Program konferencie

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 22. novembra 2023 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Podrobné inštrukcie pre účastníkov nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:50: slávnostné otvorenie konferencie (FCHPT STU, prízemie, poslucháreň CH-16)
08:50 – 09:00: registrácia účastníkov v sekciách
09:00 – 13:00: rokovanie v sekciách
12:30 – 14:30: posterová sekcia študentov stredných škôl (FCHPT STU, prízemie, foyer)
14:30 – 16:00: sprievodný program (FCHPT STU, prízemie, poslucháreň CH-16)
16:30 – 17:30: slávnostné vyhlásenie výsledkov (FCHPT STU, prízemie, poslucháreň CH-16)

Po konferencií budú vo fotogalérii zverejnené fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia liečiv

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Renáta Šelešovská, PhD. (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)
 3. Ing. Jakub Masác, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 4. Ing. Andrea Špačková (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 5. Ing. Nicolette Viktoryová (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 492, blok C, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tomáš Lener Autentizace dvou historických farmak z 18. století obsahujících jalovec pomocí HPLC-MS/MS a GC-MS
2 09:15 – 09:30 Renata Píplová Modifikace vnitřního povrchu kapilár pro elektroforetické separace liposomů
3 09:30 – 09:45 Natália Medveďová Elektrochemická charakterizácia liečiva kolchicín a sledovanie jeho interakcií s nanočasticami
4 09:45 – 10:00 Lucia Vnuková Vývoj LC-MS/MS a HPLC-UV metódy na stanovenie liečiv v odpadových vodách
5 10:00 – 10:15 Gabriela Kováčiková Efektívny analytický prostriedok pre rýchle a spoľahlivé stanovenie vitamínov pomocou vsádzkovej injekčnej analýzy s ampérometrickou detekciou
6 10:15 – 10:30 Tomáš Holka Nanonosiče liečiv: syntéza, charakterizácia a hodnotenie ich správania pomocou bioanalytických metód
7 10:30 – 10:45 Jana Kubešová Voltametrické chování cholesterolu a lanosterolu na borem dopované diamantové elektrodě
8 10:45 – 11:00 Mária Purdeková Electrochemical determination of acetaminophen and its metabolite 4-aminophenol using biomass based fully printable sensors
9 11:00 – 11:15 * Marta Ďuriš Stanovenie erbumínu vo farmaceutikách mikročipovou izotachoforézou s vodivostnou detekciou
10 11:15 – 11:30 * Martina Machalová 2D imagining pomocí LA-ICP-MS jako diagnostický nástroj myokardiální fibrózy

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Analytická chémia potravín a analytov ovplyvňujúcich ľudské zdravie

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU, predseda)
 2. doc. RNDr. Karolina Schwarzová, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova Praha)
 3. Mgr. Nemanja Koljančić, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 4. Ing. Marek Haššo (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 392, blok C, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Natália Grigová Testovanie analytických metód na efektívnu elimináciu interferentov pri stanovení rezíduí pesticídov v propolisovej tinktúre
2 09:15 – 09:30 Mária Rusnáková Vývoj analytickej metódy na detekciu flumetrínu v koriandrovom oleji aplikovanom do úľov pri varroatóze
3 09:30 – 09:45 Petra Lišková Extrakcia kumarínu z potravinovej vzorky obsahujúcej škoricu s použitím ekologicky akceptovateľných rozpúšťadiel
4 09:45 – 10:00 Ján Hrouzek Vodík ako alternatívny nosný plyn pre GC-MS analýzu včelích produktov
5 10:00 – 10:15 Jakub Jánoš Mineralizácia čajovej sušiny pomocou mikrovlnne podporovaného rozkladu a následné stanovenie kovových prvkov
6 10:15 – 10:30 Ján Hronček Príprava molekulárne potlačeného polyméru ako perspektívneho adsorbentu pre extrakciu β-damascenón
7 10:30 – 10:45 Kateřina Sonntag Využití metabolomiky pro autentikaci jedlého hmyzu
8 10:45 – 11:00 Katarína Rusiňáková Citronella repellent bracelet and transfer of its components to human body
9 11:00 – 11:15 * Kristýna Bilavčíková LA-ICP-MS jako zobrazovací technika buněčného materiálu
10 11:15 – 11:30 * Michal Fulín Vývoj novej metódy na analýzu trisacharidu melezitóza v medoch pomocou GC/MS

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Analytické a bioanalytické metódy

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU, predseda)
 2. Mgr. Oľga Vyviurska, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 3. Mgr. Olha Sarakhman, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 4. Ing. Tamara Pócsová (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 581, blok C, 5. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Andrej Kudry Prvková analýza kostí a zubov atómovou absorpčnou spektrometriou
2 09:15 – 09:30 Simona Šimeková Simultánne stanovenie vitamínu C, B12 a B9 elektrochemickými metódami
3 09:30 – 09:45 Paula Lazorová Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu a enantioseparáciu vybraných nesteroidne protizápalových liečiv
4 09:45 – 10:00 Klára Kursová Stanovení obsahu síry v metalurgických struskách pomocí spalovací analýzy a rentgenové fluorescenční analýzy
5 10:00 – 10:15 Tamara Čmiková Stanovenie kyseliny mliečnej v kozmetických výrobkoch využitím hydrofilnej interakčnej chromatografie
6 10:15 – 10:30 Fruzsina Anna Fehér Voľba vhodných extrakčných parametrov pre izoláciu rezíduí pesticídov z pôdy pomocou ASE – DLLME
7 10:30 – 10:45 Andrej Vikartovský Využitie duálneho detektoru pri stanovení nitro látok
8 10:45 – 11:00 Barbora Kučíková Príprava molekulárne potlačeného polyméru a jeho magnetickej formy pre využitie v extrakčných technikách
9 11:00 – 11:15 * Andrea Gajdošová Vývoj zelených analytických postupov pre spektrofotometrické stanovenie ortuti

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Anorganické materiály

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Marián Janek, PhD. (Oddelenie anorganických materiálov, predseda)
 2. Ing. Zdeněk Chlup, PhD. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
 3. Ing. Peter Tatarko, PhD. (Ústav anorganickej chémie SAV)
Rokovacia miestnosť: NB 358, blok B, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Klára Výšková Odstranění léčiv z vodných roztoků s využitím modifikovaných jílových minerálů
2 09:15 – 09:30 Tomáš Rafael Tepelná exfoliace g-C3N4 a její vliv na zlepšení fotodegradační aktivity
3 09:30 – 09:45 Daniela Veronika Uríková Implementation of Spark Plasma Sintering in spent nuclear fuel surrogate preparation
4 09:45 – 10:00 Erik Znášik Mechano-chemická syntéza práškov
5 10:00 – 10:15 Biana Shut Vplyv šírky extrúzie a rýchlosti 3D rlače na prípravu vysoko hutných teliesok.
6 10:15 – 10:30 Peter Feiler SINTERED HYDROXYAPATITE SCAFOLDS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING
7 10:30 – 10:45 Tatiana Sivčáková Cytotoxicita a proliferácia multifázovej hydroxyapatitovej keramiky.
8 10:45 – 11:00 Kseniia Novikova Optimalizácia 3D tlačí objektov (FFF) pomocou použitia matematického softvéru
9 11:00 – 11:15 Stanislava Popelková Analýza plastov/mikroplastov Ramanovou spektroskopiou
10 11:15 – 11:30 * Barbora Šmírová Shrinkage and mechanical properties of portland cement with added calcinated clay and limestone
11 11:30 – 11:45 * Vladislav Cába The utilization of secondary materials as a matrix suitable for carbonation curing and CO2 storage
12 11:45 – 12:00 * Jakub Michalík Príprava a štúdium optických vlastností Er-, Yb- a Li- dopovaných YAG mikroguľôčok
13 12:00 – 12:15 * Yogeswara Rao Pateda Substitution reactions at the solid–liquid interface of a sub-micron/nanometer RuIII(edta) complex
14 12:15 – 12:30 * Michal Marko Using Sodium, Potassium and Calcium Carbonates as Fly Ash Activators to Achieve Higher Leachability of Aluminum
15 12:30 – 12:45 * Kristína Compeľová Vplyv geotermálneho roztoku na viaczložkové cementové pasty
16 12:45 – 13:00 * Martina Pischová Biokompatibilné skafoldy na báze hydroxyapatitu pripravené 3D tlačou
17 13:00 – 13:15 * Roman Fialka Spekanie hydroxyapatitu so spekacím prídavkom v aplikáciách 3D tlače

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Aplikovaná organická chémia

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. Ing. Peter Koóš, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Martin Markovič, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Maroš Bella, PhD. (CHÚ SAV)
 4. Ing. Andrej Ďuriš, PhD. (Synkola s.r.o.)
Rokovacia miestnosť: NB 325, blok A, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Michaela Tóthová Synthesis and properties of small-ring analogues of Romandolide
2 09:15 – 09:30 Radoslav Kováčik Dizajn a syntéza nových inhibítorov α-L-fukozidáz
3 09:30 – 09:45 Dana Hajduová Potencionálne využitie derivátov fluórovaných chinolónov ako anti-alzheimerík
4 09:45 – 10:00 Nina Košťálová Syntéza a syntetické využitie nových heterocyklických azo zlúčenín
5 10:00 – 10:15 Stanislava Berzáková Príprava štruktúrnych analógov spirooxepínizoxazolínovej časti psammaplyzínov

Biochémia, mikrobiológia a potraviny

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (Ústav biochémie a mikrobiológie, predseda)
 2. Ing. Anna Mikulajová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín)
 3. Ing. Ján Víglaš, PhD. (Ústav biochémie a mikrobiológie)
 4. Mgr. Jana Blahutová, PhD. (Chemický ústav SAV)
 5. Mgr. Mária Balážová, PhD. (Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV)
 6. Ing. Silvia Mošovská, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenie kvality potravín)
 7. Ing. Pavol Štefík (Ústav biochémie a mikrobiológie)
Rokovacia miestnosť: P43, stará budova
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Jurčeková Dopad zmeny zloženia cytoplazmatickej membrány na citlivosť buniek húb na antifungálne zlúčeniny
2 09:15 – 09:30 Samuel Miček Synergická stratégia v boji proti patogénnym a toxinogénnym hubám
3 09:30 – 09:45 Ľubomíra Takáčová Prírodný alkaloid - kryptopleurín ako potenciálne liečivo v boji s myeloidnou leukémiou
4 09:45 – 10:00 Daniela Cmarková Izolácia a charakteristika glukozinolátov z rastlín čeľade kapustovité
5 10:00 – 10:15 Michaela Balcová Bioaktívne zložky fermentovaných pohánkových kaší
6 10:15 – 10:30 Lucie Stará Sledování obsahu akrylamidu v zeleninových lupíncích na českém trhu
7 10:30 – 10:45 Karolína Gubišová Effect of chronic Azithromycin intake on neutrophil response to infection
8 10:45 – 11:00 Adriana Varha Umelo-vytvorený DNA systém so zabudovanými nekanonickými štruktúrnymi motívmi
9 11:00 – 11:15 * Adrián Gucký Štúdium protirakovinovej účinnosti novosyntetizovných 4,7-disubstituovaných kumarínových derivátov
10 11:15 – 11:30 * Yevheniy Yuliy Peresh FOTODYNAMICKÁ INAKTIVÁCIA INFEKCIE RICKETTSIA CONORI POUŽITÍM UHLÍKOVÝCH KVANTOVÝCH BODIEK AKO FOTOSENZIBILIZÁTOR

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Biokatalýza

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (ÚBT, predseda)
 2. Ing. Tatiana Klempová, PhD. (ÚBT)
 3. Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (ÚBT)
 4. Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (CVV)
Rokovacia miestnosť: SB 330, knižnica, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Vladimíra Krempaská Štúdium metabolizmu termofilnej baktérie Caldimonas thermodepolymerans
2 09:15 – 09:30 Berenika Stloukalová Establishment of luxAB-based bioluminescence HTP assay for screening of monooxygenases
3 09:30 – 09:45 Patrícia Basandová Maltooligosacharid-tvoriace amylázy: nástroj na prípravu maltooligosacharidov s definovaným stupňom polymerizácie
4 09:45 – 10:00 Emma Kintlerová Rekombinantná príprava RNA závislých polymeráz
5 10:00 – 10:15 Dominika Grančáková Biotransformácia limonén-1,2-epoxidu
6 10:15 – 10:30 Jana Gavurová Bionanočastice pripravené z rastlinných odpadov ako efektívny nástroj na dechloráciu organických kontaminantov
7 10:30 – 10:45 Monika Mikušková Optimalizácia purifikačných procesov počas produkcie rekombinantných polymeráz
8 10:45 – 11:00 * Ihar Karatkevich Heterologická produkcia a prečistenie MMLV reverznej transkriptázy

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (ÚBT, predseda)
 2. Ing. Helena Hronská, PhD. (ÚBT)
 3. Ing. Peter Gajdoš, PhD. (ÚBT)
Rokovacia miestnosť: NB 185, blok B, 1. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tamara Galbáčová Hybridné kvasinky na prípravu piva so zníženým obsahom alkoholu
2 09:15 – 09:30 Ján Brunner Výroba špeciálnych pív s využitím kvasiniek s probiotickými vlastnosťami
3 09:30 – 09:45 Sabina Houdeková Štúdium sekrécie vybraných génov v bunkách Candida utilis
4 09:45 – 10:00 Berenika Tulipánová Návrh a konštrukcia kmeňov Pichia pastoris a Candida utilis s prenyl-transferázovou aktivitou
5 10:00 – 10:15 Erik Mokroš Cielená regulácia počtu kópií expresného vektora z oddelenými replikačnými elementami koncentráciou arabinózy v dvoj-plazmidovom systéme
6 10:15 – 10:30 Alexandra Forusová Vplyv expresie rastlinných diacylglycerol acyltransferáz v kvasinke Yarrowia lipolytica na produkciu kyseliny punikovej
7 10:30 – 10:45 * Alexandra Křížová Stanovenie nadbytočného peroxidu vodíka v odpadovej vode

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:
 1. Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. (ÚM STU Bratislava, predseda)
 2. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (ÚM STU Bratislava)
 3. Ing. Ivan Katrenčík, PhD. (ÚM STU Bratislava)
 4. Ing. Martina Kuperová, PhD. (ÚM STU Bratislava)
Rokovacia miestnosť: NB 638, blok B, 6. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Trubenová Ősziová Podnikanie spoločnosti DRU a.s.
2 09:15 – 09:30 Svitlana Nechyporenko Rozvoj obchodných aktivít vybraného podniku prostredníctvom SWOT analýzy a Ansoffovej matice
3 09:30 – 09:45 Zuzana Luptáková Manažment diverzity, inklúzie a rodovej rovnosti v podnikateľskom prostredí
4 09:45 – 10:00 Kristína Konderíková Porovnanie nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky pred pandémiou COVID-19 a po nej
5 10:00 – 10:15 Martina Holotňáková Návrh komunikačnej kampane pre konkrétny mliekarenský produkt
6 10:15 – 10:30 Monika Jedličková Využitie marketingovej stratégie a umelej inteligencie v praxi
7 10:30 – 10:45 Marie Znamínková Analýza dopadu home office na zaměstnance a zaměstnavatele v chemickém průmyslu v ČR
8 10:45 – 11:00 Martin Gorčík Analýza informačních potřeb vybraných skupin externích stakeholderů chemických podniků

