Kód predmetu:
42202_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na laboratórnych cvičeniach získavajú body za testy overujúce pripravenosť študentov na cvičenie a za protokoly z individuálnych zadaní. Výsledná známka zohľadňuje vstupné testy s váhou 20%, protokoly zo zadaní s váhou 80%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Vie používať simulačné prostredie MATLAB- Simulink.
Stručná osnova predmetu:
1. LMS Moodle (dotácia 0/2)
2. Matlab (dotácia 0/2)
3. Simulink (dotácia 0/2)
4. Laplaceova transformácia (dotácia 0/2)
5. Prenos a určenie prenosov zložitých systémov (dotácia 0/2)
6. Prechodové charakteristiky (dotácia 0/2)
7. Póly a nuly (dotácia 0/2)
8. Modelovanie zásobnikov (dotácia 0/2)
9. Modelovanie výmenníkov (dotácia 0/2)
10. Uzavretý regulačný obvod (dotácia 0/2)
11. Úloha sledovania a úloha regulácie (dotácia 0/2)
12. Riadenie zásobnikov (dotácia 0/2)
13. Riadenie výmenníkov (dotácia 0/2)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BAKOŠOVÁ, M. –FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • BAKOŠOVÁ, M. – FIKAR, M. – ČIRKA, Ľ. Základy automatizácie: Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 153 s. ISBN 80-227-1831-9.
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2397

A 58.9 %

B 24.4 %

C 9.7 %

D 3.3 %

E 1.6 %

FX 2.1 %

Vyučujúci:
K. Fedorová, L. Galčíková, E. Pavlovičová (2023/2024 – Zimný semester)
K. Fedorová, L. Galčíková, M. Horváthová (2022/2023 – Zimný semester)
L. Galčíková, M. Horváthová, A. Vasičkaninová (2021/2022 – Zimný semester)
L. Galčíková, M. Horváthová, A. Vasičkaninová (2020/2021 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Horváthová, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
J. Oravec, P. Valiauga, A. Vasičkaninová (2018/2019 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Klaučo, J. Oravec, R. Valo, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
M. Jelemenský, M. Kalúz, M. Klaučo, J. Oravec, R. Valo, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Jelemenský, M. Kalúz, J. Oravec, A. Sharma, J. Števek, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS