Krátky kurz LaTeXu

1. Cieľ

Cieľom je kurzu je poskytnúť základné znalosti potrebné pre písanie odborných textov pomocou LaTeXu a pre správu bibliografických databáz. Ako editor je preberaný Gnu Emacs. Doporučuje sa predtým si prečítať typografické minimum.

2. Sylaby

Sylaby opisujú problematiku LaTeXu. Paralelne s ňou je vysvetľované používanie editora Emacs pre danú konkrétnu činnosť.

 1. Filozofia TeXu, výhody a nevýhodny oproti bežným textovým procesorom. Inštalácia a verzie pre rozličné operačné systémy. Štruktúra jednoduchého dokumentu. Základné povely pre TeX a priateľov z príkazového riadku a z editora Emacs. Vytváranie pomocných súborov počas kompilácie.
 2. Základy
  • Medzery, odstavce, špeciálne znaky, príkazy, poznámky
  • Štruktúra zdrojového textu, štýly dokumentu, jeho voľby a parametre. Základné štýly strán.
  • Veľké projekty, viacero súborov.
 3. Sádzanie textu
  • Slová, vety, odstavce, úrovne
  • Delenie slov, riadkov, odstavcov
  • Špeciálne znaky a symboly: uvodzovky, pomlčky, nedeliteľná medzera, bodky, ligatúry, diaktritika
  • Nadpisy, oddiely, obsahy
  • Krížové odkazy: definície a referencie
  • Poznámky pod čiarou, zvýraznenie
  • Prostredia: zoznamy, zarovnanie, verbatim, tabuľky
  • Plávajúce objekty: obrázky a tabuľky
 4. Matematický text: základný LaTeX a balíky AMS
  • Základy: matematický režim, textové a odstavcové vzorce, číslovanie a odkazy
  • Základné šablóny: indexy, modifikátory (bar, hat, ...), odmocniny, integrály, sumy, grécke písmená, funkcie, zlomky, zátvorky, medzery, matice, vektory
  • Prostredia LaTeXu ako aj AMS
  • Vety, definície, dôkazy
  • Tučné písmená
 5. Špeciality
  • Obrázky EPS. Vytváranie v MATLABe, v iných programoch. Balík graphicx.
  • Literatúra: BibTeX. Vytváranie databázových BIB súborov a ich pripojenie k dokumentu. Použitie balíka natbib. Generovanie vlastného formátu literatúry.
  • Prispôsobovanie: nové príkazy, prostredia, zmena typu a veľkosti písma.
  • Skrinky a boxy
  • Nápoveda, informácie o balíkoch
  • Predpripravené šablóny pre odborný článok, výskumnú správu, výskumnú prácu,...
 6. Záver

3. Emacsové skratky

4. Základné príkazy

Prevod .tex na .dvi (LaTeX)
Na príkazovom riadku je to latex doc.tex. V Emacse s AucTeXom je to C-c C-c latex RET. U mňa je to klávesová skratka C-F5.
Prevod .tex na .dvi (CsLaTeX, cp1250, tetex)
Na príkazovom riadku je to cslatexw doc.tex. V Emacse s AucTeXom je to C-c C-c cslatex RET. U mňa je to klávesová skratka C-S-F5.
Prezeranie .dvi súboru
Na príkazovom riadku je to xdvi doc.dvi (tetex), alebo yap doc.dvi (miktex). V Emacse s AucTeXom je to C-c C-c View RET. U mňa je to klávesová skratka S-F5.
Vytvorenie .ps súboru z .dvi súboru
Na príkazovom riadku je to dvips doc.dvi -Ppdf -o doc.ps. V Emacse s AucTeXom je to C-c C-c File RET. U mňa je to klávesová skratka C-F7.
Vytvorenie .pdf súboru z .ps súboru
Na príkazovom riadku je to ps2pdf doc.ps. V Emacse s AucTeXom u mňa je to C-c C-c ps2pdf RET, alebo klávesová skratka C-S-F7.
Prevod .tex na .pdf
Na príkazovom riadku je to pdflatex doc.tex. Dokument ale nesmie obsahovať eps obrázky. Existuje ešte aj pdfcslatexw.

5. Balíky

Nasleduje len veľmi krátky zoznam niektorých vybraných balíkov, ktoré rozširujú funkcionalitu LaTeXu. Pre podrobnejší zoznam je najlepšie vyhľadávať na CTAN.

Formátovanie
caption2, ccaption (popisky obrázkov a tabuliek), fancyhdr (hlavičky a päty), fncychap, titlesec (formátovanie nadpisov), geometry (nastavovanie okrajov), graphicx (obrázky), setspace (riadkovanie dokumentu)
Štruktúra dokumentu
endfloat (obrázky na koniec dokumentu), tocloft, tocbibind (menenie obsahu, zoznamy obrázkov a tabuliek)
BibTeX
natbib (menenie tvaru citácií a zoznamu literatúry), makebst/custom-bib (vytváranie definičných súborov pre BibTeX), bibtopic (viacero zoznamov literatúry),
Fólie a prezentácie
prosper, beamer, seminar
Rôzne
hyperref (generovanie hypertextových PDF dokumentov), listings (listingy programov), pdfpages (kombinovanie viacerých PDF do jedného, pridávanie do nich)

6. Cvičenia

Formátovanie
Upravte tento textový dokument na tvar znázornený tu. (Keď to máte, môžete si pre porovnanie pozrieť súbor priklad1.tex, z ktorého PDF vzniklo.)
Matematika
Vytvorte dokument podobný ako tento. (Keď to máte, môžete si pre porovnanie pozrieť súbor priklad2.tex, z ktorého PDF vzniklo.)
BibTeX
Prečítajte si inštrukcie v súbore priklad3.pdf a postupujte podľa nich. Na ich splnenie budete potrebovať súbor slovak.mbs. Porovnajte vami vytvorený BIB súbor so súborom priklad3.bib, aby ste videli použitie skratiek.

7. Ukážky

8. Viac

Linky


Miroslav Fikar