STEP7 a vytvorením grafického rozhrania v programe WinCC, ktoré je prepojené pomocou pracovnej stanice SIMATIC na elektronický model. Ďalšími úlohami práce boli identifikácia riadeného elektronického modelu, návrh robustných PI regulátorov a testovanie na reálnom zariadení. V konečnej fáze je porovnanie priebehov riadenia vybraných regulátorov.

Školiteľ:
Ing. Katarína Matejičková
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50949

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
24.5.2010 17:07:57

Plný text:
937.pdf (1.42 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam937,
author={M. {\v{S}}ug\'ar},
title={Riadenie laborat\'orneho modelu riadiacim syst\'emom SIMATIC},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={PI regul\'ator, WinCC, robustn\'e riadenie, riadiaci syst\'em SIMATIC},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={\Úlohou bakal\árskej pr\áce bolo vyu\v{z}itie riadiaceho syst\ému Simatic S-7 300 na riadenie elektronick\ého modelu. Pr\áca sa zaober\á tvorbou riadiaceho programu v\ programe STEP7 a\ vytvoren\ím grafick\ého rozhrania v\ programe WinCC, ktor\é je prepojen\é pomocou pracovnej stanice SIMATIC na elektronick\ý model. {\v{D}}al\š\ími \úlohami pr\áce boli identifik\ácia riaden\ého elektronick\ého modelu, n\ávrh robustn\ých PI regul\átorov a\ testovanie na re\álnom zariaden\í. V\ kone\v{c}nej f\áze je porovnanie priebehov riadenia vybran\ých regul\átorov.},
supervisor={Ing. Katar\'ina Mateji\v{c}kov\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=937}
}