Kód predmetu:
422O1_4I
Názov predmetu:
Optimalizácia procesov a výrob
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie zahŕňa bodové ohodnotenie 3 vypracovaných zadaní a 2 testov absolvovaných v stanovených termínoch.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov aplikácii optimalizačných metód (analytických i iteračných, deterministických i stochastických, gradientových i negradientových,) pri riešení úloh z oblasti optimalizácie technologických procesov a výrob.
Stručná osnova predmetu:
1. Aplikácia optimalizačných metód pri riešení úloh z oblasti optimalizácie technologických procesov a výrob. (dotácia 8/8)
2. Optimalizačné metódy funkcií 1-premennej. Optimalizačné metódy funkcií viac premenných. (dotácia 8/8)
3. Optimalizačné metódy bez obmedzujúcimi podmienok, optimalizačné metódy s obmedzujúcimi podmienkami.
Negradientové optimalizačné metódy - simplexové metódy. Gradientové metódy. Evolučné algoritmy.
(dotácia 10/10)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
113

A 46 %

B 35.4 %

C 12.4 %

D 3.5 %

E 2.7 %

FX 0 %

Vyučujúci:
K. Fedorová, M. Kvasnica (2023/2024 – Zimný semester)
K. Fedorová, M. Kvasnica (2022/2023 – Zimný semester)
K. Fedorová, R. Kohút, M. Kvasnica, C. E. Valero (2021/2022 – Zimný semester)
K. Fedorová, M. Klaučo, M. Kvasnica (2020/2021 – Zimný semester)
M. Horváthová, M. Kvasnica (2019/2020 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2018/2019 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2016/2017 – Zimný semester)
D. Ingole, M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS