Kód predmetu:
A422D0_4I
Názov predmetu:
Dávkové spracovanie údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečnej prezentácie (projektu).
Výsledky vzdelávania:
Študent vie navrhnúť vhodnú štruktúru ukladania dát pomocou tetových formátov JSON, XML a CSV. Dáta uložené v týchto formátoch vie načítať, spracovať, filtrovať a vo vhodne upravenej podobe použiť na ďalšie spracovanie. Ovláda načítanie a spracovanie dát vo formáte JSON v programovacích jazykoch Python, JavaScript a Matlab. Vie validovať XML súbory pomocou technológií DTD a XML Schema. XML súbory vie transformovať pomocou jazyka XSLT. Dáta vo formátoch JSON, XML a CSV vie načítať a spracovať pomocou knižnice Pandas v programovacom jazyky Python. Ovláda základy tvorbu REST API založených na formátoch JSON, XML a CSV.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BRADLEY, Neil. The XML companion. Addison-Wesley Professional, 2002.
  • GRUS, J.: Data Science from Scratch: First Principles with Python, ISBN 978-1491901427, O'Reilley
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Kvasnica, M. Wadinger (2023/2024 – Zimný semester)
M. Kvasnica, M. Wadinger (2022/2023 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS