Kód predmetu:
N422T0_4I
Názov predmetu:
Teória automatického riadenia III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Finálna známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia a riadenia procesov, vie pracovať s mnohorozmerovými systémami. Dokáže navrhnúť riadenie výmenníkov tepla, rektifikačných kolón, chemických reaktorov a ďalších procesov chemickej technológie
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • SKOGESTAD, S. – POSTLETHWAITE, I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. 574 s. ISBN 0-470-01168-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
59

A 54.2 %

B 23.7 %

C 8.5 %

D 13.6 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Fikar, E. Pavlovičová (2023/2024 – Zimný semester)
M. Fikar, E. Pavlovičová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Horváthová, M. Mojto (2021/2022 – Zimný semester)
M. Fikar, L. Galčíková, M. Horváthová, J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
M. Fikar, P. Valiauga (2019/2020 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Oravec (2018/2019 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Oravec (2017/2018 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Oravec (2016/2017 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Oravec (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
4. 12. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS