Program konferencie

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 24. novembra 2021 v online formáte. Viac informácií nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:50:   registrácia účastníkov v sekciách
08:50 – 09:00:   otvorenie konferencie v sekciách
09:00 – 13:00:   rokovanie v sekciách
13:00 – 15:00:   posterová sekcia študentov stredných škôl
14:30 – 16:30:   sprievodný program
16:30 – 17:45:   slávnostné vyhlásenie výsledkov – priamy prenos vysielaný na YouTube

Po konferencií bude v archíve zverejnený elektronický zborník, výsledky z rokovania v sekciách, link na záznam z vyhlasovania výsledkov a ďalšie zaujímavé odkazy.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
 2. Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
 3. Ing. Veronika Svitková, PhD.
 4. Mgr. Nemanja Koljančič
Online miestnosť: https://meet.google.com/fig-cryb-gan
Správca miestnosti: Mgr. Liudmyla Khvalbota, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Miroslava Štefčáková Morfologické a elektrochemické vlastnosti bórom dopovaných diamantových elektród modifikovaných nanočasticami zlata a možnosti ich využitia v elektrochemickej analýze
2 09:15 – 09:30 Ivana Blažková Štúdium rôznych prístupov k extrakcii rezíduí pesticídov z včelích produktov
3 09:30 – 09:45 Natália Tichá Stanovenie kovov v tabakových výrobkoch
4 09:45 – 10:00 Ivana Matúšková Využitie vsádzkovej injekčnej analýzy na stanovenie vybraných zložiek v potravinách
5 10:00 – 10:15 Veronika Mihová Voľba vhodných extrakčných parametrov na analýzu priemyselnej odpadovej vody
6 10:15 – 10:30 Samuel Olejár STANOVENIE SÍRY METÓDOU MOLEKULOVEJ ABSORPČNEJ SPEKTROMETRIE S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM A S KONTINUÁLNYM ZDROJOM ŽIARENIA
7 10:30 – 10:45 Simona Tothová OPTIMALIZÁCIA PODMIENOK CHIRÁLNEJ SEPARÁCIE BIOLOCICKY AKTÍVNYCH LÁTOK APLIKOVANÝCH PRI PET-CT VYŠETRENIACH
8 10:45 – 11:00 Tímea Lelkesová Izolácia nitroaromatických látok zo vzoriek vôd s využitím extrakčnej techniky MEPS
9 11:00 – 11:15 * Viktória Krajanová Ramanova mikrospektroskopia: tvorba databázy a jej aplikácia pri identifikácii oxalátov kovov v lišajníkoch

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Analýzy, modifikácie a ochrana polymérnych materiálov

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (FCHPT STU)
Online miestnosť: https://meet.google.com/mcm-dzxv-xkk
Správca miestnosti: Lukáš Gál
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tatiana Buchlová Príprava stabilných nízko viskóznych disperzií biocharu pomocou exfoliácie pre rotačné ovrstvovanie
2 09:15 – 09:30 Jana Gregorová Vplyv feritových plnív na fyzikálno-mechanické vlastnosti a absorpčnú tieniacu účinnosť elastomérnych kompozitov
3 09:30 – 09:45 * Zuzana Gregušková Preparation and characterization of fibres based on poly(3-hydroxybutyrate) and their potential application
4 09:45 – 10:00 Zuzana Bránická Prieskum a záchrana historickej rukopisnej knihy
5 10:00 – 10:15 Zuzana Hámorová Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov
6 10:15 – 10:30 Michaela Hlivjaková Rozširovanie databázy FTIR spektier voskov pre oblasť kultúrneho dedičstva
7 10:30 – 10:45 Simona Klempová VPLYV VONKAJŠÍCH FAKTOROV NA DEGRADÁCIU SYNTETICKÝCH POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV ZASTÚPENÝCH V ZBIERKACH MODERNÉHO A SÚČASNÉHO UMENIA
8 10:45 – 11:00 * Dušana Grešová PRIESKUM A DIAGNOSTIKA MIKROFILMOV ULOŽENÝCH VO FILMOTÉKE SNA
9 11:00 – 11:15 * Eva Guzikiewiczová Vývoj a testovanie sústav pre stabilizáciu papierových nosičov informácií
10 11:15 – 11:30 * Petra Urbanová MATERIÁLOVÝ PRIESKUM NOVODOBÝCH ZBIEROK VÝTVARNÉHO UMENIA ZAMERANÝ NA SYNTETICKÉ POLYMÉRNE MATERIÁLY

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Anorganické a koordinačné zlúčeniny pre technológie 21. storočia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (OACH UACHTM, predseda)
 2. doc. Ing. Ján Pavlik, PhD. (OACH UACHTM)
 3. Ing. Barbora Brachňaková, PhD. (OACH UACHTM)
 4. Ing. Rudolf Varga (OACH UACHTM)
Online miestnosť: https://meet.google.com/nun-myuw-aku
Správca miestnosti: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martin Blaško Teoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémoch
2 09:15 – 09:30 Adam Ďurík Magnetizmus komplexov železa(III) s N2O tridentátnymi ligandmi
3 09:30 – 09:45 Nikoleta Malinová POMALÁ RELAXÁCIA MAGNETIZÁCIE V JEDNOJADROVOM KOMPLEXE Co(II) S BIS(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PYRIDÍNOVÝM SUBSTITUOVANÝM LIGANDOM
4 09:45 – 10:00 * Lenka Urbánová Kompozitný sorbent MODIKS pre separáciu rádionuklidov
5 10:00 – 10:15 Jana Vojčíková SYNTÉZA A CHARAKTERIZÁCIA SPIN CROSSOVER POLYMÉRNYCH SYSTÉMOV HOFMANNOVHO TYPU S FOTOIZOMERIZOVATEĽNÝMI MOLEKULAMI
6 10:15 – 10:30 * Silvia Vyhnáleková VPLYV KONKURENČNÝCH ANIÓNOV NA SORPCIU TECHNECISTANOVÉHO ANIÓNU SORBENTMI NA BÁZE UHLÍKA
7 10:30 – 10:45 * Filip Zechel PREPARATION OF CHALCOGENIDE-OXIDE NANO-HETEROSTRUCTURES USING COLLOIDAL SYNTHESES

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Anorganické materiály

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Marián Janek, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Ľuboš Bača, PhD. (FCHPT STU)
 3. Mgr. Marián Matejdes, PhD. (FCHPT STU)
Online miestnosť: https://meet.google.com/dgb-vqvn-gtj
Správca miestnosti: Ing. Peter Veteška, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Mária Mikulová Vývoj solidifikátu na bázi karbonatace odpadů
2 09:15 – 09:30 Stanislava Mikulášiová RIEŠENIE PROBLÉMU ZVÝŠENÉHO OBSAHU ČPAVKU VO VYSTRIPOVANÝCH VODÁCH
3 09:30 – 09:45 Katarína Durcová Hydroxyapatitový biokompozitný materiál pre 3D tlač implantátov
4 09:45 – 10:00 Martina Pischová PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA KOMPOZITNÝCH FILAMENTOV PRE 3D TLAČ NÁHRADY KOSTNÝCH TKANÍV
5 10:00 – 10:15 Roman Fialka Vysokoteplotné vlastnosti hydroxyapatitu pre keramické kompozity využiteľné v biomedicínskych aplikáciách
6 10:15 – 10:30 * Petr Hrubý DEGRADATION RESISTANCE OF ALKALI-ACTIVATED BLAST FURNACE SLAG
7 10:30 – 10:45 * Valeriia Iliushchenko A NEW PATH TO THE ECOLOGICAL BELITE-RICH CEMENT
8 10:45 – 11:00 * Michal Marko The Effect of Sodium Ions of Degrading Agents in Cementitious Composites with Reactive Aggregate
9 11:00 – 11:15 * Tomáš Herčík VYUŽITÍ SVAŘOVANÝCH SPOJŮ PŘI PŘÍPRAVĚ OCELOVÉ VÝZTUŽE DO VYZTUŽENÉHO BETONU

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Anorganické technológie

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (FCHPT STU)
Online miestnosť: https://meet.google.com/ppz-gzic-yvj
Správca miestnosti: Ing. Michaela Benköová
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Olívia Čobejová Porovnanie zliatinových a nezliatinových katalyzátorov pre palivové články typu PEM
2 09:15 – 09:30 Tomáš Jedlička Porovnání životnosti katalyzátorů na bázi čisté platiny a slitiny Pt-Ce
3 09:30 – 09:45 Jan Křenovský ODOLNOST PEM PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŮČI OPAKOVANÉMU PŮSOBENÍM TEPLOT POD BODEM MRAZU
4 09:45 – 10:00 Jasmína Mičiaková Príprava viaczložkových katódových katalyzátorov pre alkalickú elektrolýzu vody
5 10:00 – 10:15 Jakub Roubal Porovnání těsnění pro PEM palivový článek připravených metodou 3D tisku a odléváním
6 10:15 – 10:30 Martin Augustin Vliv extrémních klimatických podmínek na provoz svazku PEM palivových článků
7 10:30 – 10:45 Nina Zábojníková Výroba platinového katalyzátora pre nízkoteplotný vodíkový palivový článok typu PEM
8 10:45 – 11:00 * Olívia Dakošová Vývoj 3D tlačenej prietokovej elektrochemickej cely a jej využitie
9 11:00 – 11:15 * Renáta Števuľová VPLYV CIGARETOVÝCH OHORKOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
10 11:15 – 11:30 * Andrea Červenková STABILIZÁCIA ŽELEZANOV POMOCOU KAPSULÁCIE SO ZEOLITMI
11 11:30 – 11:45 * Roman Košťúr OCHRANNÉ VRSTVY PRE ŽELEZNÝ ARTEFAKT A ICH CHARAKTERIZÁCIA
12 11:45 – 12:00 * Michaela Benköová Degradácia mikropolutantov v odpadovej vode zmesou želazan-zeolit

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Bioanalytická chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
 2. doc. Ing. František Čacho, PhD.
 3. Ing. Katarína Nemčeková, PhD.
 4. Ing. Jakub Masác
Online miestnosť: https://meet.google.com/mnr-vvzx-grj
Správca miestnosti: Ing. Marek Haššo
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Monika Chlaňová Sledovanie vybraných liečiv na báze antihistaminík pomocou elektrochemického senzora s využitím nanočastíc
2 09:15 – 09:30 Kristýna Bilavčíková Studium interakce potenciálních léčiv na bázi metalocenů s buňkami
3 09:30 – 09:45 Kristína Čišovská Výber rozpúšťadla a ďalších podmienok pre extrakciu kumarínu zo škorice a potravinového výrobku s obsahom škorice
4 09:45 – 10:00 Andrea Pečová Sledovanie vplyvu nanočastíc a protirakovinových látok na štruktúru DNA pomocou rôznych analytických postupov.
5 10:00 – 10:15 Simona Kožnarová Stanovení vybraných chemoterapeutik pomocí ICP hmotnostní spektrometrie
6 10:15 – 10:30 Barbora Šimková EXTRAKCIA A STANOVENIE DEXPANTENOLU VO VZORKÁCH OPAĽOVACÍCH MLIEK
7 10:30 – 10:45 Lukáš Steininger Detekcia vírusov pomocou biosenzora s využitím rôznych nosičov
8 10:45 – 11:00 * Marta Ďuriš ANALÝZA BIOLOGICKÝCH, FARMACEUTICKÝCH A POTRAVINÁRSKYCH VZORIEK MIKROČIPOVOU IZOTACHOFORÉZOU S IÓNOVOU POHYBLIVOSTNOU SPEKTROMETRIOU

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Bioanorganická a supramolekulová chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (OACH UACHTM, predseda)
 2. Ing. Lukáš Pogány, PhD. (OACH UACHTM)
 3. Ing. Flóra Jozefíková, PhD. (OACH UACHTM)
 4. Ing. Marek Brezovan. (OACH UACHTM)
Online miestnosť: https://meet.google.com/arj-xmhr-vmq
Správca miestnosti: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Veronika Anderková Meďnaté komplexy s potenciálnou bioaktivitou
2 09:15 – 09:30 Lenka Auxtová Komplexné zlúčeniny striebra a zinku s kyselinou 3-hydroxypikolínovou
3 09:30 – 09:45 Michaela Benediková Príprava iónových paládnatých komplexných zlúčenín s derivátmi 8-hydroxychinolínu katiónovou zámenou
4 09:45 – 10:00 * Ivana Božeková COLLOIDAL SYNTHESIS OF GOLD AND SILVER NANOCRYSTALS FOR STUDIES OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY
5 10:00 – 10:15 * Sridhar Gowrisankaran PHOTO-INDUCED DEGRADATION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE BY Ce-TiO2 NANOTUBE LAYERS
6 10:15 – 10:30 Matej Ružička Charakterizácia a metódy odstraňovania PCB zo životného prostredia
7 10:30 – 10:45 Mária Tkáčová ŠTVORJADROVÉ KOMPLEXY NI(II) S N,O-DONOROVÝM BENZIMIDAZOLOVÝM LIGANDOM

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Biochémia a mikrobiológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (ÚBM FCHPT STU, predseda)
 2. doc. RNDr. Miroslava šupolíková, PhD. (KMV PriF UK)
 3. Mgr. Jana Blahutová, PhD. (Chemický ústav, SAV)
 4. Mgr. Mária Balážová, PhD. (Centrum biovied, UBGŽ, SAV)
 5. RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (Centrum biovied, UMFG, SAV)
Online miestnosť: meet.google.com/rej-ntdb-rbp
Správca miestnosti: Petra Olejníková
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 * Peter Pôbiš Prediktivita 2D a 3D modelov pre in vitro hodnotenie biokompatibility zdravotníckych pomôcok a farmaceutík
2 09:15 – 09:30 Júlia Kubalcová Inovatívne prístupy hodnotenia biokompatibility zdravotníckych pomôcok: Praktické skúsenosti s implementáciou testu cytotoxicity na myšacej línii BALB 3T3 (ISO 10993-5)
3 09:30 – 09:45 Katarína Lešková Majdová Metabolická aktivita aldózareduktázy v mozgu ZDF potkanov: štúdium závislosti od veku
4 09:45 – 10:00 * Eva Kocianová VPLYV METABOLIZMU NA REZISTENCIU BUNIEK NTERA-2
5 10:00 – 10:15 Viktória Pecníková Vzťah lipidov a kyseliny valproovej k funkcii P-glykoproteínu
6 10:15 – 10:30 * Božena Omasta Alterations of cellular lipid metabolism during lymphocytic choriomeningitis virus infection
7 10:30 – 10:45 * Sonam Kapoor ALTERATIONS OF GLUCOSE METABOLISM AFTER PILOCARPINE INDUCED STATUS EPILEPTICUS IN IMMATURE RATS
8 10:45 – 11:00 Veronika Hrabovská Sledovanie účinku MHGF-68 na reprodukčnú schopnosť sféroidov klonogénnym testom
9 11:00 – 11:15 Marcel Jurák Využitie xCELLigence RTCA na monitorovanie proliferčného indexu bunkových línií účinkom frakcií MHGF-68
10 11:15 – 11:30 Miriam Zrastáková Charakterizácia izolátov myšieho herpetického vírusu (MHV-Šumava, MHV-78, MHV-68/4) použitím virologických a imunologických metód
11 11:30 – 11:45 Lukas Grey ANTIFUNGÁLNY ÚČINOK SEKUNDÁRNYCH METABOLITOV VLÁKNITÝCH HÚB RODU TRICHODERMA SP.
12 11:45 – 12:00 * Noémi Molnárová Účinky medi a jej komplexov na baktérie, kvasinky a vláknité huby
13 12:00 – 12:15 Terézia Ontkocová Využitie pasívnej a aktívnej metódy pri hodnotení mikrobiálnej kvality ovzdušia vnútorných priestorov budov

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
 2. Ing. Peter Gajdoš, PhD.
 3. Ing. Zuzana Hegyi, PhD.
 4. Ing. Katarína Furdíková, PhD.
 5. Dr. Ing. Ján Píry
 6. Ing. Marek Šulc
Online miestnosť: https://meet.google.com/qpp-vdby-iqh
Správca miestnosti: Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Gabriela Kaplocká Štúdium vlastností a špecificity novej vysoko selektívnej epoxidhydrolázy z Rhodococcus sp.
2 09:15 – 09:30 Kristína Mižáková Príprava kmeňa Candida utilis pre efektívne procesovanie sekréčneho signálu
3 09:30 – 09:45 Marcela Tlčíková APLIKÁCIA BIONANOČASTÍC NA SEKVENČNÚ DEGRADÁCIU PCB POMOCOU OCHROBACTRUM ANTHROPI A STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA
4 09:45 – 10:00 Nikolett Nemcová Expresia a charakterizácia IHFalfa podjednotky z Acetobacter orleanensis 3610
5 10:00 – 10:15 Pavol Dobrovodský Aplikácia rekombinantnej reverznej transkriptázy vírusového pôvodu v diagnostike COVID-19
6 10:15 – 10:30 Lea Lukáčová Regulácia expresie maltázového génu v Candida utilis
7 10:30 – 10:45 Petra Ľubomíra Lichvárová PRODUKCIA REKOMBINANTNÝCH PROTEÍNOV S ENVIRONMENTÁLNYM VYUŽITÍM POMOCOU PICHIA PASTORIS
8 10:45 – 11:00 Bohuš Kubala Produkcia mutantnej retrovírusovej reverznej transkriptázy v E. coli
9 11:00 – 11:15 Monika Mokráňová Vplyv birzy na senzorické vlastnosti vína
10 11:15 – 11:30 Tomáš Németh Štúdium replikačných elementov F plazmidu
11 11:30 – 11:45 * Štefánia Hrončeková AMPÉROMETRICKÝ ENZÝMOVÝ NANOBIOSENZOR NA CITLIVÚ DETEKCIU SARKOZÍNU – POTENCIÁLNEHO BIOMARKERA RAKOVINY PROSTATY
12 11:45 – 12:00 * Simona Grešíková DETEKCIA RASTLINNÝCH VÍRUSOV
13 12:00 – 12:15 * Andrej Minich CIELENÁ EVOLÚCIA EXPRIMOVANEJ ALKOHOLDEHYDROGENÁZY Z RHODOCOCCUS RUBER S DÔRAZOM NA ZVÝŠENÚ SOLUBILITU

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (OMCHaPT ÚM OUP REK, predseda)
 2. doc. ThDr. Anton Lisnik, PhD. (OMCHaPT ÚM OUP REK)
 3. Ing. Ivan Katrenčík, PhD. (OMCHaPT ÚM OUP REK)
 4. Ing. Martina Kuperová, PhD. (OMCHaPT ÚM OUP REK)
Online miestnosť: https://meet.google.com/zbi-uezn-jju
Správca miestnosti: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Lucia Filípková Vývoj organizačných štruktúr v podnikoch a transformácia firemnej kultúry počas pandémie
2 09:15 – 09:30 Filip Vojtko NÁVRHY NA ZLEPŠENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A OPTIMALIZÁCIU VÝROBY V PREVÁDZKE NIKA S.R.O. V POVAŽSKEJ BYSTRICI
3 09:30 – 09:45 Dominika Daňková Vplyv sociálneho a pracovného prostredia na spokojnosť a efektivitu zamestnancov vybraného technologického podniku
4 09:45 – 10:00 Oleksii Povstianko ANALÝZA VPLYVU PANDÉMIE A PRIEMYSELNÝ ROZVOJ PODNIKU SLOVMAG V POST-COVIDOVYCH PODMIENKACH
5 10:00 – 10:15 Martina Holotňáková Ako zvýšiť predajnosť konkrétneho produktu
6 10:15 – 10:30 Dominika Špireková VPLYV PANDÉMIE NA KONZUMÁCIU ENERGETICKÝCH NÁPOJOV

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. Ing. Ronald Zakhar, PhD.
 2. Ing. Zuzana Imreová, PhD.
 3. Ing. Juan Chávez-Fuentes, PhD. (Volkswagen Slovakia, a.s.)
 4. Ing. Valentína Kafková (Centrum výskumu a vývoja)
Online miestnosť: https://meet.google.com/vod-abzc-gzy
Správca miestnosti: Barbora Jankovičová
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Diana Bošanská Príprava a charakterizácia pyrolýznych materiálov na báze potravinárskych odpadov
2 09:15 – 09:30 Alexandra Horná Vplyv lindánu a jeho degradačných produktov na biologické odstraňovanie organického znečistenia
3 09:30 – 09:45 Vadym Pikulia VYUŽITIE TERMOVÍZIE V ENERGETICKÝCH SYSTÉMOCH
4 09:45 – 10:00 Daria Shatokhina ELIMINACIA HLUKU TEPELNÉHO ČERPADLA
5 10:00 – 10:15 Filip Takács Priemyselné a alternatívne zdroje elektrickej energie
6 10:15 – 10:30 Lenka Vavrincová Vplyv pyrolýznych produktov na vybrané vlastnosti extenzívnych strešných substrátov
7 10:30 – 10:45 * Bence Farkas BIOSYNTÉZA OXALÁTU MANGÁNATÉHO POČAS KULTIVÁCIE MIKROSKOPICKEJ VLÁKNITEJ HUBY ASPERGILLUS NIGER
8 10:45 – 11:00 * Dominika Josefová GADOLINIUM OF ANTHROPOGENIC ORIGIN IN FOOD CROPS

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Fyzikálna chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (ÚFCHCHF, predseda)
 2. Ing. Andrea Kleinová, PhD. (ÚFCHCHF)
 3. Ing. Miriama Šimunková, PhD. (ÚFCHCHF)
 4. Ing. Monika Biela (ÚFCHCHF)
Online miestnosť: https://meet.google.com/hvy-aiku-uhq
Správca miestnosti: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Dávid Zajaček MOLEKULOVÉ DOKOVANIE NA HLAVNÚ PROTEÁZU VÍRUSU SARS-COV-2
2 09:15 – 09:30 Natálie Štorková Optimalizace metod pro posouzení vlivu biouhlu na růst modelových rostlin
3 09:30 – 09:45 Vendula Janoušková Inkorporace malých organických hydrofilních látek do vezikulárních systémů
4 09:45 – 10:00 Lucie Fardová Interakce záporně nabitých vezikulárních systémů na bázi iontových amfifilních párů s polykationty
5 10:00 – 10:15 Anežka Losová Vliv biouhlu na mikrobiální pochody v půdě
6 10:15 – 10:30 Vojtěch Jeřábek Termodynamický popis chování směsí zelených rozpouštědel a vody
7 10:30 – 10:45 Zuzana Dyrčíková SPEKTROSKOPICKÉ ŠTÚDIUM LIGNÍNU

Chemická fyzika

Zloženie komisie:
 1. Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (ÚFCHCHF, predseda)
 2. Mgr. Ján Matúška, PhD. (ÚFCHCHF)
 3. Ing. Michal Malček, PhD. (ÚFCHCHF)
 4. Ing. Martin Michalík, PhD. (ÚFCHCHF)
Online miestnosť: https://meet.google.com/efu-abma-jmf
Správca miestnosti: Ing. Marek Fronc, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Anna Tvrdoňová Příprava a charakterizace hydrogelů s difúzním gradientem
2 09:15 – 09:30 Klára Obrusníková Studium relaxačních vlastností hydrogelových systémů s využitím reometru
3 09:30 – 09:45 Andrej Hlinčík Teoretické štúdium meďnatých komplexov s flavonoidmi
4 09:45 – 10:00 Martin Sahuľ STUDIUM PI-KONJUGOVANÝCH MOLEKUL VYKAZUJÍCÍ ŠTĚPENÍ SINGLETNÍHO STAVU
5 10:00 – 10:15 Anna Šudáková Mikroskopie atomárních sil polotuhých materiálů
6 10:15 – 10:30 Simona Müllerová GRAFÉNOVÉ NANOMATERIÁLY DOPOVANÉ PRECHODNÝMI KOVMI A VODÍKOVÁ ENERGIA
7 10:30 – 10:45 Renáta Raptová OXIDAČNO-REDUKČNÉ VLASTNOSTI MEĎNATÝCH KOMPLEXOV IMIDAZOLOM MODIFIKOVANÝCH TIOSEMIKARBAZÓNOV

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Miroslav Variny, PhD. (ÚCHEI FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Ján Janošovský, PhD. (ÚCHEI FCHPT STU)
 3. Ing. Jana Adamíková, PhD. (Henkel Slovensko spol. s r.o.)
 4. Ing. René Diko (Enviral)
Online miestnosť: https://meet.google.com/apj-rabw-tjc
Správca miestnosti: Ján Janošovský
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martin Čižmár Initial phase of energy assessment in a small enterprise
2 09:15 – 09:30 Matúš Polakovič Analýza dvoch variantov zapojenia dvojstupňového splyňovania tuhého alternatívneho paliva a experimentálna charakterizácia suroviny
3 09:30 – 09:45 Simona Kotuličová Využitie tepelnej integrácie prúdov pri separácii zmesi etanol-voda v prítomnosti iónovej kvapaliny
4 09:45 – 10:00 Dominik Hoppej Energetická optimalizácia Skladu čpavku
5 10:00 – 10:15 Nikola Poláková Analýza spotreby energie v procese hybridnej membránovo-kryogénnej separácie vzduchu
6 10:15 – 10:30 Alžbeta Koššuthová Ekonomická analýza návrhu biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovej
7 10:30 – 10:45 Richard Kondáš Enhanced oil recovery – injection water desalination by high-temperature electrodialysis
8 10:45 – 11:00 * Matúš Čierny Adjustment of Flow Properties of Powder Pharmaceutical Excipients by Highshear Granulation
9 11:00 – 11:15 Simona Krošláková Experimentálny a teoretický výskum lyofilizácie
10 11:15 – 11:30 Adam Baláž Study of Drug Delivery to Tumors Using Advanced Liposomal Formulations
11 11:30 – 11:45 Patrik Mišún Matematické modelovanie dvojmembránovej diafiltrácie

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Mikrobiologicko-výživové aspekty a hodnotenie rizika v potravinárstve

Zloženie komisie:
 1. Ing. Martina Koňuchová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Anna Mikulajová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Silvia Mošovská, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Karolína Kvočíková (FCHPT STU)
Online miestnosť: meet.google.com/yrx-gafv-ydt
Správca miestnosti: Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Agáta Boháčiková SLEDOVANIE RASTU MUCOR CIRCINELLOIDES NA SYROVOM SYNTETICKOM MÉDIU V ZÁVISLOSTI OD INKUBAČNEJ TEPLOTY
2 09:15 – 09:30 Júlia Koreneková MIKROBIÁLNA KONTAMINÁCIA RÔZNYCH DRUHOV MÚK NA SLOVENSKOM TRHU
3 09:30 – 09:45 Anna Szigetiová Charakterizácia zástupcov rodu Staphylococcus izolovaných z potravín a prostredia
4 09:45 – 10:00 Michaela Bolebruchová Zvýšenie bezpečnosti potravín studenou plazmou - degradácia aflatoxínu B1
5 10:00 – 10:15 * Petra Labačková Oslie mlieko ako zdroj kyslomliečnych baktérií
6 10:15 – 10:30 * Matúš Šátek Monitoring Of Influence Of Sugar Substitution By Jerusalem Artichoke On Nutritional And Sensory Properties Of Cookies

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Obnoviteľné zdroje a materiály a ich využitie

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Veronika Majová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Ida Skotnicová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Jana Kortišová (CVV)
 5. Ing. Richard Nadányi (FCHPT STU)
 6. Ing. Martina Mandáková (InQb)
Online miestnosť: https://meet.google.com/fzh-yaad-eyz
Správca miestnosti: Richard Nadányi
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Voleková Extrakcia brezovej kôry pomocou cholín chloridu a kyseliny mliečnej
2 09:15 – 09:30 Marek Kalanin Extrakcia biologicky účinnných látok z drevenej kôry
3 09:30 – 09:45 Dominika Smatanová Štúdium biologického účinku zlúčenín pripravených extrakciou smrekovej kôry
4 09:45 – 10:00 Michaela Džuganová Vplyv lignínu na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze NBR
5 10:00 – 10:15 Dominika Rudinská Príprava lignínu pre energetické zhodnotenie biomasy
6 10:15 – 10:30 Lucia Mencáková Energetická hodnota odpadov z biomasy
7 10:30 – 10:45 * Veronika Jančíková Delignifikácia jednoročných rastlín použitím zelených rozpúšťadiel
8 10:45 – 11:00 * Anton Lisý Analysis and chemical modification of lignin structure

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Organická technológia, katalýza a petrochémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Milan Králik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Michal Horňáček, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Maria Kotová, Ph.D. (FCHT VŠCHT)
 4. Ing. Boris Jambor, PhD. (Slovnaft, a.s.)
 5. doc. Ing. Tomáš Soták, PhD. (FCHPT STU)
Online miestnosť: https://meet.google.com/dpw-tnmy-qik
Správca miestnosti: doc. Ing. Tomáš Soták, PhD.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Jakub Bachmaier Hydrogenace 2-fenylakrylové kyseliny
2 09:15 – 09:30 Kristína Csánová Porovnanie perspektívnosti výroby fosílnych a nefosílnych leteckých palív v rafinérii SLOVNAFT
3 09:30 – 09:45 Juraj Kuhn Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
4 09:45 – 10:00 Dagmara Lejková Transformácia propénu na priemyselne významné oxygenáty
5 10:00 – 10:15 Sára Pálková Baeyerova-Villigerova oxidace myrtenalu a následná hydrolýza na nopinon
6 10:15 – 10:30 Matúš Sater Využitie kávového odpadu na produkciu biodiesla
7 10:30 – 10:45 Renáta Urbanová Príprava etyltetrahydrofurfuryléteru v prítomnosti zeolitových katalyzátorov
8 10:45 – 11:00 * Zuzana Magyarová Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
9 11:00 – 11:15 * Miroslava Mališová POROVNANIE HOMOGÉNNEJ A HETEROGENNEJ TRANSESTERIFIKÁCIE OLEJA Z ĽANIČNÍKA SIATEHO (CAMELINA SATIVA)
10 11:15 – 11:30 * Tomáš Ondrovič Pyrolýza polypropylénového plastového odpadu za prítomnosti katalyzátora klinoptiolitu

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

Zloženie komisie:
 1. Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
 2. Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
 3. Ing. Aneta Ácsová
 4. Ing. Gabriel Greif, PhD.
 5. Doc. Ing. František Kreps, PhD.
 6. Mgr. Andrea Miklasová (Inqb STU)
Online miestnosť: meet.google.com/rpv-vmhx-ogg
Správca miestnosti: Ing. Aneta Ácsová
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Medveďová Analýza vybraných látok v extraktoch z nechtíka lekárskeho
2 09:15 – 09:30 Benjamin Varga Využitie aditív na úpravu kvality ražného pečiva
3 09:30 – 09:45 Silvia Lesná Fotoprotektívne účinky C-glykozidov - zelená chémia v kozmetike
4 09:45 – 10:00 Dominika Ďurčová ANTIOXIDAČNÝ POTENCIÁL NOVÝCH UDRŽATEĽNÝCH DRUHOV KAROTENOIDOV
5 10:00 – 10:15 Marek Rybárik Možnosti kozmetických výrobkov pri ochrane kože pred škodlivinami životného prostredia
6 10:15 – 10:30 Marián Ksiažek Nové hydroxylované chalkóny s indolovým jadrom: syntéza, charakteristika a biologická aktivita
7 10:30 – 10:45 * Tatiana Holkovičová Potenciálne využitie quinoa v potravinárskom priemysle

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. prof. Miroslav Fikar, DrSc.
 2. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
 3. Ing. Karol Kiš
 4. Ing. Michaela Horváthová
 5. Ing, Matúš Furka
Online miestnosť: https://meet.google.com/abr-pqjg-fjz
Správca miestnosti: Michaela Horváthová
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Rastislav Fáber Dynamic Optimization of a Drone Flight Profile
2 09:15 – 09:30 Marek Wadinger Story of Solar Panel no. 1.6.7 – Practical Approach to Anomaly Detection
3 09:30 – 09:45 Patrik Valábek ODHAD HODNOTY UMELECKÝCH DIEL NEURÓNOVOU SIEŤOU
4 09:45 – 10:00 Trieu Nguyen Hai Automatizácia v pestovaní rastlín
5 10:00 – 10:15 Jakub Puk Heuristické a deterministické numerické metódy na riešenie MPC
6 10:15 – 10:30 Monika Špaková Využitie všesmerových kolies pri programovaní robotického vozidla s ESP32
7 10:30 – 10:45 Erika Pavlovičová Návrh prediktívneho riadenia pomocou distribuovanej optimalizácie pre procesy chemického priemyslu
8 10:45 – 11:00 Tímea Mészárosová Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder
9 11:00 – 11:15 * Patryk Grelewicz Habituating Dynamic Matrix Controller

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Technológie ochrany životného prostredia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Tomáš Mackuľak (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Jozef Ryba, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Marianna Czölderová, PhD. (VÚVH)
 4. Ing. Paula Bímová, PhD. (BVS, a.s.)
 5. Ing. Denis Karas (Envien Group)
Online miestnosť: https://meet.google.com/jcz-oats-bbs
Správca miestnosti: Kristína Hencelová
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Linda Černáková Odstraňovanie kardiovaskulárnych liečiv na čistiarni odpadových vôd v Nitre
2 09:15 – 09:30 Tomáš Lukáč Vplyv vybraných parametrov na zrážanie sulfidov v prítomnosti fosforečnanov
3 09:30 – 09:45 Nikola Polášková Vliv biouhlu na fyzikálně-chemické charakteristiky půdy
4 09:45 – 10:00 Adam Porteleky Elektrochemická eliminácia paracetamolu v odpadových vodách
5 10:00 – 10:15 Marek Tomka POROVNANIE SPÔSOBOV SPRACOVANIA ČISTIARENSKÝCH KALOV Z HĽADISKA MATERIÁLOVEJ A ENERGETICKEJ BILANCIE
6 10:15 – 10:30 * Ines Karlovská VPLYV PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK ČOV NA VZNIKNUTÉ ZRAZENINY SULFIDU ŽELEZNATÉHO V KANALIZAČNOM SYSTÉME
7 10:30 – 10:45 * Pavel Matějícek SATURATION OF GAC WITH FLUFENAMIC ACID IN THE ADSORPTION COLUMN AND IMPREGNATION OF GAC USING ION LIQUID

* doktorandský príspevok (nesúťažný)