Kód predmetu:
N422O3_4B
Názov predmetu:
Optimalizácia
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Horváthová, M. Kvasnica (2022/2023 – Zimný semester)
M. Horváthová, M. Kvasnica (2020/2021 – Zimný semester)
M. Horváthová, M. Klaučo (2019/2020 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2018/2019 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Klaučo, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica, D. Pakšiová (2016/2017 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky o optimalizačných metódach.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Optimalizácia bez ohraničení, analytické metódy (dotácia 4/4)
 
a. Hľadanie extrémov jednorozmerových funkcií
b. Hľadanie extrémov viacrozmerových funkcií

2. Optimalizácia s ohraničeniami typu rovnosti (dotácia 4/4)
 
a. Eliminačná metóda
b. Metóda Lagrangeových multiplikátorov

3. Optimalizácia s ohraničeniami v tvare nerovnosti (dotácia 8/8)
 
a. Karush-Kuhn-Tuckerove podmienky optimality
b. Linearárne programovanie
c. Simplexová metóda

4. Využitie lineárneho programovania (dotácia 4/4)
 
a. Separačné a klasifikačné úlohy
b. Alokačné problémy
c. Transportačné problémy

5. Iteračné metódy (dotácia 2/2)
 
a. Metóda najstrmšieho poklesu
b. Newtonova metóda

6. Pokročilé optimalizačné metódy (dotácia 4/4)
 
a. Genetické algoritmy
b. Celočíselné programovanie
c. Dynamické programovanie

Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a výpočtové cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS