Kód predmetu:
N422O3_4B
Názov predmetu:
Optimalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné písomky na začiatku cvičení, 2 zápočtové písomky, písomná skúška
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky o optimalizačných metódach.
Stručná osnova predmetu:
1. Optimalizácia bez ohraničení, analytické metódy (dotácia 4/4)
 
a. Hľadanie extrémov jednorozmerových funkcií
b. Hľadanie extrémov viacrozmerových funkcií

2. Optimalizácia s ohraničeniami typu rovnosti (dotácia 4/4)
 
a. Eliminačná metóda
b. Metóda Lagrangeových multiplikátorov

3. Optimalizácia s ohraničeniami v tvare nerovnosti (dotácia 8/8)
 
a. Karush-Kuhn-Tuckerove podmienky optimality
b. Linearárne programovanie
c. Simplexová metóda

4. Využitie lineárneho programovania (dotácia 4/4)
 
a. Separačné a klasifikačné úlohy
b. Alokačné problémy
c. Transportačné problémy

5. Iteračné metódy (dotácia 2/2)
 
a. Metóda najstrmšieho poklesu
b. Newtonova metóda

6. Pokročilé optimalizačné metódy (dotácia 4/4)
 
a. Genetické algoritmy
b. Celočíselné programovanie
c. Dynamické programovanie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
94

A 24.5 %

B 11.7 %

C 33 %

D 20.2 %

E 9.6 %

FX 1 %

Vyučujúci:
M. Horváthová, M. Kvasnica (2022/2023 – Zimný semester)
M. Horváthová, M. Kvasnica (2020/2021 – Zimný semester)
M. Horváthová, M. Klaučo (2019/2020 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2018/2019 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Klaučo, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica, D. Pakšiová (2016/2017 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS