Číslo projektu:
ITMS: 13120200115
Názov projektu:
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA)
Typ projektu:
Európske sociálne fondy
Začiatok projektu:
01.01.2004
Koniec projektu:
31.12.2006
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Alajos Mészáros, Ján Mikleš

Partneri

Čas riešenia: 2004-2006

Ciele projektu

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu zamestnania a konkurencieschopnosť Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.

V rámci daného opatrenia je cieľom projektu posilniť regionálny výskum v oblasti automatizácie, vytvoriť a rozvíjať v tejto oblasti vzdelávaciu komunitu, ktorá by mala za cieľ realizovať prenos výsledkov výskumu a vývoja z univerzít do praxe, prepojiť takúto regionálnu komunitu (sieť) s národnou a medzinárodnou (európskou) komunitou a zvýšiť povedomie podnikateľov o potenciáli výskumno-vývojových inštitúcií z oblasti automatizácie v regióne Bratislavy.

Tieto ciele projekt hodlá napĺňať podporovaním výskumníkov a doktorandov pracujúcich v oblasti automatizácie umožnením ich kontaktov so špičkovými európskymi centrami formou študijných pobytov, konferencií, poriadaním odborných seminárov a budovaním virtuálnej komunity, kde by boli v elektronickom prostredí integrované študijné materiály informujúce dobre zrozumiteľným štýlom o najnovších trendoch vo výskume spolu s možnosťami simulačného alebo experimentálneho overenia teórie prostredníctvom teleexperimentov cez Internet, kde by prebiehali virtuálne semináre a videokonferencie na aktuálne témy spojené s diskusným fórom k týmto témam.

Projekt je v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3: Európsky sociálny fond

Konkrétne aktivity v rámci projektu

  1. Vybudovať jadro budúcej komunity – integrované elektronické prostredie na umožnenie prístupu k informačným zdrojom na rôznych typoch médií (texty optimalizované pre tlač, resp. obrazovku, audio a video-materiály, multimédiá) a rôzneho typu určenia (prípadové štúdie, prednášky, riešené príklady, praktické návody k experimentom, glosáre, knižnice publikácií, atď.), s diskusnými fórami, FAQ, s možnosťou zasielať a sťahovať súbory, s možnosťou zbiehať simulácie a vykonávať teleexperimenty cez Internet na zariadeniach umiestnených v laboratóriách spolupracujúcich inštitúcií, resp. sledovať videokonferencie. K tejto časti riešenia budú naplánované študijné pobyty na univerzitách spolupracujúcich v SRN v rámci projektu LearNet (http://learnet.esr.ruhr-uni-bochum.de/, Hagen, Bochum, Würtzburg, München, Siegen, atď.)
  2. Formou prípadových štúdií na ilustrujúcich vybrané problémy z oblasti Automatizácie a prístupy k ich riešeniu vo forme elektronických materiálov umiestnených na Internete (minimálne počas trvania projektu budú voľne prístupné), prípadne na CD (DVD) a neskôr aj tlačenej príručky (max 160 strán) začať s budovaním voľne prístupných zdrojov – výkladnej skrine slúžiacej na sformovanie budúcej komunity. V rámci integrovaného prostredia budú teoretické úvahy ilustrované praktickou aplikáciou s rôznymi stupňami overenia – návrhom a simuláciou na číslicovom počítači, resp. aj riadením v reálnom čase formou teleexperimentu riadeného cez Internet (na reálnych zariadeniach umiestnených v laboratóriách STU).
  3. Na dosiahnutie čo najvyššej úrovne a aktuálnosti prípadových štúdií by slúžili študijné pobyty na popredných pracoviskách LSGC-CNRS, Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques (ENSIC), Nancy, France (Dynamická optimalizácia procesov - destilačných kolón a čistiacich staníc), Hamilton Institute, National University of Ireland Maynooth, Írsko (Rýchlostná linearizácia a jej využitie pri riadení silno nelineárnych systémov), Oxford University, Department of Engineering and Science (Praktické aspekty prediktívneho riadenia) TU München, Inst. Electrical Drives a TU Darmstadt, Inst. Automatisierungstechnik (Inteligentné servosystémy) a Universita Polytecnica delle Marche Ancona (Nelineárne systémy – algebraický prístup) . Tieto pracoviská boli vybrané s ohľadom na prevažujúci charakter priemyslu v regióne Bratislavy (Automobilový priemysel, robotika, chemický priemysel, automatizácia) a preň relevantné teoretické prístupy.
  4. Odštartovať diskusné fóra vyzývajúce na konfrontáciu viacerých prístupov k riešeniu vytypovaných problémov (s možnosťou porovnávania výstupov formou simulácií a teleexperimentov na reálnych zariadeniach), monitorovať a prípadne usmerňovať vývoj diskusie.
  5. Začleniť laboratóriá STU do medzinárodnej siete telelaboratórií (spolupráca so sieťou LearNet, Nemecko, prípadne s ďalšími podobnými sieťami).
  6. Virtuálne stretnutia skupiny dopĺňať prezenčnými pracovnými stretnutiami zorganizovanými formou prednášky, predvedenia experimentov a následnej diskusie, prípadne aktívnej práce účastníkov (možnosť individuálneho zopakovania experimentov už počas stretnutia alebo neskôr cez Internet).
  7. Na základe skúseností z diskusií a reakcií účastníkov prezenčných stretnutí realizovať prípadné zmeny vystavených materiálov a vydať textové príručky písané štýlom vhodným pre samoštúdium.
  8. Skúsenosti získané počas študijných pobytov a pri rozvoji virtuálnej komunity prezentovať na seminároch a konferenciách, resp. v masovokomunikačných médiách. V tomto bode sa zamerať najmä na interdisciplinárne kontakty – najmodernejšie aplikácie automatizácie, resp. spätnoväzobného riadenia sa presadzujú hlavne netechnických oblastiach biológie, biochémie, medicíny, nanotechnológií, poľnohospodárstva, potravinárstva, atď. Takéto aplikácie sú dnes neodmysliteľnou súčasťou moderného výskumu a vývoja v oblasti automatizácie.
  9. Monitorovať a vyhodnocovať prebiehajúce aktivity formou dotazníkov zabudovaných v rámci integrovaného elektronického prostredia, dotazníkov distribuovaných na prezenčných stretnutiach komunity, neformálnych pohovorov a tiež zahrnutím externých hodnotiteľov tvoriacich súčasť projektového tímu.

Vybrané publikácie z projektu

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS