Kód predmetu:
N422Z2_4B
Názov predmetu:
Základy Matlabu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 bodovaných úloh alebo testov po 50 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania údajov.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KOZÁK, Š. – KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
  • DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
  • DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
  • GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
428

A 36.7 %

B 32.0 %

C 20.6 %

D 6.5 %

E 3.5 %

FX 0.7 %

Vyučujúci:
P. Bakaráč, R. Fáber, R. Kohút, E. Pavlovičová, J. Vargan, M. Wadinger (2023/2024 – Zimný semester)
L. Galčíková, K. Kiš (2022/2023 – Zimný semester)
C. E. Valero, D. Dzurková, K. Kiš (2021/2022 – Zimný semester)
P. Bakaráč, K. Fedorová, L. Galčíková, K. Kiš, R. Kohút (2020/2021 – Zimný semester)
M. Furka, M. Horváthová, K. Kiš, J. Oravec, C. E. Valero (2019/2020 – Zimný semester)
C. E. Valero, Ľ. Čirka, J. Oravec (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, J. Oravec, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, F. Janeček, J. Oravec, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, J. Drgoňa, J. Holaza, M. Jelemenský, J. Oravec, J. Števek, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

LMS Moodle:
Laboratórne cvičenie
Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS