Program konferencie SVK 2018

 

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 7. novembra 2018 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Viac informácií nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:45    otvorenie – miestnosť CH12 na prízemí v budove na Radlinského ul. 9
08:50 – 09:00    registrácia účastníkov v sekciách
09:00 – 13:00    rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00    zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16:00 – 17:30    vyhlásenie výsledkov – Aula na prízemí v starej budove

Po konferencií budú vo fotogalérii zverejnené fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika)
 3. Doc. Ing. Renáta Šelešovská, PhD. (Fakulta chemicko technologická, Univerzita Pardubice, Česká republika)
 4. RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Alena Manová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 2. poschodie, č.d. 295
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Daniel Kupec Stanovenie kyselín molekulovou absorpčnou spektrometriou s vysokým rozlíšením
2 09:15 – 09:30 Martina Hakenová Stanovení minerálních látek ve vínech
3 09:30 – 09:45 Martin Baroch Příprava mědí modifikované elektrody z uhlíkové plsti
4 09:45 – 10:00 Ondrej Hesko Elektroanalýza RNA oligonukleotídov prítomných v zmesi s 3´,5´-cyklickým GMP: Využitie selektívnej desorpcie monomerov z povrchu elektródy
5 10:00 – 10:15 Dominika Bartánusová ANALYTICKÉ SLEDOVANIE INTERAKCIÍ DNA S VYBRANÝMI NANOČASTICAMI POMOCOU DNA BIOSENZORA
6 10:15 – 10:30 Marek Haššo MINIATURIZOVANÝ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR NA STANOVENIE TEOBROMÍNU V ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKOCH
7 10:30 – 10:45 Kateřina Krejčová Voltametrické stanovení insekticidu difenoconazolu
8 10:45 – 11:00 Michal Zelenský Voltametrické chování fytosterolů na elektrodě ze skelného uhlíku
9 11:00 – 11:15 Kristýna Jelšíková Voltametrie stigmaterolu, β-sitosterolu a ergosterolu na borem dopované diamantové elektrodě

Analytické separačné metódy

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. RNDr. Karolína Schwarzová, PhD. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha, Česká republika)
 3. Ing. Agneša Szarka, PhD. (FCHPT STU)
 4. Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: nová budova, blok C, 3. poschodie, č.d. 392
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Ha Anh Thai CHARACTERISATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS PROFILE DURING TOKAJ WINE PRODUCTION
2 09:15 – 09:30 Martina Micháliková OPTIMALIZÁCIA PODMIENOK TANDEMOVEJ HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE (MS/MS) PRE STANOVENIE FENYLALANÍNU
3 09:30 – 09:45 Katarína Molnárová Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou kapilárnej elektroforézy
4 09:45 – 10:00 Andrea Špačková Vývoj analytického postupu pre stanovenie kumarínov v kozmetických prípravkoch
5 10:00 – 10:15 Klaudia Zapletalová Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči
6 10:15 – 10:30 Tamara Pócsová Separácia nitroaromatických látok plynovou chromatografiou
7 10:30 – 10:45 Nikola Kurucová MATRICOVÉ EFEKTY V RÔZNYCH TYPOCH NUTRACEUTICKÝCH KVAPIEK A BYLINNÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH.
8 10:45 – 11:00 Kateřina Šebelová Profily opiových alkaloidů v máku setém (Papaver somniferum L.)
9 11:00 – 11:15 Michaela Podestátová Identifikace přírodních biologicky aktivních látek v kotvičníku zemním (Tribulus terrestris L.)
10 11:15 – 11:30 Zuzana Goneková Stanovenie 210Pb v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania

Anorganická chémia

Zloženie komisie:
 1. prof. Peter Segľa, DrSc. (OACH UACHTM FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Anna Mašlejová, PhD. (OACH UACHTM FCHPT STU)
 3. Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (OACH UACHTM FCHPT STU)
 4. Ing. Ján Pavlik, PhD. (OACH UACHTM FCHPT STU)
 5. Ing. Simona Matejová (OACH UACHTM FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB Radlinskéh 9, 812 37, blok B, 4. posch., č. dv. 457
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Markéta Bašusová Hydrogenace fluorograftu a fluorografenu - příprava vysoce hydrogenovaného grafenu
2 09:15 – 09:30 Veronika Chrenková BIS(PYRIDÍNDIMETANOL) NIKELNATÝ KOMPLEX – ĎALŠÍ KOMPLEX DO RODINY SIMM?
3 09:30 – 09:45 Michaela Zajacová MOLEKULOVÝ MAGNETIZMUS V KOMPLEXE KOBALTU S BIS(BENZIMIDAZOL-1-YL)PYRIDÍNOVÝM LIGANDAMOM
4 09:45 – 10:00 Alexandra Šagátová Teplotne indukovaný spin crossover v komplexoch železa s benzimidazolylpyridínovými ligandami
5 10:00 – 10:15 Martin Schoeller Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom
6 10:15 – 10:30 Richard Smolko ŠTÚDIUM HETEROLEPTICKÝCH KOMPLEXOV NI(II) NA BÁZE VYBRANÝCH O- A N-DONOROVÝCH LIGANDOV
7 10:30 – 10:45 Mária Tkáčová PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NIKELNATÝCH KOMPLEXNÝCH ZLÚČENÍN S 2-HYDROXYMETYL-1-H-BENZIMIDAZOLOM
8 10:45 – 11:00 Jana Juráková Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexu kobaltu so substituovaným tridentátnym aromatickým ligandom
9 11:00 – 11:15 Filip Zechel Štúdium komplexov vanádu(V) s mandelátoligandom

Anorganické technológie

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, 1. poschodie, č.d. 150
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Patrik Vaško PŘÍPRAVA SMĚSNÝCH OXIDICKÝCH PIGMENTŮ
2 09:15 – 09:30 Tatiana Galicová Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle
3 09:30 – 09:45 Andrea Červenková CHARAKTERIZÁCIA NÍZKOTEPLOTNÝCH TAVENINOVÝCH ELEKTROLYTOV VHODNÝCH PRE INOVÁCIE V PROCESE VÝROBY HLINÍKA
4 09:45 – 10:00 Martina Balážová Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu
5 10:00 – 10:15 Martina Dunajová Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde
6 10:15 – 10:30 Barbora Šopová Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn
7 10:30 – 10:45 Aneta Anna Dunajová Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
8 10:45 – 11:00 Roman Košťúr KONZERVOVANIE A REŠTAUROVANIE MOSADZNÉHO ARTEFAKTU
9 11:00 – 11:15 Viktória Adzimová Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód
10 11:15 – 11:30 Lenka Šimková Synthesis and thermal stability of hydroxyapatite
11 11:30 – 11:45 Eva Melníková ZMENY ELEKTROCHEMICKEJ ODOZVY HISTÓNOV H1 A H3 NA ORŤUTOVEJ ELEKTRÓDE
12 11:45 – 12:00 Lucia Fašková Degradačné procesy organických polutantov

Anorganické technológie a materiály

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jana Gabčová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Zora Hajdúchová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Kamil Kerekeš, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, prízemie, P25
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Michal Slaný Arrangement of the primary alkylammonium cations in the interlayers of montmorillonite
2 09:15 – 09:30 Daniel Moreno Rodríguez Study of Atrazine-Beidelite intercalates by computational methods
3 09:30 – 09:45 Žaneta Gettová Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania
4 09:45 – 10:00 Josef Vaculík Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu
5 10:00 – 10:15 Jana Tmejová Možnosti uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného obrusu
6 10:15 – 10:30 Dominika Bražinová Štúdium priamej katalytickej oxidácie propénu v plynnej fáze
7 10:30 – 10:45 Veronika Krahulová Možnosti zvyšování kaolinu
8 10:45 – 11:00 Martin Sedlačík Možnosti využití solných strusek z výroby hliníku
9 11:00 – 11:15 Laura Pavlíková PARCIÁLNE FLUOROVANÝ GRAFEN A JEHO SENZOROVÉ APLIKÁCIE
10 11:15 – 11:30 Alena Siudová Sledování alkálií v portlandském slinku
11 11:30 – 11:45 Daniela Pavúková ŠTÚDIUM SELEKTÍVNEJ KATALYTICKEJ OXIDÁCIE PROPÉNU

Biochémia a mikrobiológia

Zloženie komisie:
 1. doc. RNDr. Mária Kožurková, Csc. (Prírodovedecká fakulta, UPJS, Košice)
 2. doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (PriFUK, Bratislava)
 4. RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (Centrum Biovied SAV)
 5. RNDr. Alexandra Benčová, PhD. (Prik UK, Bratislava)
Rokovacia miestnosť: Stará Budova, prízemie, CH3
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Natália Fojtíková BAKTERIOFÁGOVÉ ENDOLYZÍNY APLIKOVATEĽNÉ NA ŠPECIFICKÚ DETEKCIU BAKTÉRIÍ
2 09:15 – 09:30 Katarína Hribová Poznávanie aktinofágov in silico nástrojmi: od infekcie po lýzu hostiteľa
3 09:30 – 09:45 Peter Sovík Fylogenetická analýza lipstatínového operónu v Rode Streptomyces
4 09:45 – 10:00 Barbora Puzderová Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách
5 10:00 – 10:15 Tatiana Bezáková VÝSKYT REZISTENTNÝCH MIKROORGANIZMOV VOČI ANTIBIOTIKÁM V STUDŇOVÝCH VODÁCH
6 10:15 – 10:30 Ján Víglaš CHARAKTERIZÁCIA IZOLÁTU TRICHODERMA SPP. ZÍSKANÉHO Z ENVIRONMENTU
7 10:30 – 10:45 Ján Jurčík KVANTITATÍVNA FOSFOPROTEOMICKÁ ANALÝZA SUBSTRÁTOV CDC2 PROTEÍNKINÁZY
8 10:45 – 11:00 Miroslava Mišíková Prítomnosť myrozinázy vo vybraných modeloch rastlín a vláknitých húb: stanovenie aktivity a charakterizácia molekulových vlastností
9 11:00 – 11:15 Kamila Bechyňská Studium lipidomu jaterní tkáně potkanů po enterálním a parenterálním podání výživových tukových emulzí
10 11:15 – 11:30 Kristína Šimoničová Sledovanie zmien v metylácii a expresii génov asociovaných s apoptózou v AML bunkových líniách

Biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Peter Gajdoš, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Hana Horváthová (FCHPT STU)
 5. Ing. Tatiana Klempová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB, 3. poschodie, č.d. 330
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Mária Gandičová INTERAKCIA FÁG-HOSTITEĽ - FUNDAMENT FÁGOVEJ TERAPIE A DETEKCIE BAKTÉRIÍ ?
2 09:15 – 09:30 Mária Niková Katalytická aktivita glykozidhydroláz u vláknitých húb rodu Penicillium sp.
3 09:30 – 09:45 Andrej Minich Analýza anti-QS a antibiofilmového účinku tymiánovej silice a jej zložiek u Staphylococcus epidermidis a Vibrio harveyi
4 09:45 – 10:00 Ema Pokorná BIOKATALYTICKÁ PRÍPRAVA VYBRANÝCH SYNTETICKÝCH SUBSTRÁTOV
5 10:00 – 10:15 Matúš Gajdoš Extending the Directed Eevolution of Enzymes with Non-canonical Amino Acids: New Approach in Enzyme Engineering
6 10:15 – 10:30 Barbora Baligová Úschova a stabilizácia oxidoredukčných enzýmov
7 10:30 – 10:45 Lukáš Dzuro Afinitná imobilizácia enzýmov
8 10:45 – 11:00 Veronika Urbaníková Delécia génov lipidického metabolizmu kvasinky Yarrowia lipolytica
9 11:00 – 11:15 Lucia Šťastná Peptidoglykánové hydrolázy aktívne voči gramnegatívnym baktériám rodu Pseudomonas

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (ÚM STU,OMCHaPT predseda)
 2. doc. PhDr. Dušan Špirko,PhD. (ÚM STU,OMCHaPT)
 3. doc. Dr. Ing. Milan Majerník (ÚM STU,OMCHaPT)
 4. Ing. Hana Janáková, PhD. (ÚM STU,OMCHaPT)
 5. Ing. Martina Kuperová, PhD. (ÚM STU,OMCHaPT)
Rokovacia miestnosť: nová budova, blok A, 6. poschodie, č.d. 601.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Zuzana Putzová Vplyv priamych zahraničných investícií na ekonomický rozvoj krajiny
2 09:15 – 09:30 Mária Mičíková, Zuzana Černá Zadlženosť obyvateľstva Slovenskej republiky
3 09:30 – 09:45 Lucia Miháliková Vzťah systému odmeňovania v organizácii k jej výkonnosti
4 09:45 – 10:00 Klára Hozlárová, Anna Hazuchová Daňové raje ako riziká pre ekonomiku štátu
5 10:00 – 10:15 Miriam Uličná PRIESKUM TRHU AKO VÝCHODISKO ODBYTOVEJ STRATÉGIE
6 10:15 – 10:30 Klaudia Miklušáková MARKETINGOVÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI CURADEN SLOVAKIA S.R.O
7 10:30 – 10:45 Andrea Csóka, Viktória Gregušová Deti a reklama
8 10:45 – 11:00 Kornélia Šabová Význam nákladnej dopravy v logistickom reťazci
9 11:00 – 11:15 Attila Múčka Využitie BCG matice ako jednej z metód portfóliovej analýzy

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. Ing. Zuzana Imreová, PhD. (TAVOS a.s., predsesa)
 2. Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD. (Volkswagen Slovensko)
 3. Ing. Mária Solmošiová (MŽP SR)
 4. Ing. Matúš Palguta (Hydrotech, a.s.)
Rokovacia miestnosť: Nová budova, blok A, 7. poschodie, č.d. 719
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Alexandra Petrová Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov – aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou
2 09:15 – 09:30 Barbora Šmírová Využití cihelných recyklátů pro zadržování vody v půdách
3 09:30 – 09:45 Valeriia Iliushchenko Možnosti separace sloučenin fosforu z čistírenských kalů
4 09:45 – 10:00 Nikola Bergelová Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora
5 10:00 – 10:15 Dóra Varjúová Účinnosť sorpcie a biodegradácie v procese čistenia odpadových vôd
6 10:15 – 10:30 Andrea Dudková VYUŽITIE ADSORPCIE NA ODSTRAŇOVANIE ARZÉNU Z PITNÝCH VÔD
7 10:30 – 10:45 Barbora Jankovičová NÁVRH ANAERÓBO-AERÓBNEJ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V ŠKROBÁRENSKOM PODNIKU
8 10:45 – 11:00 Jakub Paškevič POTENCIÁL LARIEV ZOPHOBAS MORIO V BOJI PROTI POLYSTYRÉNOVÉMU ODPADU
9 11:00 – 11:15 Bence Farkas Monitoring rozsahu a miery znečistenia podzemných vôd vybranými organickými látkami v mestskom prostredí, lokalita Nové Zámky
10 11:15 – 11:30 Barbora Kamenická Vliv použitého kovu na reduktivní degradaci bromovaných fenolů
11 11:30 – 11:45 Michaela Matulová Vplyv pH na kinetiku sorpcie seleničitanu na goethit
12 11:45 – 12:00 Pavlína Landová VYUŽITÍ PASIVNÍHO VZORKOVÁNÍ PŘI MONITORINGU LÉČIV V POVRCHOVÝCH VODÁCH

Fermentačné technológie

Zloženie komisie:
 1. Ing. Helena Hronská, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Ing. Michal Plž (FCHPT STU)
 3. Ing. Kristína Markošová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Katarína Lászlová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB, 3. poschodie, č.d. 331
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Pavlína Vágenknechtová Multidetekční postupy pro hodnocení chemické bezpečnosti vína
2 09:15 – 09:30 Patrícia Zmeliková Kyselina jantárová – prekurzor pre prípravu látok s vyššou pridanou hodnotou
3 09:30 – 09:45 Viktor Varga Identifikácia a analýza základných expresných podmienok enzýmu alkoholdehydrogenáza z Rhodococcus ruber
4 09:45 – 10:00 Dominika Šilhárová Biotransformácia limonén-1,2-epoxidu
5 10:00 – 10:15 Tamara Kyzeková BIOKATALÝZA S REKOMBINANTNÝMI DEKARBOXYLÁZAMI
6 10:15 – 10:30 Patrik Mrmus Aplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskach
7 10:30 – 10:45 Viktória Zezulová Príprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcie
8 10:45 – 11:00 Slavomír Melicher Rekombinantná príprava lipoxygenázy
9 11:00 – 11:15 Martin Čarnecký Biotechnologické zhodnotenie odpadových tukov hubou Umbelopsis isabellina.

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Martin Hájek, PhD. (Katedra fyzikální chemie, Univerzita Pardubice)
 2. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (FCHPT STU)
 3. Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Ingrid Puškárová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, 2. poschodie, k. fyzikálnej chémie, knižnica
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martin Kadlec Aplikace principu "time-temperature superposition" při studiu reologických vlastností hydrogelových materiálů
2 09:15 – 09:30 František Mihok Štúdium difúzie zeolitických substrátov
3 09:30 – 09:45 Bernadeta Pelikánová Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku modelových fenolových zlúčenín
4 09:45 – 10:00 Petr Mach PŘÍPRAVA SMĚSI (ETHYL A BUTYL) ESTERŮ ŘEPKOVÉHO OLEJE
5 10:00 – 10:15 Tomáš Hajdu EPR ŠTÚDIUM KOMPOZITNÝCH FOTOKATALYZÁTOROV TiO2-Bi2O3
6 10:15 – 10:30 Monika Biela TEORETICKÉ ŠTÚDIUM PROTÓNOVÝCH AFINÍT VYBRANÝCH DERIVÁTOV KYSELINY BENZOOVEJ
7 10:30 – 10:45 Michal Belák Štúdium termooxidačnej stability olejov využitím DSC
8 10:45 – 11:00 Jáchym Mück CuZnAl směsné oxidy jako katalyzátory pro hydrogenolýzu glycerolu
9 11:00 – 11:15 Zdenka Endrődyová EPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíka
10 11:15 – 11:30 Jan Rybárik ADSORPCE A DESORPCE METHYLENOVÉ MODŘI NA HUMINOVOU KYSELINU A NA METHYLENOVOU HUMINOVOU KYSELINU

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (FCHPT STU, predseda)
 2. Doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Ján Janošovský, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Miroslav Variny, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Martin Žiško (RONA a.s. Lednické Rovne)
Rokovacia miestnosť: NB, blok D, 3. poschodie, č.d. 3130
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Matej Bartoš Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore
2 09:15 – 09:30 Juraj Seitz Výroba a separácia vyšších propylénglykolov
3 09:30 – 09:45 Dominika Jediná Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie
4 09:45 – 10:00 Patrik Furda Modelovanie delenia C3 frakcie v rafinérii
5 10:00 – 10:15 Dáša Paulenová Fyzikálno-chemické vlastnosti a stabilita suspenzií grafén oxidu v iónovej kvapaline
6 10:15 – 10:30 Ladislav Švistun Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
7 10:30 – 10:45 Šárka Jánošíková Modelovanie extrakčnej destilácie kyseliny octovej z jej vodného roztoku
8 10:45 – 11:00 Michal Hruška Modelovanie splyňovača drevného odpadu a jeho integrácia do papierne so splyňovačom čierneho lúhu
9 11:00 – 11:15 Marta Ostrihoňová Adsorpčné správanie zmesi acetofenón a 1 - fenyletanol
10 11:15 – 11:30 Anna Matejčíková Analýza procesov výroby niacínu
11 11:30 – 11:45 Eva Marková SLEDOVANIE VPLYVU TYPU A KONCENTRÁCIE SOLI NA ADSORPCIU MODELOVÝCH PROTEÍNOV NA MULTIMODÁLNY ADSORBENT CAPTO MMC

Jazyky

Zloženie komisie:
  Rokovacia miestnosť:
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Richard Kondáš The Darkest Material on Earth
  2 09:15 – 09:30 Lea Ilavská Deficiency of Vitamin D and Disease
  3 09:30 – 09:45 Dominik Hoppej Application of Venoms as Painkillers in Human Medicine
  4 09:45 – 10:00 Dávid Dikasz Using Smartphone as a Diagnostic Device
  5 10:00 – 10:15 Katarína Kavčiaková Relation between Grid Cells and Place Cells
  6 10:15 – 10:30 Beata Lojdl Inhibition of ovarian cancer cell growth by combining selective PI3K and RAS pathway inhibitors
  7 10:30 – 10:45 Vanda Čajková, Kristína Csánová LSD
  8 10:45 – 11:00 Jasmína Mičiaková MECHANISM OF MUSCLE GROWTH

  Jazyky (2017)

  Zloženie komisie:
   Rokovacia miestnosť:
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Sára Agócsová HERPES AND THE HOST – THE FIGHT WITH ONE WINNER
   2 09:15 – 09:30 Simona Klempová “ECOVATIVE IS A CURRENT SUBSTITUTE FOR INNOVATIVE”
   3 09:30 – 09:45 Lilla Lukovicsová HIGH-DOSE VITAMIN C AS A TREATMENT OF CANCER
   4 09:45 – 10:00 Marianna Maková URANIUM IN DRINKING WATER
   5 10:00 – 10:15 Sandra Pavlovičová SOPHOROLIPIDS IN HOUSEHOLD
   6 10:15 – 10:30 David Scherhaufer AXOLOTLS
   7 10:30 – 10:45 Kristína Smorádková SHALE OIL
   8 10:45 – 11:00 Nikola Šoltýsová LIGHT POLLUTION
   9 11:00 – 11:15 Simon Stěpánek CAN WE RESTORE HEART VALVES FUNCTION WITH NANOTECHNOLOGY?
   10 11:15 – 11:30 Simon Švistun SCIENCE AND COOKING
   11 11:30 – 11:45 Róbert Volek ROCKET PROPULSION

   Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

   Zloženie komisie:
   1. prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (FCHPT STU, predseda)
   2. Ing. Eva Hybenová, PhD. (FCHPT STU)
   3. Ing. Martina Koňuchová, PhD. (FCHPT STU)
   4. Ing. Kristína Lépesová, PhD. (FCHPT STU)
   5. Ing. Zuzana Matejčeková (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: stará budova, 6. poschodie, č.d. 625
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Ivana Bačová Porovnanie výskytu koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v troch čistiarňach odpadových vôd na Slovensku
   2 09:15 – 09:30 Barbora Zelmanová Termorezistencia Staphylococcus aureus a Escherichia coli
   3 09:30 – 09:45 Martin Kočiš - Kovaľ Dynamika rastu Escherichia coli PSII v mlieku v závislosti od teploty
   4 09:45 – 10:00 Dominika Mikušová Sledovanie dynamiky rastu mikroskopickej huby Geotrichum candidum v závislosti od teploty
   5 10:00 – 10:15 Karolína Kvočiková DYNAMIKA RASTU IZOLÁTOV S. AUREUS
   6 10:15 – 10:30 Petra Beranová Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách
   7 10:30 – 10:45 Klára Cverenkárová Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz
   8 10:45 – 11:00 Tomáš Franko MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOSŤ ČERSTVÝCH OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH NÁPOJOV
   9 11:00 – 11:15 Barbora Micajová Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie

   Ochrana materiálov a objektov dedičstva 

   Zloženie komisie:
   1. prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (FCHPT STU)
   2. doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT STU, predseda)
   3. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (FCHPT STU)
   4. Ing. Katarína Čížová, PhD. (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: nová budova, blok D, 5.poschodie, č.d.5122
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Simona Klempová, Lenka Lopatková Využitie nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v procesoch reštaurovania drevených materiálov
   2 09:15 – 09:30 Rebeka Zembjaková Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach
   3 09:30 – 09:45 Blanka Zachariášová Vplyv účinku plazmy na vlastnosti čiernobielej želatínovej fotografie
   4 09:45 – 10:00 Michaela Kulhánková Zrychlené testování světlostálosti interiérových nábytkových povlaků
   5 10:00 – 10:15 Martina Fusková Cielený výber rozpúšťadiel vhodných na čistenie povrchov v objektoch kultúrneho dedičstva
   6 10:15 – 10:30 Kateryna Popova Čištění povrchu polyesterových skelných laminátů
   7 10:30 – 10:45 Klára Kuchťáková Ochrana olova v atmosféře s obsahem kyseliny octové pomocí korozních inhibitorů
   8 10:45 – 11:00 Aldona Jedrusik Application of instrumental methods for physicochemical characterization of gilding

   Organická technológia a katalýza

   Zloženie komisie:
   1. doc. Ing. Milan Králik, PhD. (FCHPT STU, predseda)
   2. prof. Ing. Dušan Mravec, PhD. (FCHPT STU)
   3. Ing. Tomáš Soták, PhD. (FCHPT STU)
   4. Ing. Blažej Horváth, PhD. (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: nová budova, blok C, 7. poschodie, č.d. 784
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Jakub Kajánek Dusíkom modifikované katalyzátory na báze uhlia pre oxidáciu cyklohexanónu na kyselinu adipovú
   2 09:15 – 09:30 Kristína Košútová Katalytická oxidácia furfuralu
   3 09:30 – 09:45 Samuel Kubela Štúdium oxidácie propénu na heterogénnych katalyzátoroch
   4 09:45 – 10:00 Zuzana Magyarová Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
   5 10:00 – 10:15 Matúš Petrík Štúdium transformácie etanolu na jednoduché alkény
   6 10:15 – 10:30 Lucia Pšidová Katalytické premeny biomasy na organické kyseliny
   7 10:30 – 10:45 Anton Závada Dusíkom modifikované uhlíkové katalyzátory pre oxidáciu cyklopentanónu

   Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

   Zloženie komisie:
   1. prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
   2. doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (FCHPT STU)
   3. doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (FCHPT STU)
   4. Ing. Ladislav Staruch, PhD. (FCHPT STU)
   5. Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (FCHPT STU)
   6. Ing. Silvia Pažoureková, PhD. (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: Stará budova, 5. poschodie, č.d. 583
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Dávid Žuffa Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov
   2 09:15 – 09:30 Veronika Hamranová NÁVYKY VYSOKOŠKOLÁKOV ŠTUDUJÚCICH NA SLOVENSKU V OBLASTI ÚSTNEJ HYGIENY
   3 09:30 – 09:45 Lívia Janotková Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky
   4 09:45 – 10:00 Jana Krivdová Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov
   5 10:00 – 10:15 Dominika Maďarová Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká
   6 10:15 – 10:30 Kristína Sokáčová Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi
   7 10:30 – 10:45 Michaela Tholtová, Lucia Uličná ANTIRADIKÁLOVÉ ÚČINKY VYBRANÝCH RASTLINNÝCH SILÍC (ÉTERICKÝCH OLEJOV)

   Riadenie procesov

   Zloženie komisie:
   1. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT STU, predseda)
   2. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. (FCHPT STU)
   3. Ing. Juraj Oravec, PhD. (FCHPT STU)
   4. Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: nová budova, blok B, 6. poschodie, č.d. 641
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Tereza Ábelová Solving the 8 Sliding Tiles Puzzle Using Thymio Robots
   2 09:15 – 09:30 Kristína Fedorová Agilné manévre pomocou prediktívneho riadenia
   3 09:30 – 09:45 Lenka Galčíková Robustné prediktívne riadenie doskového výmenníka tepla
   4 09:45 – 10:00 Michaela Horváthová Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny proces
   5 10:00 – 10:15 Samuel Hrstka Prediktívna údržba založená na dátach
   6 10:15 – 10:30 Karol Kiš Tvorba explicitných zákonov riadenia využitím neurónových sietí
   7 10:30 – 10:45 Roman Kohút Aproximácia regulátorov pomocou hlbokých neurónových sietí
   8 10:45 – 11:00 Alexey Morozov Prediktívne riadenie dotykového manipulátora
   9 11:00 – 11:15 Michal Slávik Návrh robustného riadenia pre proces neutralizácie
   10 11:15 – 11:30 Lukáš Šatura Experimentálne modelovanie nanofiltrácie laktózy a soli
   11 11:30 – 11:45 Rudolf Trautenberger Modelovanie a návrh pokročilých regulátorov pre komplexné modely chemických reaktorov

   Ropa, palivá a petrochémia

   Zloženie komisie:
   1. Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. (FCHPT STU, predseda)
   2. Doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (FCHPT STU)
   3. Ing. Michal Horňáček, PhD. (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: SB-432
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Janko Červenský Kapacita katalyzátora hydrogenácie vákuových destilátov na zachytávanie kovov
   2 09:15 – 09:30 Jana Česáková Adsorpcia a redukcia NOx
   3 09:30 – 09:45 Lenka Ďurčová Extrakcia ropných zložiek z bitúmenových pieskov
   4 09:45 – 10:00 Veronika Fukasová Transesterifikácia ľaničníkového oleja na katalyzátoroch na báze hydrotalcitu
   5 10:00 – 10:15 Kristína Kupcová Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
   6 10:15 – 10:30 Miroslava Mališová Hydrotalcit
   7 10:30 – 10:45 Igor Vidaković Syntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sít

   Syntetická organická chémia

   Zloženie komisie:
   1. Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (FCHPT STU, predseda komisie)
   2. Ing. Róbert Fischer, PhD. (FCHPT STU, člen komisie)
   3. Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o., člen komisie)
   Rokovacia miestnosť: Nová budova, blok A, č.d. 423
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Matej Cvečko Príprava a diastereomérne reakcie (4aS)-dihydrofuroindolizínu
   2 09:15 – 09:30 Michaela Čierna STEREODIVERGENTNÁ SYNTÉZA KONFORMAČNE OBMEDZENÝCH ANALÓGOV HOMOFENYLALANÍNU
   3 09:30 – 09:45 Vladimír Dacho C-O → C-N prešmyk N-alkylpyrazinyléterov
   4 09:45 – 10:00 Michal Gavenda Totálna syntéza jaspínu B
   5 10:00 – 10:15 Peter Gerža SYNTÉZA ENANTIOMÉRNE ČISTÝCH α,β-DIAMINOKYSELÍN VYUŽITÍM NITRO-MANNICHOVEJ REAKCIE
   6 10:15 – 10:30 Eva Jančiová FORMÁLNA SYNTÉZA PRÍRODNEJ LÁTKY HEMEROCALLISAMÍN I S VYUŽITÍM KRYŠTALIZÁCIOU INDUKOVANEJ ASYMETRICKEJ TRANSFORMÁCIE
   7 10:30 – 10:45 Andrea Kyselicová CIAT V STEREOSELEKTÍVNEJ AZA-MICHAELOVEJ ADÍCIÍ – EXPANZIA SUBSTRÁTOV
   8 10:45 – 11:00 Michaela Marčeková STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA FUNKCIONALIZOVANÝCH α-AMINOKYSELÍN VYUŽITÍM AZA-HENRYHO REAKCIE
   9 11:00 – 11:15 Jakub Orvoš Príprava benzimidazol-substituovaných fenylazopyridínov ako nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
   10 11:15 – 11:30 Barbora Otočková STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NEPRÍRODNÉHO (-)-ENANTIOMÉRU HYACINTACÍNU B2EOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NEPRÍRODNÉHO (-)-ENANTIOMÉRU HYACINTACÍNU B2
   11 11:30 – 11:45 Ľudmila Petrovičová PRÍPRAVA BICYKLICKÉHO ENOLCYKLOKARBAMÁTU AKO ZÁKLADNÉHO STAVEBNÉHO BLOKU PRE SYNTÉZU BRABANTAMIDOV A ICH ANALÓGOV
   12 11:45 – 12:00 Dominika Valachová Totálna syntéza γ-hydroxynorvalínu a jeho analógov

   Technológie ochrany životného prostredia

   Zloženie komisie:
   1. doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (FCHPT STU, predseda)
   2. Ing. Jozef Ryba, PhD. (Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko) (ÚPSP FCHPT))
   3. RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD (SAV - Ústav polymérov)
   4. Ing. Ronald Zakhar (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: Nová budova, blok B, 7. poschodie, č.d. 737
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Ondřej Černík MONITOROVÁNÍ KVALITY STUDNIČNÍ VODY VE VYBRANÉM REGIONU AGLOMERACE PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ
   2 09:15 – 09:30 Lucie Horáčková Metabolity ftalátů a látky DINCH v moči matek a dětí
   3 09:30 – 09:45 Gabriela Balážová Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu
   4 09:45 – 10:00 Hana Hanuljaková, Vladimír Gajdošík Správanie sa ilegálnych drog v prostredí kanalizácie
   5 10:00 – 10:15 Patrícia Varšová Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska
   6 10:15 – 10:30 Martina Galovičová Inkapsulácia železanov- stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie
   7 10:30 – 10:45 Vladimír Gajdošík Nanočastice, mikroroboty a nanomedicína
   8 10:45 – 11:00 Adrián Farkaš Zvyšovanie obsahu biogénnych prvkov vo vode v reaktore s fluidizovanou vrstvou
   9 11:00 – 11:15 Martin Šebesta VPLYV NANOČASTÍC OXIDU ZINOČNATÉHO NA HUBU Aspergillus niger A TVORBA BIOMINERÁLU ZINKU
   10 11:15 – 11:30 Petra Suková ELIMINACE SULFONAMIDOVÝCH ANTIBIOTIK Z AKVATICKÉ MATRICE POMOCÍ DŘEVOKAZNÝCH HUB
   11 11:30 – 11:45 Filip Polák Biologická metóda odstraňovania železa zo zmesy hlinitokremičitanov

   Technológie spracovania dreva a papiera, tlačové technológie

   Zloženie komisie:
   1. doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (STU FCHPT, predseda)
   2. Ing. Aleš Ház, PhD. (STU FCHPT)
   3. Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (STU FCHPT)
   4. Ing. Michal Oravec, PhD. (STU FCHPT)
   5. Ing. Anton Lisý (STU FCHPT)
   Rokovacia miestnosť: Nová budova, blok D, 4. poschodie, č.d. 4128
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Lukáš Mareček Príprava adhezív na báze lignínu
   2 09:15 – 09:30 Karina Kulpová Štruktúra lignínu pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
   3 09:30 – 09:45 Tatiana Vojteková Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu
   4 09:45 – 10:00 Martin Hanzel UV ofsetová tlač na metalickom substráte
   5 10:00 – 10:15 Terézia Hasaliková ŠTÚDIA ZÁMENY ANIONICKÝCH FARBÍV PRI FARBENÍ PAPIERA V HMOTE
   6 10:15 – 10:30 Lenka Filipová Izolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
   7 10:30 – 10:45 Richard Nadányi Návrh vhodného spôsobu valorizácie rastlinného zvyšku pri spracovaní Agave Tequilana

   Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

   Zloženie komisie:
   1. Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (FCHPT STU, predseda)
   2. Ing. Anna Mikulajová, PhD. (FCHPT STU)
   3. Ing. Eva Šviráková, PhD (VŠCHT Praha)
   4. Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (FCHPT STU)
   5. Ing. Karol Červenčík (FCHPT STU)
   Rokovacia miestnosť: stará budova, aula
   Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
   1 09:00 – 09:15 Václav Kadlec Kustovnice čínská – oblíbená „superpotravina“ s residui pesticidů
   2 09:15 – 09:30 Mariya Glushchenko Zhodnocení míry kontaminace mykotoxiny v kukuřičných výrobcích určených pro různé věkové skupiny dětí
   3 09:30 – 09:45 Petra Peukertová Zhodnocení obsahu fytokanabinoidů v CBD olejích
   4 09:45 – 10:00 Denisa Turnerová Stanovení chlorovaných parafínů v rostlinných olejích pomocí GC-HRMS
   5 10:00 – 10:15 Kateřina Loupancová CITLIVOST TECHNOLOGICKY NEŽÁDOUCÍCH BAKTERIÍ OCTOVÉHO KVAŠENÍ K SANITAČNÍM PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM V NÁPOJÁŘSKÉM PRŮMYSLU
   6 10:15 – 10:30 Frederika Mišíková VZTAH MEZI PRVKOVÝM SLOŽENÍM PŮDY A VÍNA