Autor(i):
Ľ. Mičenec
Názov:
Modelovanie hybridných systémov
Modeling of Hybrid Systems
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 05. 2010
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Obsahom tejto práce bolo zoznámiť sa s problematikou modelovania hybridných systémov. Jednalo sa konkrétne o model zásobníka kvapaliny ktorý bolo potrebné navrhnúť, linearizovať a následne vytvoriť hybridný model. Po vytvorení hybridného modelu nám kompilátor HYSDEL preložil kód do matematickej formy. Výstupný model mohol byť spracovaný Matlab-om. Výsledkom bolo porovnanie nelineárneho alebo lineárneho a hybridného modelu zásobníka kvapaliny na simuláciach s rôznymi scenármi s využitím jednoduchého grafického rozhrania umožňujúceho spájať jednotlivé bloky navzájom.

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-40535

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
31.5.2010 13:54:43

Plný text:
948.pdf (595.92 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam948,
author={{\v{L}}. Mi\v{c}enec},
title={Modelovanie hybridn\'ych syst\'emov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 05. 2010},
annote={Obsahom tejto pr\áce bolo zozn\ámi\v{t} sa s\ problematikou modelovania hybridn\ých syst\émov. Jednalo sa konkr\étne o\ model z\ásobn\íka kvapaliny ktor\ý bolo potrebn\é navrhn\ú\v{t}, linearizova\v{t} a\ n\ásledne vytvori\v{t} hybridn\ý model. Po vytvoren\í hybridn\ého modelu n\ám kompil\átor HYSDEL prelo\v{z}il k\ód do matematickej formy. V\ýstupn\ý model mohol by\v{t} spracovan\ý Matlab-om. V\ýsledkom bolo porovnanie neline\árneho alebo line\árneho a\ hybridn\ého modelu z\ásobn\íka kvapaliny na simul\áciach s\ r\ôznymi scen\ármi s\ vyu\v{z}it\ím jednoduch\ého grafick\ého rozhrania umo\v{z}\v{n}uj\úceho sp\ája\v{t} jednotliv\é bloky navz\ájom.},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=948}
}