Kód predmetu:
N422P1_4I
Názov predmetu:
Projektové softvérové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhajoba záverečného projektu
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí používať nástroje slúžiace na správu verzií zdrojových kódov, získa vedomosti o centralizovanej a decentralizovanej architektúre, oboznámi sa s nástrojmi CVS, SVN, GIT a Mercurial.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky správy verzií softvérových projektov (dotácia 0/2)
2. Príklady použitia verzionovacích systémov v praxi (dotácia 0/2)
3. Centralizovaný vs. distribuovaný prístup, výhody a nevýhody (dotácia 0/2)
4. Centralizovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/2)
5. Nástroj CVS (Concurrent Versions System) (dotácia 0/2)
6. Nástroj SVN (Subversion) (dotácia 0/2)
7. Distribuovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/8)
 
a. Nástroj Mercurial
b. Nástroj GIT

8. Grafické užívateľské rozhrania (dotácia 0/2)
9. Ošetrenie konfliktov pri spájaní zmien (dotácia 0/2)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
21

A 95.2 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 4.8 %

FX 0 %

Vyučujúci:
J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
J. Oravec (2019/2020 – Zimný semester)
J. Oravec (2018/2019 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
F. Janeček (2016/2017 – Zimný semester)
J. Drgoňa, M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS