Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~wadinger/
Telefón:
+421 259 325 362
ORCID iD:
0000-0002-0167-6331
WoS ResearcherID:
GRO-0706-2022
Google Scholar:
De3i3p8AAAAJ
Vedecká činnosť:
detekcia anomálii/porúch, inžinierstvo spoľahlivosti, strojové učenie, streamovaná dátová analytika
Dostupnosť:

Osobné

LinkedIn
marek-wadinger
GitHub
MarekWadinger
Kalendár
marek.wadinger@stuba.sk

Personal

LinkedIn
marek-wadinger
GitHub
MarekWadinger
Calendar
marek.wadinger@stuba.sk

Vzdelanie

2022-prebieha doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
záverečná práca: Statická a dynamická optimalizácia microgridov na báze zeleného vodíka
študijný program: Riadenie procesov
2020-2022 inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
záverečná práca: Návrh a optimalizácia klasifikačného algoritmu na identifikáciu malých molekúl použitím anotovaných spektrálnych stromov [»pdf]
študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
prospel s vyznamenaním
2020-2021 magisterské štúdium: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
2017-2020 bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
záverečná práca: Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia [»pdf]
študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Education

2022-ongoing PhD-Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
thesis: Static and Dynamic Optimization of Green Hydrogen Microgrids
Study Programme: Process Control
2020-2022 MSc-Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
thesis: Design, implementation, and optimization of classification algorithm for identification of small molecules using annotated spectral trees [»pdf]
Study Programme: Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry
Graduated with Honors
2020-2021 MSc-Study: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
2017-2020 Bc-Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
thesis: Predictive Data Analytics based on Machine Learning [»pdf]
Study Programme: Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Aktivity

2021 - 2022 Rada pre vnútorný systém zabezpečenia kvality STU
- člen
2019 - 2022 Akademický senát FCHPT STU
- člen študentskej časti
2019 - 2021 CHEM - spolok študentov FCHPT STU
- predseda organizácie
2020 Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
- líder 9 členného tímu dobrovoľníkov pri fundraisingu
2018 AIESEC CU in Bratislava
- líder B2C tímu

Activities

2021 - 2022 Quality Assurance Internal System Board STU
- member
2019 - 2022 Academic Senate FCHPT STU
- member of students part
2019 - 2021 CHEM - spolok študentov FCHPT STU
- chairman
2020 Homeless Dormitory sv. Vincent de Paul
- team leader of fundraising volunteers
2018 AIESEC CU in Bratislava
- B2C team leader

Ocenenia

2022 Cena dekana FCHPT STU
Za vynikajúce výsledky počas inžinierskeho štúdia, dosiahnuté výsledky v študentskej vedeckej a technickej činnosti a činnosti v prospech fakulty.
2022 Cena za najlepšiu diplomovú prácu [»pdf]
udelená spoločnosťou SIEMENS Slovensko
2021 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život
sekcia: Riadenie procesov podporené informačnými technológiami [»pdf]
2. miesto
2021 Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU
Za významnú činnosť konanú v prospech fakulty.
2020 Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU
Za významnú činnosť konanú v prospech fakulty.
2019 Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU
Za významnú činnosť konanú v prospech fakulty.
2019 EBEC Central 2019
sekcia: Prípadová štúdia (Európske regionálne kolo v Budapešti)
Návrh komponentu brzdového systému vlaku pod dohľadom spoločnosti Knorr-Bremse. Dizajn nositeľného trenažéra pre profesionálnych športovcov.
3. miesto
2019 EBEC Bratislava 2019
sekcia: Prípadová štúdia (Miestne kolo v Bratislave)
Komplexný návrh kontinuálnej dodávky tepla pre domácnosti a podniky v regióne Horná Nitra na báze kombinovaného zásobovania teplom a elektrickou energiou.
1. miesto

Awards

2022 Dean's Praise 2022 - FCHPT STU
For excellent results during the graduate studies, the results achieved in the student scientific and technical activities and the activities in favor of the Faculty.
2022 The Best Diploma Thesis Praise [»pdf]
awarded by SIEMENS Slovensko
2021 23rd Slovak student scientific conference with international participation Chemistry and technologies for life
section: Process control supported by information technologies
2nd place [»pdf]
2021 Dean's Praise 2021 - FCHPT STU
For activities for the benefit of the Faculty.
2020 Dean's Praise 2020 - FCHPT STU
For activities for the benefit of the Faculty..
2019 Dean's Praise 2019 - FCHPT STU
For activities for the benefit of the Faculty..
2019 EBEC Central 2019
section: Case-Study (European regional Round held in Budapest)
Design of train braking system component under supervision of Knorr-Bremse company. Design of wearable trainer for professional athletes.
3rd place
2019 EBEC Bratislava 2019
section: Case-Study (Local round held in Bratislava)
Comprehentive design of continual heat supply for housholds and businesses in the Horná Nitra region based on combined heat and power supply system.
1st place

Konzultácie


Môj Kalendár


Consultations


My Calendar


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS