Program konferencie SVK 2017

 

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 9. novembra 2017 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Viac informácií nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:45    otvorenie – miestnosť CH12 na prízemí v budove na Radlinského ul. 9
08:50 – 09:00    registrácia účastníkov v sekciách
09:00 – 13:00    rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00    zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16:00 – 17:30    vyhlásenie výsledkov – Aula na prízemí v starej budove

Po konferencií budú vo fotogalérii zverejnené fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ján Labuda,DrSc. (Ústav analytickej chémie FChPT STU)
 2. doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR)
 3. Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (Ústav analytickej chémie FChPT STU)
 4. Ing. Kristína Cinková (Ústav analytickej chémie FChPT STU)
Rokovacia miestnosť: nová budova, Blok C, 4. poschodie, č.d. 492
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Aneta Čápová Thermodynamické disociační konstanty ionizovatelného antidepresiva Vortioxetinu s použitím UV-VIS multivalenčních dat s malými spektrálními změnami
2 09:15 – 09:30 Kinga Dobóová Klasifikácia odrodových slivovíc podľa pôvodu fluorescenčnou spektrometriou v spojení s chemometriou
3 09:30 – 09:45 Marek Nemec NEUROCHEMICKÉ ZMENY V ANIMÁLNOM MODELI POZOROVANÉ POMOCOU LOKALIZOVANEJ IN VIVO 1H MRS. POROVNANIE DVOCH NEZÁVISLÝCH SOFTVÉROV NA KVANTIFIKÁCIU 1H MR SPEKTIER
4 09:45 – 10:00 Diana Pániková Využitie chronopotenciometrie na stanovenie siričitanov v potravinách a nápojoch
5 10:00 – 10:15 Michal Augustín SLEDOVANIE ÚČINKU VOĽNÝCH RADIKÁLOV KYSLÍKA GENEROVANÝCH KVANTOVÝMI BODKAMI ZA PRÍTOMNOSTI UV-ŽIARENIA POMOCOU BIOSENZORA NA BÁZE PLAZMIDOVEJ DNA
6 10:15 – 10:30 Michal Nedvěd Planární a nanostrukturované bórem dopované diamantové elektrody pro elektroanalýzu
7 10:30 – 10:45 Kristína Kianičková Elektroanalytické stanovenie kyseliny močovej pomocou dopovaných diamantových elektród s rôznou koncentráciou bóru
8 10:45 – 11:00 Jakub Masác VYUŽITIE ATÓMOVEJ SPEKTROMETRIE A PRIETOKOVEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE PRI ANALÝZE TOKAJSKÝCH VÍN
9 11:00 – 11:15 Patrik Horváth Stanovenie fosforečnanov v potravinách
10 11:15 – 11:30 Viera Balková Stanovenie zlata atómovou spektrometriou
11 11:30 – 11:45 Lucie Pilařová Disociační konstanty léčiva Eltrombopagu nelineární regresí UV/VIS-spekter a porovnání s odhady z potenciometrické pH-titrace
12 11:45 – 12:00 Michaela Štofaníková CHARAKTERIZÁCIA ANORGANICKÉHO SORBENTU NA BÁZE OXIDOV MANGÁNU PRE ZAKONCENTROVANIE RÁDIONUKLIDOV
13 12:00 – 12:15 Michaela Matulová KOMPOZITNÉ SORBENTY S OXIDOM MANGÁNU PRE KONCENTROVANIE ALFA RÁDIONUKLIDOV
14 12:15 – 12:30 Andrea Hamárová VPLYV VYBRANÝCH ANIÓNOV PRI ODSTRAŇOVANÍ TECHNECISTANU Z ODPADOVÝCH VÔD POMOCOU Sn-APATITOV

Analytické separačné metódy

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (Ústav analytickej chémie FChPT STU)
 2. RNDr. Karolína Schwarzová, PhD. (Katedra analytické chemie, PF Univerzity Karlovy, ČR)
 3. Ing.Agneša Szarka, PhD. (Ústav analytickej chémie FChPT STU)
 4. Ing. Veronika Uríčková, PhD. (Ústav analytickej chémie FChPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok C, 3. poschodie, č.d. 392
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Lea Hegedüsová Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie pri vytváraní databázy autolakov
2 09:15 – 09:30 Adriana Brisudová Vplyv objemu a rýchlosti miešania na stabilitu mikrokvapky rozpúšťadiel vo vzorkách s rôznym zložením
3 09:30 – 09:45 Lenka Oravcová KOMBINÁCIA DISPERZNEJ MIKROEXTRAKCIE KVAPALINA-KVAPALINA A QUECHERS NA IZOLÁCIU REZÍDUÍ PESTICÍDOV ZO VZORIEK ODEVOV
4 09:45 – 10:00 Filip Pančík Bioaktívne látky Sofory japonskej
5 10:00 – 10:15 Eva Brokešová Testovanie polymérnych sorbentov pre SPE kumarínov zo vzoriek vína
6 10:15 – 10:30 Martin Baroch Využití uhlíkové plsti jako coulometrického detektoru pro HPLC analýzu fenolických antioxidantů
7 10:30 – 10:45 Barbora Filounová Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy
8 10:45 – 11:00 Jakub Tomáško Vývoj analytického postupu pro stanovení chlorovaných parafínů v rostlinných olejích
9 11:00 – 11:15 Kamila Richterová VALIDACE METODY PRO STANOVENÍ ADITIVNÍCH LÁTEK POMOCÍ QDa DETEKTORU
10 11:15 – 11:30 Barbora Dušičková Optimalizace detekce pro stanovení legislativně regulovaných mykotoxinů s využitím vysokorozlišovací tandemové hmotnostní spektrometrie
11 11:30 – 11:45 Kateřina Pravcová HPLC/MS/MS ANALÝZA POLYFENOLICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V MEDOVINÁCH

Anorganická chémia

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (OACH FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Anna Mašlejová, PhD. (OACH FCHPT STU)
 3. doc. Ing Ján Moncoľ, PhD. (OACH FCHPT STU)
 4. doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (OACH FCHPT STU)
 5. Ing. Mário Izakovič, PhD. (OACH FCHPT STU)
 6. Ing. Ján Pavlik, PhD. (OACH FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok B, 4. poschodie, č.d. 457
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Daniel Dvořák Pomalá relaxace magnetizace u komplexů kobaltnatých halogenidů s 1,1´-bis(difenylfosfino)ferocénem
2 09:15 – 09:30 Ondřej František Fellner Jednojaderné Co(II) komplexy s koordinační geometrií na pomezí hexa a heptakoordinace: magnetické a strukturní vlastnosti
3 09:30 – 09:45 Lubomír Havlíček MAGNETICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURA PENTAKOORDINOVANÝCH SLOUČENIN CO(II) S TRI- A TETRADENTÁTNÍMI LIGANDY ODVOZENÝMI OD ALIFATICKÝCH TRIAMINŮ
4 09:45 – 10:00 Veronika Chrenková Štruktúrne a magnetické vlastnosti kobaltnatých komplexov s tridentátnymi ONO pincer-type ligandmi
5 10:00 – 10:15 Milan Piroš Príprava a charakterizácia meďnatých komplexov s nesteroidnými protizápalovými ligandami ako potenciálnych SOD mimetík
6 10:15 – 10:30 Martin Schoeller Príprava a štruktúra manganitých salenových komplexov s niektorými pseudohalogenidovými ligandami
7 10:30 – 10:45 Michaela Zajacová Molekulový magnetizmus v komplexoch kobaltu s bis(benzimidazolyl)pyridínovými ligandami

Anorganické materiály a povrchové úpravy

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc. (FCHPT STU)
 3. Ing. Zora Hajdúchová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, prízemie, č.d. P25
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Kristína Oravcová Akumulácia tepla - kompatibilita materiálov
2 09:15 – 09:30 Dominika Szendreiová Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri topení
3 09:30 – 09:45 Jana Záchenská Korózne správanie utesneného anodicky oxidovaného hliníka v alkalickom prostredí
4 09:45 – 10:00 Jaroslav Brezina Distribúcia dusičnanov v potravinách
5 10:00 – 10:15 Lukáš Húlek Príprava YB4 keramiky mikrovlnným spekaním
6 10:15 – 10:30 Mária Karľová Konverzné povlaky na báze zirkónia pre hliníkovú zliatinu 2024
7 10:30 – 10:45 Michal Slaný Conformation of alkylammonium surfactants in the interlayer of motmorillonite studied by near-IR spectroscopy

Anorganické technológie

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Jana Jurišová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Emília Kubiňáková (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, 1. poschodie, č.d. 150
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Peter Zelienka VYUŽITIE ŽELEZANOV PRI DOČISŤOVANÍ ODPADNÝCH VÔD
2 09:15 – 09:30 Michaela Benköová Využitie TiB2 pri výrobe hliníka
3 09:30 – 09:45 Andrea Fašková Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov
4 09:45 – 10:00 Katarína Poliaková Využitie sieťotlačových elektród na stanovenie základných charakteristík enzýmov
5 10:00 – 10:15 Eva Králiková Degradácia mikropolutantov-psychostimulanciá v odpadových vodách
6 10:15 – 10:30 Martina Čierna Charakterizácia enterokinázy chronopotenciometrickou rozpúšťacou analýzou
7 10:30 – 10:45 Lenka Šimková INFLUENCE OF PRECIPITAITON CONDITIONS ON THE SYNTHESIS OF HYDROXYAPATITE

Biochémia a mikrobiológia

Zloženie komisie:
 1. doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. (UPJŠ Košice, predsedkyňa)
 2. doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Petra Olejníková, PhD. (FCHPT STU)
 5. Mgr. Jana Kubíčková, PhD. (FCHPT STU)
 6. Ing. Juliana Šimončicová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB, 5. poschodie, č.d. 535
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Alexandra Švédová Protinádorový účinok nových derivátov berberínu
2 09:15 – 09:30 Katarína Hribová HETEROLOGICKÁ EXPRESIA GÉNU KÓDUJÚCEHO ENDOLYZÍN BAKTERIOFÁGA ΦC31
3 09:30 – 09:45 Noémi Molnárová Fenotypová charakterizácia mutantov Trichoderma atroviride defektných v produkcii GABA
4 09:45 – 10:00 Lucia Bieliková Štúdium vplyvu environmetálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
5 10:00 – 10:15 Paulína Pidíková POHLAVNÉ ROZDIELY V EXPRESII ANGIOTENZINOGÉNU A miR21-5p A VPLYV PRENATÁLNEJ EXPOZÍCIE ANGIOTENZÍNU II A PRÍJMU SOLI V POTRAVE NA ICH EXPRESIU
6 10:15 – 10:30 Martina Oravcová FUNKČNÁ CHARAKTERIZÁCIA GABA SKRATU V NEUROSPORA CRASSA
7 10:30 – 10:45 Andrea Jurkasová VÝVOJ MYCÉLIA TRICHODERMA ATROVIRIDE SPREVÁDZANÝ ZMENOU CA2+ VÄZBOVÝCH VLASTNOSTÍ BUNKOVÝCH STIEN
8 10:45 – 11:00 Kristína Hasáková Korelácia expresie miR-21-5p a hodinových génov v nádorovom a priľahlom tkanive pacientov s kolorektálnym karcinómom.
9 11:00 – 11:15 Ľuboš Janotka MOLEKULÁRNE MECHANIZMY ROZVOJA MULTIDRUG REZISTENCIE A POTENCIÁLNE PROGNOSTICKÉ FAKTORY ODPOVEDE NA LIEČBU POUŽÍVANÚ PRI HEMATOONKOLOGICKÝCH OCHORENIACH

Biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. Ing. Kristína Markošová, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Ondrej Slaný (FCHPT STU)
 3. Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Katarína Furdíková, PhD. (FCHPT STU)
 5. doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (FCHPT STU, predseda)
Rokovacia miestnosť: SB, 3. poschodie, č. d. 330
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Grivalská PRÍPRAVA PREKURZOROV ORGANICKEJ SYNTÉZY POMOCOU REKOMBINANTNÝCH BIOKATALYZÁTOROV
2 09:15 – 09:30 Kvetoslava Romanová EFFECT OF SOME LACTOBACILLUS SP. ON GLUTEN COMPOSITION IN THE RYE-WHEAT SOURDOUGH
3 09:30 – 09:45 Lenka Hudecová Nové trendy v redoxnej biokatalýze
4 09:45 – 10:00 Denisa Forraiová Využitie ketoreduktáz v biokatalýze
5 10:00 – 10:15 Eliška Sembolová Antibiofilmové vlastnosti biologicky aktivních látek v kombinaci s netermálním plazmatem
6 10:15 – 10:30 Petra Kašparová Inhibice tvorby biofilmu podmíněně patogenních mikroorganismů
7 10:30 – 10:45 Ema Pokorná Katalytická aktivita hexózaminidáz
8 10:45 – 11:00 Dominika Gyuranová Štúdium substrátovej špecificity rekombinantných ketoreduktáz
9 11:00 – 11:15 Ján Víglaš SEKUNDÁRNY METABOLIZMUS VLÁKNITÝCH HÚB RODU TRICHODERMA

Dokumenty a objekty dedičstva

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Michal Hatala (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, Zasadačka vedeckej rady, 1.poschodie, č.d. 154
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Miroslav Kováč Štúdium vybraných ochranných prvkov v ceninovej tlači
2 09:15 – 09:30 Patrícia Paračková Štúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentov
3 09:30 – 09:45 Ivana Václaviková Štúdium starnutia záznamov gumovacích pier v dokumentoch
4 09:45 – 10:00 Veronika Žilinská Identifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopie
5 10:00 – 10:15 Veronika Jankovičová Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch Ramanovou spektroskopiou
6 10:15 – 10:30 Filip Hajdu ČISTENIE POVRCHOV PAPIERA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFERICKEJ PLAZMY
7 10:30 – 10:45 Dušana Grešová Príprava kyanotypov a štúdium ich stability
8 10:45 – 11:00 Barbora Ďuricová Stabilita fluorescenčných kolorantov vo vláknach
9 11:00 – 11:15 Klaudia Hložeková Svetelná stabilita temperových farieb
10 11:15 – 11:30 Martina Fusková Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami

Drevo, celulóza a papier

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Andrea Škulcová (FCHPT STU)
 3. Ing. Veronika Majová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok D, 4. poschodie, č.d. 4128
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Alexandra Bohunická SUPERKRITICKÁ EXTRAKCIA SMREKOVEJ KÔRY
2 09:15 – 09:30 Simona Miklošová Separácia etanolového extraktu z kôry smreka a identifikácia zložiek v jednotlivých frakciách
3 09:30 – 09:45 Ivan Koles FRAKCIONÁCIA EXTRAKTOV KÔRY A IDENTIFIKÁCIA ICH ZLOŽENIA
4 09:45 – 10:00 Ivana Škumátová, Marta Šturdíková Ochrana dreva proti hubám a plesniam
5 10:00 – 10:15 Jaroslava Čeriová, Lenka Filipová OCHRANA DREVA PROTI DREVOKAZNÉMU HMYZU
6 10:15 – 10:30 Dalibor Galan Dvojstupňové splyňovanie lignocelulózovej biomasy
7 10:30 – 10:45 Anton Lisý Vplyv spôsobu zrážania lignínu na jeho vlastnosti a možnosti nasledovného využitia ako náhrady adhezív v priemysle
8 10:45 – 11:00 Maroš Grošík Spektroskopická analýza rozpustného lignínu v hlboko eutektických rozpúšťadlách
9 11:00 – 11:15 Nikola Skubanová BIOKOMPOZITY NA BÁZE DREVNÝCH VLÁKIEN Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA NA IZOLAČNÉ ÚČELY
10 11:15 – 11:30 Lívia Drdajová Biokompozitné panely na báze buničinových vlákien a drevných dýh pre izolačné účely
11 11:30 – 11:45 Michal Šašura BIOKOMPOZITNÉ LIGNOCELULÓZOVÉ MATERIÁLY - CHEMICKÁ MODIFIKÁCIA BUNIČINOVÝCH VLÁKIEN

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:
 1. doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (ÚM, OMCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Hana Janáková, PhD. (ÚM, OMCHPT STU)
 3. doc. Dr. Ing. Milan Majerník (ÚM, OMCHPT STU)
 4. Ing. Martina Kuperová, PhD. (ÚM, OMCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok A, 6. poschodie, č.d. 601
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martina Gáliková, Ivana Hrevušová KOMUNIKÁCIA TATRA BANKY A VÚB BANKY VOČI ŠTUDENTOM
2 09:15 – 09:30 Dominika Moravčíková, Veronika Sanitrová HODNOTENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU VYBRANÉHO VÝROBKU Z POHĽADU JEHO VPLYVU NA STRATEGICKÝ MANAŽMENT PODNIKU
3 09:30 – 09:45 Dávid Packa KORUPCIA AKO FAKTOR OVPLYVŇUJÚCI KVALITU PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU
4 09:45 – 10:00 Radoslav Ragan EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ INVESTIČNÝCH PROJEKTOV PODNIKU
5 10:00 – 10:15 Roberta Ilašenková MARKETINGOVÝ VÝSKUM V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI
6 10:15 – 10:30 Matúš Jozef Bizoň RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA PRINCÍPE MERANIA A RIADENIA ENTROPIE V SOCIÁLNOM SYSTÉME
7 10:30 – 10:45 Daniel Kováč ANALÝZA PREPOJENIA AFFILIATE MARKETINGU A MODELU ŤAŽENIA KRYPTOMENY
8 10:45 – 11:00 Barbora Dubeňová, Adriána Brenkusová PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ ŠTUDENTSKEJ PODNIKATEĽSKEJ SPOLOČNOSTI MUVINAJT
9 11:00 – 11:15 Zuzana Černá, Mária Mičíková, Attila Múčka, Žofia Chlebová ORGANIZOVANIE VEĽTRHU FIRIEM ChemDay 2017

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. (FCHPT STU , predseda)
 2. Ing. Lenka Letavajová, PhD. (ZsVS a.s. Nitra)
 3. Ing. Karol Šimkovič (FCHPT STU)
 4. Ing. Peter Sedmák (Volkswagen Slovakia)
Rokovacia miestnosť: NB,blok A, 7.poschodie č.d. 719
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Marta Jemelková Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů
2 09:15 – 09:30 Flóra Kovácsová Odstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vody
3 09:30 – 09:45 Michaela Božoňová Anaeróbna stabilizácia čistiarenského kalu a intenzifikácia tohto procesu pridávaním externých substrátov.
4 09:45 – 10:00 Zuzana Sameliaková Použitie čistého kyslíka a ozónu na odstránenie drog a liečiv z odpadových vôd
5 10:00 – 10:15 Jakub Paškevič Využitie vodných rastlín v procese čistenia prostredia od vybraných typov liečiv a nanočastíc
6 10:15 – 10:30 Kristína Hencelová, Kristína Párkánszká ODSTRAŇOVANIE LIEČIV A DROG Z VÔD PROCESOM ADSORPCIE
7 10:30 – 10:45 Zuzana Mikešová METODY TESTOVÁNÍ ANTIKOROZNÍ ÚČINNOSTI NÁTĚROVÝCH HMOT EKOLOGICKÝCH KOMPOZITNÍCH PIGMENTŮ
8 10:45 – 11:00 Marek Smolný Využití heterogenní UV-fotokatalýzy pro zpracování odpadních vod obsahujících organická barviva - vliv pH a iontového prostředí

Fermentačné technológie

Zloženie komisie:
 1. Ing. Peter Gajdoš, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Vladimír Krasňan (FCHPT STU)
 3. Ing. Hana Horváthová (FCHPT STU)
 4. Ing. Katarína Ďurčanská (FCHPT STU)
 5. Ing. Tatiana Klempová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
Rokovacia miestnosť: SB, 3. poschodie, č. d. 330
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Maria Vrublevskaya Vliv boswellových kyselin na biofilm rodu Candida
2 09:15 – 09:30 Zuzana Rosenbergová Optimalizácia produkcie a izolácie formátdehydrogenázy
3 09:30 – 09:45 Nikola Homolová Príprava rekombinantných enzýmov pomocou Pichia pastoris
4 09:45 – 10:00 Katerina Krstevska SLEDOVANIE MLIEČNEJ FERMENTÁCIE ŠŤAVY ZO SLNEČNICE HĽUZNATEJ POUŽITÍM MLIEČNEJ BAKTÉRIE L.PLANTARUM PCS26 - PRODUKCIA SYMBIOTICKÉHO FERMENTOVANÉHO NÁPOJA
5 10:00 – 10:15 Hana Gajdošíková PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA ŠPECIÁLNYCH PÍV
6 10:15 – 10:30 Kinga Bedeová Vplyv čistej kultúry Saccharomyces cerevisiae na senzorický profil ružového odrodového vína Cabernet Sauvignon
7 10:30 – 10:45 Dominika Šilhárová Biotransformácia limonénu na trans-karveol pomocou baktérií Rhodococcus sp.
8 10:45 – 11:00 Jana Drbohlavová Vliv extraktu Vitis vinifera na biofilm rodu Candida
9 11:00 – 11:15 Anna Gibalová Mikrobiálna produkcia arabitolu

Fyzikálna chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Martin Hájek, PhD. (Katedra fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, predseda)
 2. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (FCHPT STU)
 3. Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (FCHPT STU)
 4. Mgr. Ján Matúška, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Miriama Šimunková (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: Stará budova, 2. poschodie, prednášková miestnosť č.d. 281
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Marek Štekláč KAMPTOTECÍN A JEHO AKTÍVNE CENTRÁ
2 09:15 – 09:30 Martin Musil BUTANOLYSIS: COMPARISON OF POTASSIUM BUTOXIDE AND POTASSIUM HYDROXIDE AS CATALYST FOR TRANSESTERIFICATION OF RAPESEED OIL
3 09:30 – 09:45 Dominika Kollárová DISOCIATÍVNY ELEKTRÓNOVÝ ZÁCHYT NA MOLEKULÁCH HEXAFLUOROPROPYLÉN OXIDU
4 09:45 – 10:00 Jana Szabová Studium interakce polykationtů a aniontových tenzidů
5 10:00 – 10:15 Alena Jílková SMĚSNÉ OXIDY JAKO KATALYZÁTORY PRO TRANSESTERIFIKACI
6 10:15 – 10:30 Lívia Sádecká TEORETICKÉ ŠTÚDIUM SÉRIE DERIVÁTOV FENOLU: MOLEKULOVÉ VLASTNOSTI VS. CYTOTOXICITA
7 10:30 – 10:45 Monika Biela Štúdium termodynamiky pôsobenia prírodných antioxidantov
8 10:45 – 11:00 Martina Havlíková Uvolňování solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů
9 11:00 – 11:15 Stela Pavlíková Pokročilé mikroskopické techniky vo výskume koloidných systémov
10 11:15 – 11:30 Martina Měkotová Vliv alkoholu na ztráty esterů při transesterifikaci
11 11:30 – 11:45 Martin Repaský Charakterizácia heterocyklických zlúčenín pomocou 1D a 2D NMR spektroskopie
12 11:45 – 12:00 Lukáš Zdražil Příprava grafénových kvantových teček pomocí modifikované LPE metody
13 12:00 – 12:15 Radka Kittová Molekulovo-dynamické simulácie a štúdium vodných kvapôčok a ľadíkov o konečnej veľkosti

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Ján Janošovský (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok D, 3. poschodie, č.d. 3130
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Monika Vavrušová Návrh regenerácie iónovej kvapaliny použitej na separáciu azeotropickej zmesi acetón - metanol
2 09:15 – 09:30 Kristián Hanus Modelovanie parných sietí v rafinérií
3 09:30 – 09:45 Dominik Štefanko Kinetika splyňovania alkoholov v prostredí superkritickej vody
4 09:45 – 10:00 Matej Bartoš Vizualizácia a analýza teplotného profilu priemyselného reaktora
5 10:00 – 10:15 Marta Ostrihoňová Separácia terapeutického proteínu multimodálnou chromatografiou
6 10:15 – 10:30 Eva Marková ANALÝZA INTERAKCIÍ PROTEÍNOV S MULTIMODÁLNYM ADSORBENTOM METÓDOU PLÁNOVANÉHO EXPERIMENTU
7 10:30 – 10:45 Matej Vavro OPTIMALIZÁCIA PARAMETROV OPERAČNÝCH JEDNOTIEK PRE VÝROBU RUŽOVEJ ARÓMY V HYBRIDNOM SYSTÉME S INTEGROVANÝM SILIKÓNOVÝM MEMBRÁNOVÝM MODULOM
8 10:45 – 11:00 Lenka Véghová Analýza prevádzkovania cirkulačného centra chladiacich vôd v letnom období
9 11:00 – 11:15 Michal Hruška Porovnanie účinnosti splyňovania čierneho lúhu voči jeho spaľovaniu v regeneračnom kotle
10 11:15 – 11:30 Jindřich Mrlík TEPELNÁ AKTIVACE UHLÍKOVÉ ELEKTRODY PRO VANADOVOU REDOXNÍ PRŮTOČNOU BATERII

Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Eva Šviráková, PhD. (VŠCHT Praha)
 3. Ing. Martina Koňuchová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Zuzana Matejčeková (FCHPT STU)
 5. Ing. Veronika Lehotová (FCHPT STU)
 6. Ing. Kristína Lépesová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok A, 6. poschodie, č.d. 606
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Buchtová Analýza rastovej aktivity Candida parapsilosis v závislosti od teploty
2 09:15 – 09:30 Sabína Spodniaková VPLYV TEPLOTY NA DYNAMIKU RASTU IZOLÁTU LACTOBACILLUS PLANTARUM
3 09:30 – 09:45 Karla Urgelová Dynamika prežívania S. aureus v závislosti od podmienok prostredia
4 09:45 – 10:00 Ivana Jurinová Vplyv faktorov prostredia na produkciu biofilmu druhom S. aureus
5 10:00 – 10:15 Lucia Vrábová Vplyv faktorov prostredia na produkciu stafylokokového enterotoxínu D
6 10:15 – 10:30 Michaela Matejová Rezistencia koliformov a enterokokov voči antibiotikám v hrubom čreve u človeka
7 10:30 – 10:45 Monika Krahulcová Koliformné baktérie a enterokoky rezistentné voči antibiotikám a ich výskyt v surovom mlieku na SR
8 10:45 – 11:00 Kateřina Loupancová Charakterizace a výskyt technologicky nežádoucích bakterií rodu Gluconacetobacter v nealkoholických nápojích.
9 11:00 – 11:15 Jakub Kyznar NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE Z POHLEDU KONTAMINACE BAKTERIEMI RODU ASAIA OVLIVŇUJÍCÍCH JEJICH ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST A JAKOST

Organická chémia

Zloženie komisie:
 1. Ing. Robert Fischer, PhD. (OOCH FCHPT STU)
 2. Ing. Peter Šafař, CSc. (OOCH FCHPT STU)
 3. Ign. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)
 4. Ing. martin Markovič, PhD. (OOCH FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok A, 4. poschodie, č.d. 423
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Jakub Orvoš PRÍPRAVA 1,2-ANHYDROFURANÓZ S ELEKTRÓN-AKCEPTORNÝMI OCHRANNÝMI SKUPINAMI
2 09:15 – 09:30 Kristína Krochtová Štúdium syntézy, spirocyklizačných reakcií a antiproliferačnej aktivity 5-fluórderivátov 1-Boc-brasinínu
3 09:30 – 09:45 Juraj Malinčík Spiropyrány ako fotoprepínače v materiálovej chémii
4 09:45 – 10:00 Martin Kalník Príprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínov
5 10:00 – 10:15 Tomáš Vašíček SYNTHESIS OF POLYCARBOCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ALL-CARBON QUATERNARY CENTRES
6 10:15 – 10:30 Monika Majerčíková Syntéza a charakterizácia termosenzitívnych blokových kopolymérov z poly(2-oxazolínov)
7 10:30 – 10:45 Boris Panák Karbonylačné transformácie halogenidov s Fe(CO)4Br2 a využitie Fe(CO)4Br2 v syntéze luotonínu
8 10:45 – 11:00 Tereza Horáčková Syntéza a reaktivita calix[4]arenu v 1,2-střídavé konformaci
9 11:00 – 11:15 Lukáš Ďurina ŠTÚDIUM STEREOSELEKTIVITY ADIČNÝCH REAKCIÍ GRIGNARDOVÝCH ČINIDIEL S IZOXAZOLIDÍN-4,5-DIOLMI
10 11:15 – 11:30 Jan Bartáček Polystyrenový kopolymer jako katalyzátor pro enantioselektivní epoxidace allylalkoholů

Potravinárska chémia a technológia

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Silvia Pažoureková, PhD. (FCHPT STU)
 6. Ing. Ladislav Staruch, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB, prvý výťah, 5. poschodie, č.d. 583
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Janko Červenský CHIA SEMENÁ (Salvia hispanica L.) – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRI VÝROBE CEREÁLNYCH PRODUKTOV
2 09:15 – 09:30 Diana Hégliová Aplikácia novovyšľachtenej odrody pšenice do sušienok
3 09:30 – 09:45 Samuel Horváth Porovnanie niektorých fyzikálno-chemických parametrov špaldovej pšenice
4 09:45 – 10:00 Erika Hutníková Príjem a význam soli v mliečnych výrobkoch a ich druhov u detí predškolského veku
5 10:00 – 10:15 Alžběta Mandová Využití fyzikálně-chemických metod ke sledování stárnutí pekařských výrobků
6 10:15 – 10:30 Pavlína Vágenknechtová Výskyt reziduí pesticidů v zelených čajích

Riadenie procesov

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Juraj Holaza, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Juraj Oravec, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok B, 6. poschodie, č.d. 641.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Zuzana Dudáková Programovanie NXT robotov pomocou NXC
2 09:15 – 09:30 Petra Artzová Identifikácia a riadenie laboratórnej rektifikačnej kolóny
3 09:30 – 09:45 Daniel Boroš Riadenie zásobníka kvapaliny pomocou Raspberry Pi
4 09:45 – 10:00 Kristína Fedorová Robotická optimalizácia
5 10:00 – 10:15 Matúš Furka Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)
6 10:15 – 10:30 Linda Hanulová Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
7 10:30 – 10:45 Jakub Nosko MVC architektúra a PHP framework Laravel
8 10:45 – 11:00 Samuel Hrstka Detekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkov
9 11:00 – 11:15 Michaela Horváthová Návrh riadenia chemického reaktora pomocou konvexného liftingu

Ropa, palivá a petrochémia

Zloženie komisie:
 1. Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
 2. Doc. Ing. Pavol Daucík, CSc. (FCHPT STU)
 3. Ing. Michal Horňáček, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB, 4. poschodie, č.d. 432
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Petra Benžová Možnosti charakterizácie textúrnych vlastností katalyzátora používaného pri hydrokrakovaní vákuových zvyškov
2 09:15 – 09:30 Andrea Tholtová POROVNANIE PRIAMEHO STANOVENIA VANÁDU A NIKLU V ROPNÝCH PRODUKTOCH METÓDOU WDXRF A METÓDOU ICP-OES
3 09:30 – 09:45 Jana Česáková ODPADY Z KYSLEJ RAFINÁCIE OLEJOV
4 09:45 – 10:00 Veronika Fukasová Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na desilikovaných zeolitoch ZSM-5
5 10:00 – 10:15 Miroslava Mališová FTIR štúdium hydrotalcitu
6 10:15 – 10:30 Pavol Mikolaj ZLEPŠENIE KATALYTICKÝCH VLASTNOSTÍ RÔZNYCH DRUHOV ZEOLITOV POST-SYNTÉZNYMI ÚPRAVAMI
7 10:30 – 10:45 Ľubomíra Safková Príprava a charakterizácia kyselinou aktivovaného slovenského bentonitu z lokality Jelšový potok

