Autor(i):
M. Polačková
Názov:
Riadenie technologického procesu pomocou frekvenčných kritérií
Control of Technological Process Using Frequency Criteria
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
Frekvenčná charakteristika, Frekvenčný prenos, Regulátor
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Bakalársky projekt prináša a systematizuje poznatky z oblasti riadenia technologických procesov pomocou frekvenčných kritérií. Prvá časť vysvetľuje základné pojmy z danej problematiky, čo je frekvenčný prenos, frekvenčná a logaritmická frekvenčná charakteristika a ako použiť frekvenčné kritériá na overovanie stability dynamických systémov. Pre názornosť sú analyzované jednoduché modely systémov prvého, druhého a vyšších rádov. V ďalšej časti sú nadobudnuté poznatky aplikované na návrh P,PI a PID regulátorov. V závere tohto bakalárskeho projektu je na konkrétnom príklade prietokového chemického reaktora demonštrované použitie teoretických poznatkov v praxi. Všetky frekvenčné charakteristiky sú simulované v programovom prostredí MATLAB R2008a -- SIMULINK 7.6.

Školiteľ:
Ing. Mária Karšaiová, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-40474

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Mária Karšaiová, CSc.
Posledná úprava:
26.5.2010 07:58:16

Plný text:
940.pdf (1.37 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam940,
author={M. Pola\v{c}kov\'a},
title={Riadenie technologick\'eho procesu pomocou frekven\v{c}n\'ych krit\'eri\'i},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={Frekven\v{c}n\'a charakteristika, Frekven\v{c}n\'y prenos, Regul\'ator},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Bakal\ársky projekt prin\á\ša a\ systematizuje poznatky z\ oblasti riadenia technologick\ých procesov pomocou frekven\v{c}n\ých krit\éri\í. Prv\á \v{c}as\v{t} vysvet\v{l}uje z\ákladn\é pojmy z\ danej problematiky, \v{c}o je frekven\v{c}n\ý prenos, frekven\v{c}n\á a\ logaritmick\á frekven\v{c}n\á charakteristika a\ ako pou\v{z}i\v{t} frekven\v{c}n\é krit\éri\á na overovanie stability dynamick\ých syst\émov. Pre n\ázornos\v{t} s\ú analyzovan\é jednoduch\é modely syst\émov prv\ého, druh\ého a\ vy\š\š\ích r\ádov. V\ \v{d}al\šej \v{c}asti s\ú nadobudnut\é poznatky aplikovan\é na n\ávrh P,PI a\ PID regul\átorov. V\ z\ávere tohto bakal\árskeho projektu je na konkr\étnom pr\íklade prietokov\ého chemick\ého reaktora demon\štrovan\é pou\v{z}itie teoretick\ých poznatkov v\ praxi. V\šetky frekven\v{c}n\é charakteristiky s\ú simulovan\é v\ programovom prostred\í MATLAB R2008a -- SIMULINK 7.6.},
supervisor={Ing. M\'aria Kar\v{s}aiov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=940}
}