Program konferencie SVK 2019

 

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 6. novembra 2019 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Viac informácií nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:45    otvorenie – miestnosť CH12 na prízemí v budove na Radlinského ul. 9
08:50 – 09:00    registrácia účastníkov v sekciách
09:00 – 13:00    rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00    zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16:00 – 17:30    vyhlásenie výsledkov – Aula na prízemí v starej budove

Po konferencií budú vo fotogalérii zverejnené fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 2. prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 3. doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 4. Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
Rokovacia miestnosť: NB 254, blok C, 2. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martina Hakenová Využití techniky sp-ICPMS pro stanovení nanočástic stříbra a sledování jejich změn v potravinách
2 09:15 – 09:30 Karina Kulpová Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov: porovnanie meteoritu a vulkanitu
3 09:30 – 09:45 Matěj Malý Izolace biologicky aktivních látek konopí pomocí rychlé odstředivé dělicí chromatografie (FCPC)
4 09:45 – 10:00 Ján Lovič Využitie atómovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením v multiprvkovej analýze
5 10:00 – 10:15 Simon Štěpánek Stanovenie lítia atómovou absorpčnou spektrometriou
6 10:15 – 10:30 Tereza Bačinová CHARAKTERIZACE PROFILU FYTOKANABINOIDŮ VE VÝROBCÍCH NA BÁZI KONOPÍ, STUDIUM JEJICH STABILITY
7 10:30 – 10:45 Andrea Pinkeová Posúdenie účinnosti technológie na znižovanie koncentrácie arzénu v pitnej vode v oblasti obce Pohronský Bukovec
8 10:45 – 11:00 Aliaksandra Kharoshka Validation of the method for food additives determination
9 11:00 – 11:15 Zuzana Široká LC-MS/MS stanovenie kyseliny N-acetylasparágovej v suchej kvapke krvi na selektívny skríning Canavanovej ochorenia
10 11:15 – 11:30 Pavla Doležánová Analýza přírodních barviv pomocí dvourozměrné kapalinové chromatografie
11 11:30 – 11:45 Branislav Žabenský Stanovenie chloristanov on-line kombináciou kapilárnej izotachoforézy a zónovej elektroforézy

Analytické separačné metódy

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 2. prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 3. doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 4. Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
Rokovacia miestnosť: NB 392, blok C, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Nikola Hennhoferová Stresová degradační studie aktivní farmaceutické látky venetoclaxu
2 09:15 – 09:30 Jitka Máchalová Stresové testování stability canagliflozinu
3 09:30 – 09:45 Martina Micháliková ŠTÚDIUM PODMIENOK TANDEMOVEJ HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE (MS/MS) PRE STANOVENIE TYROZÍNU
4 09:45 – 10:00 Martina Ondáková Optimalizácia extrakcie kumarínov z rastlín
5 10:00 – 10:15 Lucia Šantová POROVNANIE VYBRANÝCH ÚPRAVNÝCH METÓD PRI ANALÝZE SMOLKY POMOCOU GC- FID
6 10:15 – 10:30 Nikola Kubasová Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami
7 10:30 – 10:45 Andrea Špačková POROVNANIE RÔZNYCH TYPOV SORBENTOV PRE EXTRAKCIU KUMARÍNOV
8 10:45 – 11:00 Tamara Pócsová Štúdium podmienok dávkovania vybraných nitroaromatických látok plynového chromatografu
9 11:00 – 11:15 Lenka Marcinková Analýza polárnych organických látok na bankovkách
10 11:15 – 11:30 Paulína Galbavá ANALÝZA FALŠOVANÉHO VČELIEHO VOSKU POMOCOU MS
11 11:30 – 11:45 Martina Machová Kvalitativní analýza těkavých látek uvolňujících se z arekového ořechu a testování antimikrobiálních vlastností extraktu získaného SDE
12 11:45 – 12:00 Petra Warzechová SEPARACE BENZODIAZEPINŮ POMOCÍ HPLC/MS

Anorganická chémia

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (OACH)
 2. Doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (OACH)
 3. Ing. Miroslava Puchoňová, PhD. (OACH)
 4. Ing. Lukáš Pogány, PhD. (OACH)
 5. Ing. Flóra Jozefíková (OACH)
Rokovacia miestnosť: NB 457, blok B, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Gabriela Kuzderová Komplexy striebra na báze L-alanínu a L-fenylalanínu ako potenciálne antimikrobiálne a protinádorové činidlá
2 09:15 – 09:30 Lukáš Masaryk Cis-diiodido-platnaté(II) komplexy chalkónov 4-(1H-imidazol-1-yl) benzaldehydu: Príprava a roztoková charakterizácia.
3 09:30 – 09:45 Barbora Račeková Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov
4 09:45 – 10:00 Alexandra Šagátová ŽELEZNATÉ KOMPLEXY S AZO-SUBSTITUOVANÝMI BENZIMIDAZOLYL-PYRIDÍNOVÝMI LIGANDAMI
5 10:00 – 10:15 Eva Zahradníková Syntéza 15-17členných piperazinových makrocyklických ligandů a jejich komplexů s přechodnými kovy

Anorganické materiály

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Marián Janek, PhD. (FCHPT STU)
 2. prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Peter Veteška, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, prízemie, č.d. P25
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tereza Hofmanová Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti oxidického pigmentu
2 09:15 – 09:30 Katarína Cehulová VPLYV KORÓZIE NA NÍZKOTEPLOTNÚ DEGRADÁCIU DENTÁLNEJ KERAMIKY NA BÁZE ZRO2
3 09:30 – 09:45 Tatiana Gabošová PRÍPRAVA A VLASTNOSTI KOMPOZITOV NA BÁZE HYDROXYAPATITU PRE BIOAPLIKÁCIE S VYUŽITÍM 3D TLAČE
4 09:45 – 10:00 Roman Fialka Vysokoteplotné vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre 3D tlač kostných náhrad
5 10:00 – 10:15 Michaela Vojníková Mechanical stability of bioceramics scaffolds made by indirect 3D printing
6 10:15 – 10:30 Lada Bradová Hybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portlandského cementu
7 10:30 – 10:45 Lukáš Húlek PROTIKARBONATIZAČNÁ OCHRANA 100 ROČNÉHO BETÓNU MOSTOVEJ KONŠTRUKCIE
8 10:45 – 11:00 Jan Smolík FROM GLASSY LENSES TO MICROLENSES
9 11:00 – 11:15 Simona Chrenová THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF COPPER ZINC-METAPHOSPHATE GLASSES

Anorganické technológie

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (FCHPT STU)
 2. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing.Jakub Mališ, PhD. (VŠCHT)
 4. Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: stará budova, 1. poschodie, č.d. 150
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tatiana Vojteková Spektroskopia organicko-anorganických perovskitových štruktúr pre fotovoltické články
2 09:15 – 09:30 Kirill Iablochkin Příprava a charakterizace membrán na bázi perfluorovaných polymerů
3 09:30 – 09:45 Jan Křenovský CHARAKTERIZACE PERFLUOROVANÝCH SULFONOVANÝCH MEMBRÁN
4 09:45 – 10:00 Olívia Dakošová CHARAKTERIZÁCIA BIOMAKROMOLEKÚL ELEKTROCHEMICKÝMI METÓDAMI
5 10:00 – 10:15 Miroslav Hala Charakterizace uhlíkových materiálů pro výrobu bipolárních desek pro palivové články
6 10:15 – 10:30 Maximilián Pálffy ELEKTROCHEMICKÁ VÝROBA VODÍKA
7 10:30 – 10:45 Veronika Marková Optimalizace přípravy MEA metodou hot-press
8 10:45 – 11:00 Katarína Svobodová Využitie artroskopu v medicíne
9 11:00 – 11:15 Jana Záchenská Pokovovanie 3D elektród
10 11:15 – 11:30 Michaela Benköová Charakterizácia kyslých kryolitových systémov
11 11:30 – 11:45 Eva Melníková ELEKTROCHEMICKÁ ODOZVA VYBRANÝCH PROTEÍNOV NA POVRCHU ORTUŤOVEJ ELEKTRÓDY
12 11:45 – 12:00 Daniela Pavúková ODSTRAŇOVANIE FARMACEUTÍK Z VODNÉHO PROSTREDIA: POROVNANIE DVOCH METÓD
13 12:00 – 12:15 Lucia Fašková Pokročilé oxidačné metódy: Degradácia chlórbenzénu

Aplikovaná biokatalýza

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (Ústav biotechnológie)
 2. Ing. Tatiana Klempová, PhD. (Ústav biotechnológie)
 3. Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (Ústav biotechnológie)
 4. Ing. Petra Ondrejičková, PhD. (ENVIRAL, a.s., ENVIEN GROUP)
Rokovacia miestnosť: SB 300, 3.poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Mária Pacolová Enzymatická príprava maltotriózy z pululánu
2 09:15 – 09:30 Nikoleta Senciová Biokatalytická príprava metylgalaktozidov
3 09:30 – 09:45 Terézia Vrábľová Optimalizácia purifikácie SUMO – 2 proteínu
4 09:45 – 10:00 Viktória Zezulová REKOMBINANTNÁ PRODUKCIA HYDROPEROXID LYÁZY A JEJ APLIKÁCIA NA PRÍPRAVU ARÓM
5 10:00 – 10:15 Katarína Kaniaková Príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.
6 10:15 – 10:30 Filip Lupták Nové metódy imobilizácií enzýmov
7 10:30 – 10:45 Kristína Macáková Analýza produkcie alkholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens
8 10:45 – 11:00 Viktor Varga Príprava produkčného kmeňa E. Coli za účelom biotransformácie acetofenónu pomocou alkoholdehydrogenázy z baktérie Rhodococcus ruber

Aplikovaná organická chémia

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)
 3. Ing. František Mathia, PhD. (Carbosynth-Biosynth)
Rokovacia miestnosť: NB 325, blok A, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Kristína Almášiová SYNTÉZA NOVÝCH DERIVÁTOV CEMTIRESTATU AKO POTENCIÁLNYCH INHIBÍTOROV ENZÝMU ALDÓZAREDUKTÁZA 2
2 09:15 – 09:30 Michaela Čierna KRYŠTALIZÁCIA AKO HNACIA SILA V SYNTÉZE ENANTIOMÉRNE ČISTÝCH α-AMINOKYSELÍN A β-AMINOKETÓNOV
3 09:30 – 09:45 Andrea Milcová DIAZENE MACROCYCLIC CHIROPITICAL SWITCH WITH URETHANE LINKER
4 09:45 – 10:00 Tomáš Vyskočil Totálna syntéza Heterokornolu B a jeho stereoizomérov
5 10:00 – 10:15 Petra Maxianová TIOFÉN-OBSAHUJÚCE AZOMETÍNY S APLIKAČNÝM POTENCIÁLOM
6 10:15 – 10:30 Dominika Valachová Stereoselektívna syntéza γ-hydroxynorvalínu a príbuzných α-aminokyselín
7 10:30 – 10:45 Lucia Pinčeková 3-Substituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7R
8 10:45 – 11:00 Jakub Šofranko SYNTÉZA A SYNTETICKÉ VYUŽITIE N-PERFLUÓRFENYL-5-AMINOPYRAZOLOV NA PRÍPRAVU NOVÝCH HETEROCYKLOV A POTENCIONÁLNE BIOLOGICKY AKTÍVNYCH ZLÚČENÍN
9 11:00 – 11:15 Gamal Zain PHOTOCHEMICALLY INDUCED ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION OF RENEWABLE MONOMER: TULIPALIN A

Biochémia

Zloženie komisie:
 1. Ing. Katarína Elefantová, PhD. (FCHPT)
 2. RNDr. Jana Blahutová, PhD. (SAV)
 3. RNDr. Kamila Koči (PriFUK)
 4. Ing. Helena Gbelcová, PhD. (LF UK)
Rokovacia miestnosť: NB CH15
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Miroslava Mišíková Izolácia glukozinolátov z poľných bylín čeľade kapustovité
2 09:15 – 09:30 Matej Záň IZOLÁCIA RASTLINNÝCH MYROZINÁZ CHROMATOGRAFICKÝMI METÓDAMI
3 09:30 – 09:45 Bektore Mansurov PURIFICATION OF PHENOL OXIDASE ENZYME FROM THE COMMON MORNING-GLORY (IPOMOEA PURPUREA)
4 09:45 – 10:00 Andrea Balková NOVOSYNTETIZOVANÉ CHINOLIZIDÍNOVÉ DERIVÁTY A ICH ÚČINOK NA VIABILITU BUNIEK
5 10:00 – 10:15 Peter Pôbiš Potencionálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
6 10:15 – 10:30 Lucia Čepcová VPLYV CERARAMIDOV S KRÁTKYM ACYLOVÝM REŤAZCOM NA PREŽÍVANIE BUNIEK EXPRIMUJÚCICH P-GLYKOPROTEÍN
7 10:30 – 10:45 Pavol Štefík Príprava a možné využitie funkcionalizovaných MoS2 nanomateriálov v terapii a diagnostike
8 10:45 – 11:00 Ľubomír Melicherčík HUPERZÍN VERSUS METFORMÍN - KTORÝ Z NICH SI LEPŠIE PORADÍ S NEURODEGENERÁCIOU? – 1H-MRS ŠTÚDIA
9 11:00 – 11:15 Tomáš Tvrdík In-vivo zobrazovanie difúzie pomocou MRI

Biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. Ing. Peter Gajdoš, PhD. (Ústav biotechnológie)
 2. Ing. Katarína Furdíková, PhD. (Ústav biotechnológie)
 3. Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (Ústav biotechnológie)
 4. Ing. Helena Hronská, PhD. (Ústav biotechnológie)
 5. Ing. Kristína Markošová, PhD. (Ústav biotechnológie)
Rokovacia miestnosť: SB 330, 3.poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Nikola Garajová Vplyv kultivačných podmienok na mikrobiálnu produkciu hexózaminidáz
2 09:15 – 09:30 Adriána Dusíková REGULÁCIA EXPRESIE PROMÓTORU KONTROLUJÚCEHO PREPIS MALTÁZOVÉHO GÉNU V CANDIDA UTILIS
3 09:30 – 09:45 Mária Vicenová Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolytica
4 09:45 – 10:00 Mária Niková Purifikácia a charakterizácia nových hexózaminidáz produkovaných rodom Penicillium sp.
5 10:00 – 10:15 Klaudia Žigová Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažúceho proteínu
6 10:15 – 10:30 Rastislava Manduchová Rekombinantná príprava myrozinázy
7 10:30 – 10:45 Ľubica Kormanová VIBRIO NATRIEGENS AKO ALTERNATÍVNA HOSTITEĽSKÁ PLATFORMA PRE PRODUKCIU REKOMBINANTNÝCH PROTEÍNOV
8 10:45 – 11:00 Andrej Minich KONŠTRUKCIA PLAZMIDU pTE10-pC194-P3Gfp A OPTIMALIZÁCIA TRANSFORMÁCIE GRAM POZITÍVNYCH BAKTÉRIÍ ZA ÚČELOM PRÍPRAVY REPORTÉROVÉHO KMEŇA STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS RP62A

Ekonomické vedy a manažment

Zloženie komisie:
 1. Špirko Dušan, doc. PhDr. PhD. (ÚM STU Bratislava)
 2. Glatz Mária, Ing. PhD. (ÚM STU Bratislava)
 3. Porgeszová Hana, Ing. PhD. (ÚM STU Bratislava)
Rokovacia miestnosť: NB 601, blok A, 6. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Teodor Noga, Monika Řežuchová EKONOMICKÝ RAST A EKOLOGICKÉ PROBLÉMY
2 09:15 – 09:30 Olivér Mészáros Modeli ekonomického rozvoja krajiny
3 09:30 – 09:45 Jana Borošová Praktické využitie behaviorálnej ekonómie na Slovensku
4 09:45 – 10:00 Tomáš Sedláček, Patrik Neštrák Finančné krízy (na príklade finančnej krízy v roku 2008)
5 10:00 – 10:15 Martina Ostrihoňová, Lukáš Hospodár Problém ,,odlivu mozgov” zo Slovenska
6 10:15 – 10:30 Sofiia Vishtak Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu pre vybraný podnik

Elektroanalytická chémia

Zloženie komisie:
 1. Ing. František Čacho, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 2. doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (AVČR, Brno, ČR)
 3. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
 4. Ing. Veronika Svitková, PhD. (FCHPT STU, Bratislava, SR)
Rokovacia miestnosť: NB 492, blok C, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Kateřina Krejčová Studium voltametrického chování a vývoj metody stanovení fungicidu tebuconazolu
2 09:15 – 09:30 Petra Mikušová Elektrochemické studium interakce ligandu s kvadruplexovou strukturu DNA a jeho vliv na viabilitu buněk
3 09:30 – 09:45 Alžbeta Benková Pokročilé elektródové materiály v klinickej analýze
4 09:45 – 10:00 Barbora Jánska Stanovenie ortuti rozpúšťacou chronopotenciometriou
5 10:00 – 10:15 Martina Mandincová Voltampérometrické stanovenie liečiva piroxicam
6 10:15 – 10:30 Nicolette Viktoryová CHARAKTERIZÁCIA TOXICITY ZnO NANOČASTÍC V PRÍTOMNOSTI UV ŽIARENIA POMOCOU SENZORA NA BÁZE DNA
7 10:30 – 10:45 Eva Bláhová Voltametrické chování cholesterolu na elektrodě ze skelného uhlíku
8 10:45 – 11:00 Marek Haššo Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov určených pre športovcov
9 11:00 – 11:15 Adéla Zárybnická Voltametrické stanovení 7-dehydrocholesterolu jako biomarkeru Smithova-Lemliho-Opitzova syndromu

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. Ing. Zuzana Imreová, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Mária Holíčková (Envien Group a ZVVS)
 3. Ing. Matúš Palguta (Hydrotech, a.s.)
 4. Ing. Ondrej Púček (BVS, a.s.)
Rokovacia miestnosť: NB 719, blok A, 7. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Darko Babjak ADSORPCIA BENZOFENÓNU Z VODNÉHO ROZTOKU NA AKTÍVNOM UHLÍ V PRÍTOMNOSTI NÁHRADNÝCH PRÍRODNÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK
2 09:15 – 09:30 Katarína Čegiňová Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
3 09:30 – 09:45 Dominik Hoppej Investigating a Novel Magnesium Recovery Membrane Process
4 09:45 – 10:00 Ines Karlovská Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
5 10:00 – 10:15 Eva Klára Krajčíková Optimalizácia sorpčnej separácie erytrozínu B pyrolýznym uhlím
6 10:15 – 10:30 Katarína Toporcerová MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA DUSÍKA A FOSFORU Z ČISTIARENSKÝCH KALOV
7 10:30 – 10:45 Martin Vavro ZHODNOTENIE ČINNOSTI KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA ČOV NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A NÁVRH NA JEJ ZLEPŠENIE

Fyzikálna chémia

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (FCHPT STU)
 2. Ing. Michal Malček, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Barbora Vénosová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB 281, 2. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Kristína Czikhardtová THE PHOTOINDUCED PROCESSES OF COMPOSITE g-C3N4/TiO2 PHOTOCATALYSTS STUDIED BY cw-EPR
2 09:15 – 09:30 František Mihok ŠTÚDIUM FYZIKÁLNYCH PROCESOV PREBIEHAJÚCICH V ZEOLITOCH
3 09:30 – 09:45 Frederika Chovancová Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami
4 09:45 – 10:00 Jan Malina Syntéza a využití tří-kovových směsných oxidů jako heterogenních katalyzátorů
5 10:00 – 10:15 Tomáš Hajdu MONITOROVANIE TVORBY REAKTÍVNYCH FORIEM KYSLÍKA V PRÍTOMNOSTI [Mg-Cu](OH)2 A [Mg-Cu]O NANOŠTRUKTÚR METÓDAMI EPR SPEKTROSKOPIE
6 10:15 – 10:30 Anna Bělušová Studium interakce huminových látek s povrchově aktivními látkami
7 10:30 – 10:45 Anna Straková Sledování průběhu transesterifikace pomocí různých metod
8 10:45 – 11:00 Zuzana Bayerová Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace

Chemická fyzika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Martin Hájek, PhD. (FCHT Univerzita Pardubice)
 2. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (FCHPT STU)
 3. Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Ingrid Jelemenská, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: SB 234, 2. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Vanessa Sitárová Kvantovo-chemické štúdium liečív v chronickej myeloidnej leukémii
2 09:15 – 09:30 Andrea Kováčová KOORDINAČNÉ ZLÚČENINY TITÁNU VYCHÁDZAJÚCE Z KYSELINY 3-METOXYSALICYLOVEJ, 1,10-FENANTROLÍNU A 2,2ʹ-BIPYRIDÍNU
3 09:30 – 09:45 Michal Podhorský Fitovanie relativistických efektov do nerelativistickej vlnovej funkcie
4 09:45 – 10:00 Kristýna Marková 1-butyl-chinolinium-bromid jako inhibitor koroze hliníku
5 10:00 – 10:15 Andrej Hurajt Možnosť laserového chladenia vybraných molekúl a ich spektroskopické charakteristiky
6 10:15 – 10:30 Marianna Maková LOKALIZOVANÁ IN VIVO 1H MRS PRI SKÚMANÍ NEURODEGENERÁCIE A NÁSLEDNEJ TERAPII NA ANIMÁLNOM MODELI
7 10:30 – 10:45 Ádám Lévárdi Reakčná sieť dimetylbulvalénu a populácia jeho izomérov
8 10:45 – 11:00 Zuzana Kodadová Využitie zobrazovania tenzora difúzie pre charakterizáciu poškodenia miechy potkana

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Miroslav Variny, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Ján Janošovský, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Hana Hajnalová (Slovnaft, a.s.)
 5. Ing. Veronika Cyprichová (Enviral, a.s)
Rokovacia miestnosť: NB, blok D, 3. poschodie, č.d. 3130
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Patrik Cabadaj Biotechnologická produkcia cyklohexanón monooxygenázy
2 09:15 – 09:30 Kristína Klčová Vplyv adsorpčných podmienok na viazanie proteínov na soliodolný aniónmenič
3 09:30 – 09:45 Ladislav Švistun Úprava regulácie tlaku rektifikačnej kolóny s obtokom horúcich pár
4 09:45 – 10:00 Petra Gaňová ODFARBOVANIE A DETOXIKÁCIA ODPADOVÝCH VÔD Z CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU
5 10:00 – 10:15 Šárka Jánošíková Porovnanie iónových kvapalín ako extrakčných rozpúšťadiel v procese extrakčnej destilácie kyseliny octovej
6 10:15 – 10:30 Tanja Bunevska Separation of an azeotropic ethanol-water mixture using 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate
7 10:30 – 10:45 Patrik Furda Technicko-ekonomická analýza zmeny zdroja mechanickej energie v rafinérii
8 10:45 – 11:00 Michal Řežucha BIO-SHARE IN LIQUID FUELS ACHIEVED THROUGH BIOMASS INTEGRATION IN REFINERY
9 11:00 – 11:15 Martina Krekulová Karbonizácia tuhého zvyšku pneumatík po pyrolýze

Jazyky

Zloženie komisie:
  Rokovacia miestnosť:
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Matej Čečot Effects of yeast and wort composition on antioxidant properties of beer
  2 09:15 – 09:30 Marianna Kšiňanová Learning from Industrial Accidents, Castle Bravo Explosion
  3 09:30 – 09:45 Gabriela Kaplocká Acetylsalicylic acid in food
  4 09:45 – 10:00 Katarína Kolesárová Hyaluronic acid and skin moisturization
  5 10:00 – 10:15 Martin Piliar Should you buy a diesel car in 2019?
  6 10:15 – 10:30 Mária Rusnáková, Dominika Rudinská Mystery of chlorophyll
  7 10:30 – 10:45 Kristína Klčová Impact of adsorption conditions for binding terapeutic proteins during their purification
  8 10:45 – 11:00 Lukáš Trizuljak How does the tread on a tyre generally affect the friction between the tyre and the surface?
  9 11:00 – 11:15 Giovanni Ricci Quorum sensing and bacteria programming

  Mikrobiológia

  Zloženie komisie:
  1. doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (FCHPT)
  2. doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (PriF UK)
  3. doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. (PriF UK)
  4. RNDr. Barbora Gaálová, PhD. (Prif Uk)
  Rokovacia miestnosť: NB 247
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Richard Hodoši CHARAKTERIZÁCIA BIOAKTÍVNYCH LÁTOK MHGF-68 ASOCIOVANÝCH S MYŠÍM HERPETICKÝM VÍRUSOM NA NÁDOROVEJ BUNKOVEJ LÍNII S11E
  2 09:15 – 09:30 Mária Mazúrová BIOAKTÍVNE LÁTKY MHGF-68 PODOBNÉ RASTOVÝM FAKTOROM
  3 09:30 – 09:45 Vladimíra Čviriková CITLIVOSŤ KLINICKÝCH IZOLÁTOV STAPHYLOCOCCUS SP. NA ANTIBIOTIKÁ POUŽÍVANÉ V KLINICKEJ PRAXI
  4 09:45 – 10:00 Martin Gömöry Identifikácia a určenie rezistencie voči cefoxitínu u izolátov rodu Staphylococcus získaných z veterinárneho prostredia
  5 10:00 – 10:15 Sanja Nosalj VPLYV KONTAMINOVANÉHO PROSTREDIA NA PRODUKCIU ENZÝMU LIPÁZY MIKROSKOPICKOU VLÁKNITOU HUBOU DRUHU ASPERGILLUS NIGER
  6 10:15 – 10:30 Veronika Lefkovitšová Sledovanie vplyvu fytopatogénnych húb na tvorbu proteáz v T. atroviride
  7 10:30 – 10:45 Hana Hrutková Dizajn konštruktov potrebných na úspešné ukotvenie ľudskej enterokinázy do Golgiho aparátu kvasinky Canida utilis
  8 10:45 – 11:00 Petra Chaľová Sledovanie impaktu jednotlivých regulačných elementov na replikáciu plazmidu R1 a konštrukcia príslušných plazmidov
  9 11:00 – 11:15 Ján Jurčík QUANTITATIVE PHOSPHOPROTEOMIC ANALYSIS OF CDC2 KINASE SUBSTRATES
  10 11:15 – 11:30 Erika Stupeňová Príprava kondičnej na ATP analógy citlivej alely esenciálnej Cka1 proteínkinázy

  Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

  Zloženie komisie:
  1. Ing. Martina Koňuchová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  2. Ing. Eva Šviráková, PhD. (Ústav konzervace potravin, VŠCHT, Praha)
  3. Ing. Veronika Lehotová (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  4. Ing. Petra Šípošová (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  5. Ing. Monika Krahulcová (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  6. Ing. B.Sc. Ahmad Khalid Nayab, M.Sc. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  Rokovacia miestnosť: stará budova, 6. poschodie, č.d. 625
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Klára Cverenkárová Črevný rezistóm zdravých ľudí
  2 09:15 – 09:30 Petra Beranová Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coli
  3 09:30 – 09:45 Monika Trebichavská Kvantifikácia dynamiky rastu Geotrichum candidum v mlieku v závislosti od teploty
  4 09:45 – 10:00 Lucie Bambasová Detekce tvroby biofilmů u octových bakterií v průmyslu výroby nealkoholických nápojů
  5 10:00 – 10:15 Barbora Zelmanová Devitalizácia S. aureus v závislosti od meniacich sa faktorov prostredia
  6 10:15 – 10:30 Ivana Hatalová Mikrobiologická akosť parených syrov so zameraním sa na prítomnú mykobiotu a kyslomliečne baktérie
  7 10:30 – 10:45 Karolína Kvočiková Mikrobiota parených syrov

  Organická technológia a katalýza

  Zloženie komisie:
  1. doc Ing. Milan Králik, PhD. (FCHPT STU)
  2. Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (FCHPT STU)
  3. Ing. Blažej Horváth, PhD. (FCHPT STU)
  4. Ing. Tomáš Soták, PhD. (FCHPT STU)
  Rokovacia miestnosť: NB 784, blok C, 7. poschodie
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Kristína Košútová Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  2 09:15 – 09:30 Lucia Pšidová Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
  3 09:30 – 09:45 Matúš Petrík Katalytická transformácia etanolu na zeolitoch, sépiolitoch a hydrotalkitoch
  4 09:45 – 10:00 Patrícia Jamborová Katalytická oxidácia furfuralu
  5 10:00 – 10:15 Igor Madacki Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
  6 10:15 – 10:30 Martin Štrpka Katalyzátory na báze uhlia v oxidácii cyklohexanónu a v oxidácii cyklopentanónu molekulovým kyslíkom

  Podniková ekonomika

  Zloženie komisie:
  1. Majerník Milan, doc. Dr. Ing. (ÚM STU Bratislava)
  2. Plchová Jana, Ing. PhD. (ÚM STU Bratislava)
  3. Kuperová Martina, Ing. PhD. (ÚM STU Bratislava)
  Rokovacia miestnosť: NB 606, blok B, 6. poschodie
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Jakub Mesároš Vplyv motivačných faktorov na výkon študentov
  2 09:15 – 09:30 Bianka Belanská Vplyv kreativity na inovačné procesy podniku
  3 09:30 – 09:45 Denisa Hrabčáková, Alžbeta Lapšanská Environmentálne aspekty nákupu
  4 09:45 – 10:00 Attila Múčka Vnímanie udržateľného obchodovania mladými ľuďmi
  5 10:00 – 10:15 Blanka Zachariášová ANALÝZA POVEDOMIA O ZDIEĽANEJ EKONOMIKE NA SLOVENSKU
  6 10:15 – 10:30 Mária Mičíková Obchodovanie na finančnom trhu
  7 10:30 – 10:45 Miriam Uličná Konkurencia schopnosť horúcich nápojov vybranej spoločnosti na slovenskom trhu

  Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

  Zloženie komisie:
  1. doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (FCHPT STU)
  2. Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (FCHPT STU)
  3. Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (FCHPT STU)
  4. doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (FCHPT STU)
  5. Ing. Ladislav Staruch, PhD. (FCHPT STU)
  Rokovacia miestnosť: SB 583, 5.poschodie, knižnica oddelenia
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Patrícia Gocníková Smerovanie a rozvoj antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetickom priemysle
  2 09:15 – 09:30 Lívia Janotková SÚ MEDIALIZOVANÉ RASTLINNÉ OLEJE SKUTOČNE ÚČINNÉ PRI OCHRANE KOŽE PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM?
  3 09:30 – 09:45 Eva Kancírová Antioxidanty vo víne
  4 09:45 – 10:00 Natália Karasová Redoxné stavy koenzýmu Q10: Ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál
  5 10:00 – 10:15 Petra Labačková Oslie mlieko - výhody a technologické výzvy
  6 10:15 – 10:30 Dominika Maďarová Antiradikálový potenciál rastlinných silíc in vitro
  7 10:30 – 10:45 Martina Sokolovská Senzorické hodnotenie kakaa a kakaových výrobkov
  8 10:45 – 11:00 Kristína Spustová DETEKCIA PRÍTOMNOSTI ∆9-THC V PRÍPRAVKOCH Z KONOPE (MASTI, KRÉMY) S POMOCOU TECHNIKY SFC-HRMS/MS

  Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

  Zloženie komisie:
  1. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (ÚIAM)
  2. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. (ÚIAM)
  3. doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. (ČVUT)
  4. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D (ČVUT)
  5. Ing. Petra Valiauga (ÚIAM)
  Rokovacia miestnosť: NB641, blok B, 6. poschodie
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Juraj Kavor Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
  2 09:15 – 09:30 Darko Križan Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
  3 09:30 – 09:45 Lucia Míková Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
  4 09:45 – 10:00 Diana Dzurková Pixybot rozšírený o vizualizáciu údajov získaných bezdrôtovou komunikáciou pomocou Xbee modulov
  5 10:00 – 10:15 Matej Kintler Identifikácia FLEXY2 pomocou metódy Garantovaného odhadu parametrov
  6 10:15 – 10:30 Michal Slávik Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
  7 10:30 – 10:45 Rudolf Trautenberger Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
  8 10:45 – 11:00 Vít Cibulka NONLINEAR VEHICLE CONTROL USING LINEAR PREDICTORS
  9 11:00 – 11:15 Denis Efremov LATERAL AND LONGITUDINAL DRIVING ENVELOPE DEFINITION
  10 11:15 – 11:30 Patryk Grelewicz Adaptive Dynamic Matrix Controller for Heating Process
  11 11:30 – 11:45 Jakub Musiał Qualitative analysis of chosen methods of Control Performance Assessment
  12 11:45 – 12:00 Jakub Pospiech DERIVING TUNING RULES FOR B-BAC CONTROLLER FOR BENCHMARK PROCESSES

  Syntetická organická chémia

  Zloženie komisie:
  1. Ing. Róbert Fischer, PhD. (FCHPT STU, predseda komisie)
  2. Ing. Matej Babjak, PhD. (FCHPT STU, člen komisie)
  3. Ing. Pavol Lopatka, PhD. (Georganics. s.r.o., člen komisie)
  Rokovacia miestnosť: NB 423, blok A, 4. poschodie
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Natália Farkašová KRYŠTALIZÁCIOU-INDUKOVANÁ ASYMETRICKÁ TRANSFORMÁCIA DIASTEREOMÉRNYCH SOLÍ α-AMINOKYSELÍN
  2 09:15 – 09:30 Matej Cvečko Diastereoselektívna syntéza spirocyklických indolizidinolov
  3 09:30 – 09:45 Peter Gerža ALTERNATÍVNA STRATÉGIA STEREOSELEKTÍVNEJ AZA-HENRYHO REAKCIE
  4 09:45 – 10:00 Tereza Edlová Regioselektivní syntéza a funkcionalizace substituovaných cyklobutenů
  5 10:00 – 10:15 Katarína Ráchel Detková Skrížené kaplingy nitrozlúčenín
  6 10:15 – 10:30 David Scherhaufer Štúdia k totálnej syntéza dysoxylaktámu A
  7 10:30 – 10:45 Paula Fraňová Diastereoselektívna syntéza nových aminoindolizidínov
  8 10:45 – 11:00 Ján Gettler Syntetická štúdia heterokornolu D

  Technológie ochrany životného prostredia

  Zloženie komisie:
  1. doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. (FCHPT STU)
  2. Ing. Mária Solmošiová (Ministerstvo životného prostredia SR)
  3. Ing. Marek Martonka (BVS, a.s.)
  4. Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. (SvF STU)
  Rokovacia miestnosť: NB 737, blok B, 7. poschodie
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Marián Kuchár Mikroplasty - problém súčasnosti?
  2 09:15 – 09:30 Renáta Števuľová Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
  3 09:30 – 09:45 Michaela Paulíková MIKROORGANIZMY AKTIVOVANÉHO KALU POD VPLYVOM ARZÉNU
  4 09:45 – 10:00 Vladimír Turčan Vplyv chemickej modifikácie na sorpčnú separáciu arzénu biouhlím na báze odpadov z potravinárskeho priemyslu
  5 10:00 – 10:15 Ondřej Černík ALTERNATIVNÍ TOXIKOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ OČNÍ DRÁŽDIVOSTI A LEPTAVOSTI METODOU BCOP
  6 10:15 – 10:30 Tereza Kovandová Zhodnocení expozice populace ČR organochlorovým polutantům na základě analýzy krevního séra
  7 10:30 – 10:45 Nikola Šoltýsová ODSTRAŇOVANIE SFARBENIA ODPADOVÝCH VÔD PROCESOM ADSORPCIE

  Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika (nesúťažná sekcia)

  Zloženie komisie:
  1. Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD. (Volkswagen Slovakia)
  2. Ing. Peter Ševčík, PhD. (Ekos Plus, s.r.o.)
  3. Ing. Marianna Czölderová, PhD. (FCHPT STU)
  4. Ing. Stanislav Sedláček, PhD. (FERMONT s.r.o.)
  Rokovacia miestnosť: NB 154, blok C, 1. poschodie
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Jana Barbušová ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU VZNIKNUTÉHO PRI PESTOVANÍ KUKURICE
  2 09:15 – 09:30 Réka Csicsaiová POSÚDENIE HYDRAULICKEJ KAPACITY KANALIZAČNÉHO ZBERAČA
  3 09:30 – 09:45 Oľga Čižmárová PESTICÍD – TOXICKÝ POMOCNÍK
  4 09:45 – 10:00 Bence Farkas BIOEXTRAKCIA ARZÉNU VIAZANÉHO NA OXIDOCH MANGÁNU
  5 10:00 – 10:15 Nikolas Gróf ABSORPČNÉ ODSTRAŇOVANIE SULFÁNU Z BIOPLYNU
  6 10:15 – 10:30 Barbora Kamenická APLIKACE KVARTÉRNÍCH AMONIOVÝCH SOLÍ V INTENZIFIKACI PROCESU SORPCE CHLOROVANÝCH KYSELÝCH BARVIV V ADSORPČNÍCH KOLONÁCH
  7 10:30 – 10:45 Bibiána Kožárová OPTIMALIZÁCIA ČOV S ATYPICKÝMI VODAMI NA PRÍTOKU
  8 10:45 – 11:00 Gabriela Kuchtová COMPARISON OF ELECTRODES USED FOR DECOLOURIZATION OF MODEL TEXTILE EFFLUENTS
  9 11:00 – 11:15 Ivana Marko Porovnanie kvality prvého splachu dažďových vôd z urbanizovaného územia na Slovensku a Srbsku
  10 11:15 – 11:30 Michal Marton ODSTRAŇOVANIE PESTICÍDOV Z VÔD ADSORPCIOU NA GRANULOVANOM AKTÍVNOM UHLÍ
  11 11:30 – 11:45 Michaela Matulová SORPCIA SELÉNANU NA SYNTETICKÝ GOETHIT
  12 11:45 – 12:00 Barbora Nývltová Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy
  13 12:00 – 12:15 Petra Procházková Posouzení pokročilých oxidačních procesů prostřednictvím testů ekotoxicity
  14 12:15 – 12:30 Gergely Rózsa ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU A NÁVRH NOVÉHO ZBERNÉHO DVORA V OBCI MIEROVO
  15 12:30 – 12:45 Jiří Sýkora PREKONCENTRAČNÍ TECHNIKY PRO STANOVENÍ RIZIKOVÝCH KOVŮ A JEJICH APLIKACE V PRAXI
  16 12:45 – 13:00 Marek Šutúš HYDRODYNAMICKÉ SIMULÁCIE PRÚDENIA KVAPALINY NA OBJEKTE STOKOVEJ SIETE

  Technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií

  Zloženie komisie:
  1. Ing. Aleš Ház, PhD. (STU FCHPT)
  2. doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (STU FCHPT)
  3. Ing. Katarína Čížová, PhD. (STU FCHPT)
  4. Ing. Veronika Majová (STU FCHPT)
  Rokovacia miestnosť: Nová budova, blok D, 4. poschodie, č.d. 4128
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Karolína Szabóová Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
  2 09:15 – 09:30 Petra Urbanová Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
  3 09:30 – 09:45 Pavel Matějíček Využítí hydrolýzního zpracování odpadů s obsahem celulózy na jednoduché cukry
  4 09:45 – 10:00 Simona Podhradská Reducing the Viscosity of Black Liquor by Modifying the Organic Fraction
  5 10:00 – 10:15 Veronika Jančíková Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva
  6 10:15 – 10:30 Peter Švábik Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
  7 10:30 – 10:45 Klaudia Madleňáková Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
  8 10:45 – 11:00 Richard Nadányi POUŽITIE EKOLOGICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL NA EXTRAKCIU VONKAJŠEJ KÔRY SMREKA OBYČAJNÉHO (Picea Abies)
  9 11:00 – 11:15 Kristína Kazánová Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
  10 11:15 – 11:30 Zuzana Olšavská Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií
  11 11:30 – 11:45 Michaela Pavličková Tlačené mezoskopické perovskitové solárne články s uhlíkovou protielektródou
  12 11:45 – 12:00 Patrícia Paračková Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
  13 12:00 – 12:15 Pavla Hájovská Reologická charakteristika hydrogélov na báze albumínu a hyaluronanu

  Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

  Zloženie komisie:
  1. Ing. Eva Hybenová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  2. Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  3. Ing. Anna Mikulajová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  4. Ing. Karol Červenčík (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, FCHPT)
  Rokovacia miestnosť: stará budova, aula
  Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
  1 09:00 – 09:15 Frederika Mišíková Zjišťování vybraného prvkového složení vín za využití metod ICP-OES a ICP-MS
  2 09:15 – 09:30 Hana Chrkavá Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach Bedle vysokej (Macrolepiota procera)
  3 09:30 – 09:45 Denisa Turnerová Stanovení chlorovaných parafínů v rámci humánního biomonitoringu
  4 09:45 – 10:00 Michaela Dvořáková Vliv izomerie vonných látek na vnímání vůní populací
  5 10:00 – 10:15 Petra Pavelková Stanovení karotenoidů v potravinách a doplňcích stravy
  6 10:15 – 10:30 Lenka Tomášiková Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
  7 10:30 – 10:45 Bianka Slivková Transfér ťažkých kovov v systéme pôda-rastlina a vplyv na obsah bioaktívnych látok v Rajčiaku jedlom (Lycopersicon esculentum)