Kód predmetu:
N422I0_4I
Názov predmetu:
Inteligentné riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent samostatne vypracuje v priebehu semestra 3 projekty. Odovzdá ich v elektronickej forme. Výsledky prezentuje a obháji. Hodnotený je známkou v súlade so študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie aplikovať metódy umelej inteligencie (metódy rozpoznávania, riešenie úloh, expertné systémy, fuzzy logika, fuzzy modelovanie a riadenie, umelé neurónové siete, evolučné algoritmy) pri riešení úloh z oblasti identifikácie, modelovania a riadenia technologických procesov.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky umelej inteligencie
Metódy rozpoznávania (príznakové a štrukturálne)
Riešenie úloh
Expertné systémy (diagnostické i plánovacie)
Fuzzy logika, fuzzy identifikácia, modelovanie a riadenie
Neurónové siete v identifikácii a riadení
Neuro - fuzzy riadenie
Evolučné algoritmy v inteligentnom riadení
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • NÁVRAT, P. Umelá inteligencia. Bratislava: STU, 2002.
  • NÁVRAT, P. – BIELIKOVÁ, M. – BEŇUŠKOVÁ, Ľ. – KAPUSTÍK, I. – UNGER, M. Umelá inteligencia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 393 s. ISBN 978-80-227-2629-0.
  • WARWICK, K. Neural networks for control and systems. London : Peter Peregrinus, 1992. 260 s. ISBN 0-86341-279-3.
  • TSOUKALAS, L H. – UHRING, R E. Fuzzy and neural approaches in engineering. New York : John Wiley & Sons, 1997. 587 s. ISBN 0-471-16003-2.
  • ZHANG, H. – LIU, D. Fuzzy Modeling and Fuzzy Control. Boston : Birkhäuser, 2006. 416 s. ISBN 978-0-8176-4491-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
11

A 54.5 %

B 27.3 %

C 18.2 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
R. Kohút, M. Kvasnica, M. Wadinger (2022/2023 – Zimný semester)
R. Kohút, M. Kvasnica (2021/2022 – Zimný semester)
R. Kohút, M. Kvasnica (2020/2021 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
A. Mészáros (2018/2019 – Zimný semester)
A. Mészáros (2017/2018 – Zimný semester)
A. Mészáros (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS