MiFi - E-learning

1. Úvod

Táto stránka bola inšpirovaná materiálom Ekonomickej Univerzity, ktorý sa venuje zavedeniu E-learningu na tejto univerzite. Nájdete ho tu (PDF). Bol by som veľmi rád, keby sa e-learning uchytil aj na našej fakulte a tiež univerzite. Chcel by som tu prezentovať niektoré základné veci, na ktoré by sa pri tvorbe e-kurzov nemalo zabúdať. Postupne sem budem dodávať ďalšie veci, ktoré sa mi budú zdať zaujímavé (a ktoré sa naučím, keďže som v tejto problematike rovnaký začiatočník, ako ostatní). Veľa informácií je aj vo fakultnom e-learningovom systéme Moodle alebo po anglicky na http://www.elearning-onestop.com.

2. Kritériá pre hodnotenie elearningových kurzov

 1. Základné vlastnosti kurzu
  1. Aktívne použitý počas semestra
  2. Prehľadnosť a celkový design kurzu, nápaditosť
  3. Vyjadrenie celkových a čiastkových cieľov, vyjadrenie cieľov vo výkone študenta
  4. Štruktúra kurzu
  5. Vhodnosť pre dištančnú formu vzdelávania
  6. Náročnosť – pre 1 alebo viac skupín študentov
  7. Perzonifikácia/individualizácia pre študentov
 2. Študijné materiály
  1. Prednášky – študijné materiály a prezentácie (po kapitolách, vcelku)
  2. Cvičenia – prehľad preberanej problematiky po týždňoch
  3. Aplikácia učiva na riešených príkladoch
  4. Aplikácia učiva na neriešených príkladoch
  5. Slovníčky
  6. Wiki – spoločné vytváranie materiálov
 3. Plánovanie a organizácia študijných aktivít
  1. Sylabus
  2. Kalendár
 4. Využitie multimédií
  1. Hypertext
  2. Obrázky, štruktúry, tabuľky, grafy
  3. Videosekvencie
  4. Animácie
  5. Video, zvuk
 5. Aktivizácia študentov
  1. Asynchrónna komunikácia (e-mail, diskusné skupiny)
  2. Synchrónna komunikácia (chat, whiteboard)
  3. Pracovné skupiny študentov a riešenie spoločných projektov
  4. Spracované prípadové štúdie
  5. Priebežné hodnotenie študenta, prehľad účastí
 6. Spätná väzba
  1. Ankety, dotazníky
  2. Autotesty, spätná väzba
  3. Testy
  4. Zadania odosielané ku hodnoteniu

3. Šablóna pre kurz

Základnou myšlienkou e-learningových kurzov je príprava e-lektronického materiálu, ktorý by zahŕňal všetky položky, ktoré LMS (learning management systems) nástroje poskytujú: informačné, obsahové, komunikačné aj testovacie časti. Celkový materiál nesie globálne informácie o kurze (napr. nadpis, učitelia, cieľ, ...) a potom je tematicky rozdelený na logické časti - kapitoly, ktoré je možné samostatne študovať, každá kapitola má vlastnú jednotnú štruktúru (napr. výklad, jeho aplikácia, diskusie, testy, ...). Elektronický materiál by mal byť teda podobne štrukturovaný, ako klasicky písaná kniha:

Niektoré z týchto častí preberá samotný LMS systém, my ako učitelia by sme sa mali koncentrovať najmä na obsahovú stránku. Čo by sme si ale mali zapamätať, je fakt, že v e-kurze chýba priama prítomnosť pedagóga, a preto je veľmi dôležité, aby sa vždy na začiatku objasnilo, čo sa ide učiť a prečo. A podobne v závere, čo sa naučilo a k čomu je to dobré.

4. Šablóna pre každú kapitolu

Každá elektronická kapitola je ako kapitola v knihe. Mala by obsahovať úvod, motiváciu, prehľad. A v závere opakovanie, testy, atď. Takže náplň kapitoly by mohla byť nasledovná:

5. Prezentácia o Moodle

V novembri-decembri 2005 prebehla na KIRP séria odborných seminárov o e-learningu. Táto prezentácia je z tretej časti a opisuje niektoré princípy v LMS systéme Moodle.

Súbory: Open Document Presentation (OOo 2.0), PDF dokument.

Okrem toho je na našom Moodle kurz Systémy LMS na riadenie výučby cez Internet, ktorý má za cieľ vysvetliť základy Moodle po slovensky. Kurz má prístupové heslo, ale povoľuje vstup hostí.

6. SCORM balíky

Jednou z možností, ako vytvárať e-learningový kurz, je rozčleniť ho na samostatné kapitoly a tie zbaliť do špeciálneho balíčka, ktorý vyhovuje štandardom pre LMS systémy. Jedným z takých je SCORM. V rámci SCORMu je možné dodať texty, otázky, kvízy a mnoho ďalšieho.

Voľným open-sourcovým riešením pre vytváranie SCORMov je program eXe dostupný na www.exelearning.org.

V praxi to potom znamená, že si učiteľ môže pripraviť malé bloky aj bez pripojenia na Internet a tie potom môže umiestniť napríklad do Moodle ako samostatné aktivity. SCORM balíky majú definované väzby na LMS a dokážu mu odovzdať informácie o výsledkoch testov, ktoré časti textu študenti čítajú, atď.

Linky


Miroslav Fikar