Kód predmetu:
427P0_4B
Názov predmetu:
Programovanie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
Výsledky vzdelávania:
Pokračovanie predmetu Programovanie I. Vyhľadávacie a triediace algoritmy, grafové algoritmy, rekurentné algoritmy. Pokročilejšie programovacie techniky v jazyku C.
Stručná osnova predmetu:
1. Základy práce so smerníkmi (dotácia 3/6)
 
a. Premenná typu smerník, vlastnosti smerníkov
b. Smerník ako argument funkcie, smerník na funkciu
c. Smerníková aritmetika, operátor sizeof

2. Dynamické pridelenie a navrátenie pamäti (dotácia 3/6)
 
a. Alokácia pamäti (malloc(), calloc(), realloc())
b. Uvoľnenie pamäti (free(), cfree())
c. Definícia jedno a dvojrozmerného dynamického poľa a práca s takýmito poľami

3. Základný pojem štruktúry a práca so štruktúrami. (dotácia 3/6) (dotácia 3/6)
 
a. Definícia štruktúry, vlastnosti štruktúr a práca s nimi
b. Smerník na štruktúru, štruktúra v štruktúre
c. Štruktúry a funkcie

4. Porovnávacie, triediace a grafove algoritmy (dotácia 3/6)
 
a. Bublinové triedenie
b. Triedenie výberom
c. Triedenie výmenou
d. Jednoduché grafové algoritmy

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
37

A 59.5 %

B 27 %

C 10.8 %

D 0 %

E 2.7 %

FX 0 %

Vyučujúci:
R. Kohút (2022/2023 – Zimný semester)
R. Kohút, M. Kvasnica (2020/2021 – Zimný semester)
K. Kiš, M. Kvasnica (2019/2020 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kvasnica (2018/2019 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2016/2017 – Zimný semester)
J. Drgoňa, M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS