Miroslav Fikar - Ľudmila Malíková - Katarína Staroňová - Ľuboslava Vávrová - Emília Beblavá - Ľuboš Čirka - Zita Bajúszová - Peter Halák - Zdenko Hanout, Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v stredoeurópskom kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2, FSEV UK v Bratislave, 2012, 350s.


O publikácii

Táto príručka vznikla ako jeden z výsledkov projektu Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu, ktorého hlavným riešiteľom bola Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená Ústavom verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Druhým riešiteľom bola Slovenská technická univerzita v Bratislave zastúpená Ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Ďalšie a podrobnejšie informácie o projekte sú dostupné na jeho UK web stránke a u nás.

Príručka sa skladá z dvoch častí. Prvá z nich sa venuje výskumu potrieb a možností online vzdelávania v stredoeurópskom kontexte. Boli zmapované riešenia, ktoré sú na univerzitách najčastejšie využívané a diskutované problémy študentov, pedagógov a administrátorov. Ako optimálne sa v súčasných podmienkach ukázalo prostredie Moodle, ktoré predstavuje softvér s otvoreným kódom, ktorý je možno ďalej upravovať

V druhej časti sme sa zamerali na lektorov a objasňujeme základné princípy práce v tomto prostredí. Vysvetľujeme tiež základné pojmy a dôležité princípy, ktoré sa využívajú v oblasti elektronického vzdelávania.

Veríme, že predkladaná publikácia bude podnetná pre všetkých, ktorých problematika elektronického vzdelávania vo verejnej správe zaujíma a že v nej nájdu inšpiráciu aj pre svoje ďalšie aktivity a projekty.

Obsah

Prvé strany a obsah publikácie je tu [PDF].

Poďakovanie

Tvorba a tlač publikácie bola podporená v rámci projektu ITMS 26240220018: Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu, operačný program Výskum a vývoj, prioritná os č. 4, výzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO.

Máte záujem o publikáciu?

Tlačená verzia publikácie je voľne dostupná pre osobný odber (proti podpisu) u autorov na UIAM FCHPT STU v Bratislave (kontakt mail: office zavinac kirp.chtf.stuba.sk) alebo UVPE FSEV UK v Bratislave.

Elektronická verzia publikácie je voľne dostupná v publikačnom systéme ústavu ako PDF.