Autor(i):
B. Takács
Názov:
Riadenie LEGO robotov
Control of LEGO Robots
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
MATLAB, Simulink, Stateflow, LEGO Mindstorms NXT
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 05. 2010
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Hlavným cieľom prace je overiť možnosti využitia softvéru Stateflow, ako aj jeho následnou aplikáciou na reálnych objektoch zhotovených z lega a použitím techniky LEGO Mindstorms NXT. V prvých dvoch kapitolách sa oboznámime s možnosťami, ktoré nám ponúka LEGO Mindstorms NXT, ako aj s prácou v užívateľskom prostredím softvéru Stateflow. Princíp stavového riadenia je vysvetlené od základov, pomocou zrozumiteľných príkladov. Výsledkom práce je otestovať a dokázať správnosť navrhnutého algoritmu na riadenie vopred určeného objektu.

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50950

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
31.5.2010 14:04:35

Plný text:
951.pdf (4.01 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam951,
author={B. Tak\'acs},
title={Riadenie LEGO robotov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={MATLAB, Simulink, Stateflow, LEGO Mindstorms NXT},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 05. 2010},
annote={Hlavn\ým cie\v{l}om prace je overi\v{t} mo\v{z}nosti vyu\v{z}itia softv\éru Stateflow, ako aj jeho n\áslednou aplik\áciou na re\álnych objektoch zhotoven\ých z\ lega a\ pou\v{z}it\ím techniky LEGO Mindstorms NXT. V\ prv\ých dvoch kapitol\ách sa obozn\ámime s\ mo\v{z}nos\v{t}ami, ktor\é n\ám pon\úka LEGO Mindstorms NXT, ako aj s\ pr\ácou v\ u\v{z}\ívate\v{l}skom prostred\ím softv\éru Stateflow. Princ\íp stavov\ého riadenia je vysvetlen\é od z\ákladov, pomocou zrozumite\v{l}n\ých pr\íkladov. V\ýsledkom pr\áce je otestova\v{t} a\ dok\áza\v{t} spr\ávnos\v{t} navrhnut\ého algoritmu na riadenie vopred ur\v{c}en\ého objektu.},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=951}
}