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. (Oddelenie environmentálneho inžinierstva, predseda)
 2. Ing. Dóra Varjúová (Oddelenie environmentálneho inžinierstva)
 3. Ing. Diana Benesová (Duslo, a.s.)
 4. Ing. Peter Ševčík (Centrum výskumu a vývoja, s. r. o.)
 5. Ing. Petra Szabová, PhD. (Messer Tatragas, spol. s r.o.)
Rokovacia miestnosť: NB 737, blok B, 7. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Paulína Wolfová Štúdium vplyvu jednoduchej úpravy kukuričného odpadu na produkciu bioplynu
2 09:15 – 09:30 Kristína Beliančínová Moderné adsorbenty na báze biouhlia využiteľné v prekoncentračných metódach
3 09:30 – 09:45 Mykyta Prokopchuk Environmentálna analýza spaľovania s obohateným vzduchom a recirkuláciou spalín v Braytnovom tepelnom obehu
4 09:45 – 10:00 Jonáš Malý Využití tvorby iontových párů pro separaci barviv z vodných roztoků
5 10:00 – 10:15 Lívia Švorcová Vyhodnotenie sedimentácie kalu pri rôznej záťaži aeračného systému a porovnanie profilu rozpusteného kyslíka v aktivácii pred a po generálnej oprave
6 10:15 – 10:30 Martina Skalová Studium toxicity cigaretových nedopalků
7 10:30 – 10:45 Sandra Androvičová Zníženie pachovej a uhlíkovej stopy jestvujúcej priemyselnej prevádzky fytoremediáciou a sekvestráciou uhlíka
8 10:45 – 11:00 Peter Skonc Úprava špecifických odpadových vôd pomocou pokročilých oxidačných procesov
9 11:00 – 11:15 Patrícia Guľašová Degradácia ropných látok v ozonizačnom reaktore s fluidizovanou vrstvou
10 11:15 – 11:30 * Hana Hlaváčková Charakterizace prvků v PM1 a PM10 aerosolu v Brně
11 11:30 – 11:45 * Július Telek The treatment effect of a chemical coagulation process in a South European brewery’s wastewater: Organic and nutrient removal

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Martin Hájek, PhD. (Univerzita Pardubice, predseda)
 2. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (ÚFCHCHF)
 3. Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (ÚFCHCHF)
 4. Ing. Matej Uhliar (ÚFCHCHF)
 5. Ing. Marianna Maková (ÚFCHCHF)
Rokovacia miestnosť: SB 3.81, 2. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Dominik Sarvaš Stanovenie účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie metódou Z-scan
2 09:15 – 09:30 Veronika Vanková Termodynamika štiepenia O–C väzby metoxylovej skupiny v izoflavónoch
3 09:30 – 09:45 Ivana Mojžišová Biodegradovateľné materiály na báze zinku modifikované keramickým povlakom hydroxyapatitu
4 09:45 – 10:00 Kristýna Dvořáková Využití enzymatické katalýzy pro přípravu epoxidů
5 10:00 – 10:15 Lucia Boldišová Vplyv substituentov na entalpiu disociácie O–C väzby metoxylovej skupiny derivátov guajakolu
6 10:15 – 10:30 Vanda Boršová Teoretické štúdium inhibície aktivačného mechanizmu spike glykoproteínu SARS-CoV-2
7 10:30 – 10:45 Viktória Štefancová Cieľovo-špecifická izolácia biomarkerov pomocou modifikovaných povrchov

Chemické a biochemické inžinierstvo

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Miroslav Variny, PhD. (FCHPT, predseda)
 2. doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (FCHPT)
 3. Ing. Tomáš Kurák, PhD. (FCHPT)
Rokovacia miestnosť: NB 3130, blok D, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Dušan Hríbik Modelovanie delenia propán-propylénovej frakcie rektifikáciou
2 09:15 – 09:30 Lukáš Halabuk Návrh náplňovej rektifikačnej kolóny s adsorbérom na separáciu zmesi etanol-voda
3 09:30 – 09:45 Samuel Kuzma Optimalizácia podmienok preparatívnej chromatografickej separácie tyrozol β-D-fruktozidu z reakčnej zmesi
4 09:45 – 10:00 Lukas Hlavatý Posúdenie a návrh technológie delenia reakčnej zmesi z výroby cyklopentylmetyléteru
5 10:00 – 10:15 Bernadett Szenesiová Separácia monomérov polyklonálnej protilátky od agregátov pomocou multimodálneho adsorbenta
6 10:15 – 10:30 Maroš Križan Simulačný výpočet spaľovania alternatívneho tuhého paliva
7 10:30 – 10:45 Ester Komačková Membránová kryštalizácia – metódy zvyšovania výťažku hydroxidu horečnatého
8 10:45 – 11:00 Martina Mócová Vývoj a aplikácia viackriteriálnej analýzy pre vodíkové technológie
9 11:00 – 11:15 Martin Spurný Zvyšovanie kapacity redoxnej prietokovej batérie pomocou redoxnej mediácie
10 11:15 – 11:30 Nikol Krusberská Zhodnocení hovězích kostí na přírodní produkty s přidanou hodnotou pomocí zelených rozpouštědel – optimalizace procesu
11 11:30 – 11:45 Matej Koritár Modelovanie a optimalizácia splyňovania tuhého alternatívneho paliva

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (OPT FCHPT, predseda)
 2. doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (OPT FCHPT)
 3. Ing. Michaela Lauková, PhD. (OPT FCHPT)
 4. Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (OPT FCHPT)
 5. Ing. Lukáš Kolarič, PhD. (OPT FCHPT)
Rokovacia miestnosť: NB 154, 1. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Zuzana Vašeková 3D tlač potravín
2 09:15 – 09:30 Zuzana Turányiová Ochrana pokožky pred digitálnym smogom
3 09:30 – 09:45 Natália Smolárová Biologicky aktívne látky muchovníka (Amelanchier)
4 09:45 – 10:00 Kristína Srnková Využitie bielkovín izolovaných zo strukovín v potravinárskom priemysle
5 10:00 – 10:15 Bence Bartos MOŽNOSTI ZVÝŠENIA OBSAHU BIELKOVÍN V CEREÁLNYCH PRODUKTOCH
6 10:15 – 10:30 Anton Gašparík Laboratórna príprava vaječných cestovín so zníženým obsahom cholesterolu
7 10:30 – 10:45 Katarína Rusinková Vplyv prítomnosti mikroplastov v potravinách na ľudské zdravie
8 10:45 – 11:00 Erika Hrašková Koľko kofeínu obsahuje moja šálka kávy ?
9 11:00 – 11:15 Monika Pšenáková Štúdium degradácie ópiových alkaloidov tepelnou záťažou
10 11:15 – 11:30 * Valentína Kafková Hodnotenie potenciálu repkových šrotov ako suroviny na produkciu proteínových koncentrátov a izolátov

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Prírodné a syntetické polyméry

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Roderik Plavec, PhD. (ÚPSP, predseda)
 2. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD, (ÚPSP)
 3. prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (ÚPSP)
 4. doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (ÚPSP)
Rokovacia miestnosť: NB 4128 B, blok D, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Dominika Mlynárová VPLYV ZLOŽIEK BIODEGRADOVATEĽNEJ POLYMÉRNEJ ZMESI NA BÁZE KYSELINY POLYMLIEČNEJ A POLYHYDROXYBUTYRÁTU NA JEJ RECYKLOVATEĽNOSŤ
2 09:15 – 09:30 Matúš Medžo Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
3 09:30 – 09:45 Tamara Škoríková Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
4 09:45 – 10:00 Laura Palkovičová Kompostovateľné obalové materiály ako náhrada syntetických plastov
5 10:00 – 10:15 Mária Straková Recyklácia vysokohustotného polyetylénu pre 3D tlač
6 10:15 – 10:30 Michal Ďurfina Vplyv vybraných antioxidantov na spracovateľskú stabilitu biodegradovateľných polymérnych zmesí
7 10:30 – 10:45 * Markéta Sobková Modifikace bakteriální celulózy: nepřeberné možnosti v biomedicíně

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (ÚIAM, predseda)
 2. doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. (ÚIAM)
 3. prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (FEI STU)
 4. Ing. Rudolf Trautenberger (Spolchemie)
 5. Ing. Michaela Horváthová (ÚIAM)
Rokovacia miestnosť: NB 601, blok A, 6. poschodie.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Viktória Koncserová Automation and Management of Process Data Streams
2 09:15 – 09:30 Richard Fodor Návrh distribuovaného prediktívneho riadenia pomocou metódy ALADIN
3 09:30 – 09:45 Branislav Daráš Návrh prediktívneho riadenia pre prototyp inteligentného skleníka
4 09:45 – 10:00 Martina Tomaškovičová Riadenie procesov založené na náhodných výberoch akčných zásahov
5 10:00 – 10:15 Matej Ružička Modelovanie procesu doprednej osmózy pomocou experimentálnych dát
6 10:15 – 10:30 Ivana Dukayová Bezdotykové ovládanie drona
7 10:30 – 10:45 Martin Bíreš Optimalizácia bypassov výmenníkov tepla pomocou APC

Syntetická organická chémia

Partner sekcie:
Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)
 3. Ing. František Mathia, PhD. (Biosynth s.r.o.)
Rokovacia miestnosť: NB 425, blok A, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Ema Freudová Indolyl substituted benzazepinones
2 09:15 – 09:30 Vanesa Dvořáková Syntetická štúdia hypotemycínu
3 09:30 – 09:45 Yuliia Zuzak SYNTÉZA PYROLIDÍNOVÝCH DERIVÁTOV S TETRASUBSTITUOVANÝM STEREOGÉNNYM CENTROM
4 09:45 – 10:00 Ivana Juríková Syntetická štúdia penisporolidu A
5 10:00 – 10:15 Peter Dudáš Mechanochemically induced radical cyclizations with piezoelectric catalysis
6 10:15 – 10:30 * Samuel Andrejčák NaCl-promoted borylation of aryl diazonium salts under mechanochemical conditions

* doktorandský príspevok (nesúťažný)

Technológie spracovania a ochrany prírodných a syntetických materiálov

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Veronika Majová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Richard Nadányi (FCHPT STU)
 5. Ing. Izabela Lukačovič Vajová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 4128A, blok D, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Barbora Dikošová Dlhodobý účinok kyselín na vybrané dentálne materiály
2 09:15 – 09:30 Katarína Gregová 3D tlač uhlíkových elektród povrchovo aktivovaných nízkoteplotnou plazmou využiteľných v elektrochemickej analýze
3 09:30 – 09:45 Lukáš Vályi Skúmanie použiteľnosti práškového skla pre aplikácie tlačenej elektroniky
4 09:45 – 10:00 Martina Anna Mrkvicová Materiálový prieskum funerálnych textilných artefaktov
5 10:00 – 10:15 Katarína Porubčinová Prieskum Univerzitných téz s portrétom kardinála Leopolda Koloniča
6 10:15 – 10:30 Zuzana Bránická Využitie nedeštruktívnych analytických metód pri štúdiu a charakterizácii materiálov novodobých objektov kultúrneho dedičstva
7 10:30 – 10:45 Klára Janigová Izolácia cenných zlúčenín zo stromovej kôry
8 10:45 – 11:00 Matúš Majerčiak Skúmanie vplyvu podmienok modifikácie lignínu na jeho vlastnosti a štruktúru
9 11:00 – 11:15 * Simona Klempová Štúdium degradácie mäkčeného polyvinylchloridu pomocou spektrálnych analytických metód

* doktorandský príspevok (nesúťažný)