Kód predmetu:
A422P5_4B
Názov predmetu:
Prezentačné zručnosti I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečnej prezentácie.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné znalosti potrebné na prípravu typograficky kvalitnej záverečnej práce, ako aj pri príprave posterov, prezentácií a infografík. Osvoja si základné princípy tvorby prezentácií s technickým a vedeckým obsahom. Absolvovaním predmetu sa študenti sa naučili zapisovať text, rovnice, exportovať grafy z Matlabu a tvoriť diagramy do prezentácií. Študenti sa naučia pracovať so softvérovými nástrojmi MS Word, MS PowerPoint. Študenti sa naučia prezentovať pred publikom, čo prispeje k rozvíjaniu mäkkých zručností.
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Klaučo, P. Valábek (2023/2024 – Zimný semester)
M. Horváthová, M. Horváthová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Horváthová (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS