M. Fikar, Dynamická optimalizácia procesov. STU v Bratislave a Slovenská e-akadémia, n. o., Bratislava, 2007, 161pp, ISBN 978-80-89316-08-3

Kniha je v súčasnosti vypredaná a nedá sa v papierovej forme zohnať. Aktualizovaná elektronická verzia je tu [PDF]

ChangeLog

O publikácii

Publikácia sa zaoberá teoretickými a praktickými aspektmi dynamickej optimalizácie čiže optimálnym riadením dynamických systémov v otvorenom regulačnom obvode. Problém dynamickej optimalizácie je charakterizovaný hľadaním optimálnej trajektórie riadiacich veličín a prípadne neznámych parametrov na určitom časovom intervale za prítomnosti obmedzení, z ktorých najdôležitejšie je opis riadeného procesu v tvare diferenciálnych a algebraických rovníc.

Dynamická optimalizácia má využitie vo viacerých oblastiach. Jej riešením je optimálna trajektória riadenia, ktorú možno porovnať s aktuálnou a získať informáciu o možnom zlepšení oproti stávajúcemu režimu operácie. Tiež možno z týchto výsledkov rozpracovať citlivostnú analýzu v prípade neurčitostí a porúch. Asi najdôležitejšie použitie je v prediktívnom riadení, ktoré pozostáva z opakovaného riešenia problému dynamickej optimalizácie.

Publikácia je rozdelená na štyri časti.

V prvej teoretickej časti sa zaoberáme jednak odvodením základných metód a prúdov v oblasti dynamickej optimalizácie a jednak ich aplikáciou na lineárne systémy. Preberajú sa princípy variačného počtu, Pontrjaginovho princípu minima a Bellmanovho princípu optimality. Metódy sú aplikované na jednoduché problémy z lineárnych systémov.

Druhá časť je venovaná numerickým metódam. Tieto nadväzujú na problematiku z predošlej časti a rozširujú ju tak, aby dynamickú optimalizáciu bolo možné použiť na širšiu triedu problémov. Na základe rozličného stupňa aproximácie sú rozdelené jednotlivé triedy metód, ktoré sú potom rozoberané v individuálnych kapitolách. Dôraz je kladený na deterministické prístupy. Ďalej sa v tejto časti venujeme aj niektorým otázkam a problémom, ktoré sa v dynamickej optimalizácii môžu vyskytovať.

V tretej časti sú uvedené programové balíky, v ktorých vývoji autor participoval. Pomocou týchto je možné jednoduchým spôsobom riešiť niektoré z uvedených problémov v predošlých kapitolách.

Štvrtá časť je venovaná aplikáciám v oblasti dynamickej optimalizácie. Ukazuje nielen použitie metód a programových balíkov, ale aj problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Vybrané sú tri aplikácie, ktoré sú zoradené od jednoduchších až po zložité problémy na hranici riešiteľnosti v súčasnom stave poznania v problematike.