Technológia organických látok

Zloženie komisie:
 1. doc Ing. Milan Králik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Blažej Horváth, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Tomáš Soták, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Jana Bodišová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok C, 7. poschodie, č.d. 771
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Lucia Bračíková Štúdium prípravy karbonátu z bioglycerolu
2 09:15 – 09:30 Tímea Budiačová Katalytická oxidácia polyalkoholov na kyselinu mravčiu
3 09:30 – 09:45 Nikoletta Godová Katalytická premena zmesi etanolu a acetaldehydu na alkény
4 09:45 – 10:00 Samuel Kubela PREMENA ETANOLU NA ACETALDEHYD POMOCOU HETEROGÉNNYCH KATALYZÁTOROV NA BÁZE PRECHODNÝCH KOVOV
5 10:00 – 10:15 Veronika Kupkovičová Katalyzátory na báze modifikovanej uhlíkovej černe v oxidácii cyklohexanónu
6 10:15 – 10:30 Zuzana Magyarová Katalytická syntéza cyklopentyl metyléteru
7 10:30 – 10:45 Zuzana Ondrášková Štúdium hydrolýzy slamy metódou FTIR
8 10:45 – 11:00 Veronika Suržinová Katalytická oxidácia furfuralu
9 11:00 – 11:15 Martina Šarinová Hydrogenolýza prírodných polyolov na katalyzátore obsahujúcom Cu
10 11:15 – 11:30 Denisa Valocková Nové postupy prípravy kyseliny glutárovej

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Tomáš Mackuľak , PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Zuzana Imreová, PhD. (TAVOS a.s. Piešťany)
 3. Ing. Jozef Ryba, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Michal Kunštek (MP SR)
 5. Ing. Marian Vojs, PhD (FEI STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok B, 7.poschodie, č.d. 737
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Miroslava Jeřábková Zhodnocení expozice člověka organofosfátovými retardéry hoření na základě analýzy prachu vnitřního prostředí
2 09:15 – 09:30 Paulína Koláriková Drogy a liečivá ako mikropolutanty
3 09:30 – 09:45 Veronika Cyprichová EXTRAKCIA LIPIDOV Z MIKRORIAS
4 09:45 – 10:00 Noemi Belišová VYBRANÉ BIOLOGICKÉ A CHEMICKÉ POSTUPY NA DEKONTAMINÁCIU PÔD ZNEČISTENÝCH ROPNÝMI ZLÚČENINAMI
5 10:00 – 10:15 Michaela Majerová Pôsobenie vybraných nanomateriálov a liečiv na životné prostredie
6 10:15 – 10:30 Kateryna Riadnykh Odstraňovanie alkylfenolov ozónom a adsorpciou na aktivovanom kale
7 10:30 – 10:45 Martin Šebesta BIOAKUMULÁCIA A VPLYV NANOČASTÍC OXIDU TITANIČITÉHO NA RASTOVÉ FAKTORY JAČMEŇA SIATEHO (Hordeum vulgare L.)
8 10:45 – 11:00 Filip Polák Vplyv mikroskopických vláknitých húb rodu Aspergillus na bioextrakciu hliníka z tuhých fáz

Tlačové technológie

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Ján Panák, CSc. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB, blok D, 5. poschodie, č.d. 5122
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Maroš Laluha Príprava tlačených kompozitných elektród na báze vodivého polyméru PEDOT:PSS a halloyzitu pre hybridné solárne články
2 09:15 – 09:30 Michaela Pavličková Hybridné solárne články so zadnou uhlíkovou elektródou
3 09:30 – 09:45 Anna Mária Popovičová Príprava a spektrálna charakterizácia vybraných vrstiev pre hybridné solárne články
4 09:45 – 10:00 Lucia Parráková Príprava sieťotlačených uhlíkových elektród pre biosenzory
5 10:00 – 10:15 Zuzana Petříčková Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr
6 10:15 – 10:30 Markéta Kabelková Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry
7 10:30 – 10:45 Ladislav Kotrba Príprava a charakterizácia strieborných nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (SERS)
8 10:45 – 11:00 Matej Hvojnik Tlačiteľné perovskitové solárne články

Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Anna Mikulajová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Eva Hybenová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Silvia Mošovská, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Karol Červenčík (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB, 6. poschodie, č.d. 625
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Angela Antálková Bioaktívne zložky vo fermentovaných pohánkových produktoch
2 09:15 – 09:30 Aneta Ácsová Obsah a identifikácia bioaktívnych zložiek v brusniciach a stanovenie ich celkovej antioxidačnej aktivity
3 09:30 – 09:45 Tereza Pávková Vliv zpracování na obsah biologicky aktivních látek a senzorickou kvalitu mrkve
4 09:45 – 10:00 Martina Matisková Složení frakcí izolovaných z plodů Morus Nigra
5 10:00 – 10:15 Mariya Glushchenko Bezpečnost dětské výživy z pohledu výskytu mykotoxinů
6 10:15 – 10:30 Michaela Sihlovcová Rezidua pesticidů v citrusových plodech
7 10:30 – 10:45 Aneta Bumbová Mykotoxiny a rezidua pesticidů v krmivech pro domácí zvířata
8 10:45 – 11:00 Andrea Špaleková POROVNANIE NUTRIČNEJ KVALITY PŠENICE LETNEJ (TRITICUM AESTIVUM L.) A KUKURICE SIATEJ (ZEA MAYS L.)