Autor(i):
J. Drgoňa
Názov:
Konvexná optimalizácia a prediktívne riadenie s modelom
Convex Optimization and Model Predictive Control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 05. 2010
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom tejto práce je oboznámiť sa problematikou konvexnej optimalizácie, jej základné vlastnosti a využitie v prediktívnom riadení. Ďalej sa práca zaoberá práve prediktívnym riadením s modelom, ktoré patrí v súčasnosti medzi veľmi populárne pokročilé metódy riadenia. Práca je zameraná hlavne na matematickú formuláciu prediktívneho riadenia ako konvexného optimalizačného problému. Nakoniec sú zadefinované niektoré problémy prediktívneho riadenia, ktoré sú riešené teoreticky, ale aj prakticky na konkrétnom príklade riadenia dvoch zásobníkov kvapaliny.

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50907

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
31.5.2010 13:48:40

Plný text:
945.pdf (451.7 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam945,
author={J. Drgo\v{n}a},
title={Konvexn\'a optimaliz\'acia a predikt\'ivne riadenie s modelom},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 05. 2010},
annote={Cie\v{l}om tejto pr\áce je obozn\ámi\v{t} sa problematikou konvexnej optimaliz\ácie, jej z\ákladn\é vlastnosti a\ vyu\v{z}itie v\ predikt\ívnom riaden\í. {\v{D}}alej sa pr\áca zaober\á pr\áve predikt\ívnym riaden\ím s\ modelom, ktor\é patr\í v\ s\ú\v{c}asnosti medzi ve\v{l}mi popul\árne pokro\v{c}il\é met\ódy riadenia. Pr\áca je zameran\á hlavne na matematick\ú formul\áciu predikt\ívneho riadenia ako konvexn\ého optimaliza\v{c}n\ého probl\ému. Nakoniec s\ú zadefinovan\é niektor\é probl\émy predikt\ívneho riadenia, ktor\é s\ú rie\šen\é teoreticky, ale aj prakticky na konkr\étnom pr\íklade riadenia dvoch z\ásobn\íkov kvapaliny.},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=945}
}