Kód predmetu:
A422D0_4I
Názov predmetu:
Dávkové spracovanie údajov
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Kvasnica, M. Wadinger (2022/2023 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent vie navrhnúť vhodnú štruktúru ukladania dát pomocou tetových formátov JSON, XML a CSV. Dáta uložené v týchto formátoch vie načítať, spracovať, filtrovať a vo vhodne upravenej podobe použiť na ďalšie spracovanie. Ovláda načítanie a spracovanie dát vo formáte JSON v programovacích jazykoch Python, JavaScript a Matlab. Vie validovať XML súbory pomocou technológií DTD a XML Schema. XML súbory vie transformovať pomocou jazyka XSLT. Dáta vo formátoch JSON, XML a CSV vie načítať a spracovať pomocou knižnice Pandas v programovacom jazyky Python. Ovláda základy tvorbu REST API založených na formátoch JSON, XML a CSV.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BRADLEY, Neil. The XML companion. Addison-Wesley Professional, 2002.
  • GRUS, J.: Data Science from Scratch: First Principles with Python, ISBN 978-1491901427, O'Reilley
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: Prednášky - 13 h Cvičenia - 39 h Nepriama výučba: Príprava na prednášky a cvičenia (štúdium literatúry, programovanie) - 20h Spracovanie protokolov - 24h Príprava záverečného projektu - 29h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotí sa priebežná práca na cvičeniach s váhou 50% a vypracovanie a obhajoba záverečného projektu s váhou 50%. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS