Kód predmetu:
A422U4_4B
Názov predmetu:
Úvod do strojového učenia
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Vyučujúci:
K. Kiš (2023/2024 – Zimný semester)
K. Kiš (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu študent získal základný prehľad metód strojového učenia. Zároveň nadobudol praktické zručnosti analýzy a grafickej interpretácie dát s využitím nástrojov programovacieho jazyka Python. Študent po úspešnom absolvovaní tohto predmetu vie vytvárať pokročilé modely regresie a klasifikácie rozličných dátových súborov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • Guido, S.: Introduction to Machine Learning with Python, O'Reilly Media, Inc, USA, 2016, ISBN: 9781449369415
  • Chollet, F.: Deep Learning with Python, Manning Publications, 2017, ISBN: 1617294438
  • McKinney, W.: Python for Data Analysis, 2nd edition, O'Reilly Media, Inc, USA, 2017, ISBN: 9781491957660
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: cvičenia 26h Nepriama výučba: príprava na cvičenia (12h), príprava záverečného projektu (22h)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie predmetu je založené na priebežnej práci počas semestra (50%) a vypracovaní záverečného projektu (50%). Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS