Program konferencie SVK 2020

 

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 25. novembra 2020 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava.

08:30 – 08:50:   registrácia účastníkov v sekciách
08:50 – 09:00:   otvorenie konferencie v sekciách
09:00 – 13:00:   rokovanie v sekciách
13:00 – 14:00:   posterová sekcia študentov stredných škôl
14:30 – 16:00:   sprievodný program
16:30 – 17:30:   slávnostné vyhlásenie výsledkov

Po konferencií bude v archíve zverejnený elektronický zborník, výsledky z rokovania v sekciách, link na záznam z vyhlasovania výsledkov a ďalšie zaujímavé odkazy.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jana Sádcká, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Veronika Svitková, PhD. (FCHPT STU)
 3. RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. (FCHPT STU)
 4. Ing. Jakub Masác (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/ohp-xkfs-pfr
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Alžbeta Benková Novodobý elektrochemický senzor na stanovenie liečiva dexametazón používaného pri liečbe ochorenia COVID-19
2 09:15 – 09:30 Andrea Pinkeová Nepriame stanovenie kazeínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
3 09:30 – 09:45 Matej Šuránek ADSORPCIA NIKLU NA VYBRANÉ SLOVENSKÉ BENTONITY
4 09:45 – 10:00 Miroslava Štefčáková Elektrochemické štúdium pesticídu metylparation na bórom dopovanej diamantovej elektróde
5 10:00 – 10:15 Jan Vališ Algorithmic processing of in vivo Raman spectra for real-time diagnosis of lung carcinoma
6 10:15 – 10:30 Andrea Pečová Sledovanie vplyvu biologickej matrice potu na interakciu vybraných nanomateriálov s DNA
7 10:30 – 10:45 Réka Gallová Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
8 10:45 – 11:00 Viktória Krajanová Identifikácia whewellitu v lišajníku Solenopsora liparina (Nyl.) Zahlbr.: Ramanova mikrospektroskopia
9 11:00 – 11:15 Katarína Chovancová STANOVENIE OLOVA VO VLASOCH TECHNIKOU DÁVKOVANIA JEMNÝCH SUSPENZIÍ A ATÓMOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU S ELEKTROTERMICKOU ATOMIZÁCIOU

Anorganická chémia

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (OACH)
 2. Ing. Barbora Brachňaková, PhD. (OACH)
 3. Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičováš, PhD. (OACH)
 4. Ing. Lukáš Pogány, PhD. (OACH)
 5. Ing. Jozef Švorec, PhD. (OACH)
Rokovacia miestnosť: meet.google.com/euz-sgrk-dfo
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Alexandra Paulína Drdanová Príprava Janusových mikromotorov
2 09:15 – 09:30 Karin Preinerová Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti
3 09:30 – 09:45 Barbora Račeková Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
4 09:45 – 10:00 Mária Tkáčová NIKELNATÉ KOMPLEXNÉ ZLÚČENINY S CHELÁTOVÝM N,O-DONOROVÝM BENZIMIDAZOLOVÝM LIGANDOM
5 10:00 – 10:15 Rudolf Varga PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NIKELNATÝCH KOMPLEXOV S 2-AMINOMETYLBENZIMIDAZOLOM
6 10:15 – 10:30 Jana Vojčíková Príprava a magnetické vlastnosti železnatých komplexov s pyridyl-benzimidazolovými ligandami
7 10:30 – 10:45 Ľuboš Zauška AKTÍVNY A PASÍVNY TRANSPORT LIEČIV NA BÁZE SILIKÁTOVÝCH MEZOPÓROVITÝCH NOSIČOV

Anorganické technológie

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Emília Mališová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/xis-rwud-vkf
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Nina Zábojníková Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou
2 09:15 – 09:30 Miroslav Hala Optimalizace provozních parametrů anodového okruhu svazku palivových článků
3 09:30 – 09:45 Stanislava Mikulášiová VPLYV TYPU PREDÚPRAV NA KORÓZNE SPRÁVANIE DUPLEXNÝCH POVLAKOV
4 09:45 – 10:00 Jan Křenovský Charakterizace perfluorovaných sulfonovaných membrán
5 10:00 – 10:15 Anamaria Pavelka VYUŽITIE AKTÍVNEHO UHLIA PRI DOČISŤOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD
6 10:15 – 10:30 Veronika Marková Porovnání vlastností CCE a CCM pro palivové články typu PEM
7 10:30 – 10:45 Monika Sádecká Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy
8 10:45 – 11:00 Roman Košťúr Hodnotenie kvality povrchovej úpravy Metal Antik na dlhodobo exponovaných vzorkách
9 11:00 – 11:15 Andrea Červenková KAPSULÁCIA A APLIKÁCIA ELEKTROCHEMICKY PRIPRAVOVANÝCH EKOLOGICKÝCH OXIDAČNÝCH ČINIDIEL - ŽELEZANOV
10 11:15 – 11:30 Michaela Benköová Zvyšovanie stability železanov zeolitmi
11 11:30 – 11:45 Jana Záchenská Ni a Ni-W povlaky ako katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody
12 11:45 – 12:00 Lucia Fašková Adsorpcia benzénu a toluénu na aktívne uhlie vo vodnom prostredí
13 12:00 – 12:15 Daniela Pavúková ADSORPCIA SULFAMETOXAZOLU NA RÔZNE DRUHY AKTÍVNEHO UHLIA
14 12:15 – 12:30 Eva Melníková VYUŽITIE CHRONOPOTENCIOMETRIE KONŠTANTNÝM PRÚDOM NA ŠTÚDIUM PROTEÍNOV NA ORTUŤOVEJ ELEKTRÓDE

Aplikovaná biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. (FCHPT STU)
 2. prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/ypc-vdnb-ngz
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Adriána Dusíková Candida utilis ako producent rekombinantných proteínov
2 09:15 – 09:30 Zuzana Rosenbergová Fermentačná produkcia myrozinázy
3 09:30 – 09:45 Otília Porubiaková G-quadruplex structure in proximity of p53 target sequence causes significant inhibition of transactivation potential of p53 isoforms
4 09:45 – 10:00 Dominika Gyuranová REKOMBINANTNÉ TERMOFILNÉ HYDROLÁZY PRE BIORAFINÉRIE
5 10:00 – 10:15 Mária Bláhová Katalytická aktivita vybraných hexózaminidáz
6 10:15 – 10:30 Štefánia Hrončeková DETEKCIA GLYKOPROTEÍNU ZAG AKO BIOMARKERA RAKOVINY PROSTATY POMOCOU IMUNOTESTOV S LATERÁLNYM PRIETOKOM A GLYKOPROFILÁCIE
7 10:30 – 10:45 Veronika Kazimírová Rekombinantná produkcia enzýmov lipoxygenázovej dráhy

Biochémia a mikrobiológia

Zloženie komisie:
 1. doc.Ing. Petra Olejnikova, PhD. (Ústav Biochémie a Mikrobiologie)
 2. doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. (Katedra Mikrobiologie a Virologie, PriF UK)
 3. doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (Katedra Molekulovej Biológie, PriF UK)
 4. doc. Ing. Helena Gbelcová, PhD. (Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, LF UK)
 5. Ing. Katarína Koňáriková, PhD. (Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie, LF UK)
 6. RNDr. Katarína Šolýs, PhD. (Katedra Mikrobiologie a Virologie PriF UK)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/xwi-qtgz-vgj
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Karin Herchlová Staphylococcus aureus kontaminant potravín
2 09:15 – 09:30 Lukáš Grečko Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
3 09:30 – 09:45 Júlia Kubalcová Určovanie podobnosti proteínových sietí s využitím grafletov a Minkowského vzdialenosti
4 09:45 – 10:00 Martin Štosel In vivo zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie a kvantifikácia MRI obrazov na animálnom modeli neurodegenerácie a terapie
5 10:00 – 10:15 Peter Pôbiš VÝVOJ PROTOKOLU PRE HODNOTENIE OČNEJ DRÁŽDIVOSTI A FOTOTOXICKÉHO POTENCIÁLU LIEČIV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK S VYUŽITÍM IN VITRO 3D REKONŠTITUOVANÉHO TKANIVOVÉHO MODELU ĽUDSKEJ ROHOVKY
6 10:15 – 10:30 Karin Donátová ŠTÚDIUM BIOAKTÍVNYCH LÁTOK MHGF-68 V PODMIENKACH IN VITRO NA 3D BUNKOVÝCH KULTÚRACH A IN VIVO NA MODELI LABORATÓRNYCH MYŠÍ
7 10:30 – 10:45 Katarína Čulíková Sledovanie účinku interferónu na produkciu MHGF-68 na nádorovej bunkovej línii S11E
8 10:45 – 11:00 Richard Hodoši SLEDOVANIE BIOLOGICKEJ AKTIVITY MHGF-68 NA BUNKOVÝCH LÍNIÁCH V PODMIENKACH DYNAMICKEJ KULTIVÁCIE SYSTÉMOM LIVEFLOW
9 11:00 – 11:15 Barbora Puzderová Metabolón CA IX v meniacom sa nádorovom mikroprostredí
10 11:15 – 11:30 Jan Škubník Deriváty kolchicinu a BODIPY pro teranostiku a fotodynamickou terapii nádorů
11 11:30 – 11:45 Adela Tomíková LEVELS OF TRUNCATED TAU PROTEIN IN ANIMAL TRANSGENIC MODEL OF TAUOPATHY
12 11:45 – 12:00 Marián Horváth Fenotypická a biochemická charakterizácia zvieracieho modelu tauopatie pod vplyvom vytrvalostného tréningu

Biotechnológia a fermentačná technológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (FCHPT STU)
 2. Ing. Tatiana Klempová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Peter Gajdoš, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (FCHPT STU)
 5. Ing. Katarína Furdíková, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/kgp-zokv-jbg
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Kaniaková Vplyv koncentrácie kyslíka na rast a produkciu limonén epoxidhydrolázy u baktérií Rhodococcus sp.
2 09:15 – 09:30 Terézia Ikrényiová Evolučné inžinierstvo PHA produkujúcich baktérií Halomonas halophila
3 09:30 – 09:45 Gabriela Jeleňová Konštrukcia vektorového systému pre prípravu kyseliny punikovej kvasinkou Rhodosporidium toruloides
4 09:45 – 10:00 Mária Pacolová Príprava maltohexózy pomocou α-amyláz Pseudomonas putida G-6
5 10:00 – 10:15 Katarína Kavčiaková Rekombinantné enzýmy s potenciálnym priemyselným využitím
6 10:15 – 10:30 Katarína Lešková Majdová Štúdium polyolovej dráhy v mozgu diabetických potkanov
7 10:30 – 10:45 Mário Kočenda Využitie environmentálnych odpadov na produkciu rekombinantných enzýmov
8 10:45 – 11:00 Martina Vojtková Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolytica
9 11:00 – 11:15 Ivan Kadlečík Nekonvenčné kvasinky na prípravu nealkoholických pív
10 11:15 – 11:30 Klaudia Žigová Rekombinantná Taq polymeráza a jej využitie pri detekcii COVID-19

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (OMCHaPT)
 2. doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (OMCHaPT)
 3. Ing. Ivan Katrenčík PhD. (OMCHaPT)
 4. Ing. Martina Kuperová, PhD. (OMCHaPT)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/zaw-iyxf-dxw
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Branislav Daráš Globalizácia- pozitíva a problémy
2 09:15 – 09:30 Matúš Krivošík EKONOMICKÁ KRÍZA 2020 – PANDÉMIA COVID-19
3 09:30 – 09:45 Viktória Koncserová Ekonomický rast a ekologické problémy
4 09:45 – 10:00 Vanesa Madleňáková Problém "odlivu mozgov" zo Slovenska
5 10:00 – 10:15 Martina Holotňáková Analýza postavenia mliekarenského podniku
6 10:15 – 10:30 Dinara Bazarkhanova The problem of brain drain
7 10:30 – 10:45 Lucia Hrnková Študent podnikateľom alebo porovnanie záujmu vysokoškolských študentov o podnikanie na slovenských a európskych školách
8 10:45 – 11:00 Veronika Gašpieriková Finančná gramotnosť na Slovensku
9 11:00 – 11:15 Aneta Grögerová Možnosti investičného sporenia za účelom finančnej prípravy na dôchodok
10 11:15 – 11:30 Alžbeta Lapšanská PRIESKUM TRHU AKO PODKLAD PRE ZAVEDENIE NOVÉHO VÝROBKU NA TRH
11 11:30 – 11:45 Blanka Zachariášová Navrhnutie internetového obchodu pre spoločnosť Mikrochem spol. s.r.o.
12 11:45 – 12:00 Attila Múčka Vytvorenie projektu na skvalitnenie komunikácie medzi študentmi fakulty a praxou – ChemDay

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Tomáš Mackuľak (FCHPT STU)
 2. RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. (SAV)
 3. Ing. Jozef Ryba, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Marianna Czölderová, PhD (VÚVH)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/puj-rezt-vcr
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Veronika Durdyová SELEKTÍVE STANOVENIE 107Pd V RÁDIOAKTÍVNOM ODPADE
2 09:15 – 09:30 Bence Farkas VPLYV MIKROBIÁLNEJ TRANSFORMÁCIE OXIDOV MANGÁNU NA MOBILITU ARZÉNU PROSTREDNÍCTVOM METABOLICKEJ AKTIVITY MIKROSKOPICKEJ VLÁKNITEJ HUBY ASPERGILLUS NIGER
3 09:30 – 09:45 Barbora Jankovičová Vplyv namáčania kukuričného odpadu na produkciu bioplynu
4 09:45 – 10:00 Bibiána Kožárová Odstraňovanie a opätovné získavanie fosforu z odpadových vôd
5 10:00 – 10:15 Sindy Kurtinová VYUŽITIE CHEMICKEJ OXIDÁCIE PRI ODSTRAŇOVANÍ CLU Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÝCH VÔD
6 10:15 – 10:30 Jiří Sýkora PREKONCENTRAČNÍ METODA RIZIKOVÝCH KOVŮ ZA VYUŽITÍ AGARU
7 10:30 – 10:45 Dóra Varjúová Dočisťovanie odpadových vôd pomocou sorpcie

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (Oddelenie fyzikálnej chémie)
 2. Ing. Ján Rimarčík, PhD. (Katedra chémie FPV UCM Trnava)
 3. Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (Oddelenie fyzikálnej chémie)
 4. Ing. Miriama Šimunková (Oddelenie fyzikálnej chémie)
 5. Ing. Monika Biela (Oddelenie chemickej fyziky)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/jyw-ondi-jga
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Kristína Czikhardtová THE VISIBLE-LIGHT ACTIVE PHOTOINITIATORS IN PHOTOPOLYMERIZATION – AN EPR STUDY
2 09:15 – 09:30 Zuzana Dyrčíková FOTOKATALYZÁTORY MODIFIKOVANÉ OXIDOM GRAFÉNU
3 09:30 – 09:45 Jan Kejzlar Použití softwarově definovaného rádia pro vyhodnocování odezvy senzorové sítě tvořené QCM senzory
4 09:45 – 10:00 Andrej Hurajt Možnosť laserového chladenia vybraných molekúl
5 10:00 – 10:15 Samuel Lahký Redox a foto-chemická charakterizácia Ru-tetrapyrazolového komplexu s NO ligandom
6 10:15 – 10:30 Peter Fraško Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov
7 10:30 – 10:45 Andrej Hlinčík Fixácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
8 10:45 – 11:00 Zuzana Kodadová Poškodenie miechy potkana sledované pomocou MR zobrazovania tenzora difúzie
9 11:00 – 11:15 Renáta Raptová Koordinačné zlúčeniny s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom a štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu ROS

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD. (ÚCHEI FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Jitka Čejková, PhD. (VŠCHT Praha)
 3. Ing. Miroslav Variny, PhD. (ÚCHEI FCHPT STU)
 4. Ing. Ján Janošovský, PhD. (ÚCHEI FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/pzd-zqmw-ezw
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Daniela Chomjaková Preparative chromatography with salt tolerant adsorbents: effect of desorption conditions
2 09:15 – 09:30 Kristína Kazánová Adsorpčná separácia tyrozol beta-D-fruktofuranozidu
3 09:30 – 09:45 Pavel Lapeš Experimentálne a teoretické štúdium lyofilizácie
4 09:45 – 10:00 Pavlína Michaláková Využití smíšených tkáňových kultur ve výzkumu biodistribuce nanočástic
5 10:00 – 10:15 Rastislav Chmúrny Odsoľovanie odpadnej vody pri terciárnej tažbe ropy využitím elektrodialýzy
6 10:15 – 10:30 Petra Havelková Efekt povrchové modifikace škrobových plniv pomocí polydimethylsiloxanu na proces plnění tvrdých želatinových tobolek
7 10:30 – 10:45 Juraj Myšiak NÁVRH VIACČLENNEJ ODPARKY NA VÝROBU SUŠENÉHO MLIEKA V PROSTREDÍ MATLAB
8 10:45 – 11:00 Ladislav Švistun Analýza možností protikoróznej ochrany kotla pri spaľovaní TDP v elektrárni Vojany
9 11:00 – 11:15 Simona Podhradská Vplyv zanášania chladiča a reakčného okruhu na prevádzkové parametre výrobne polyméru
10 11:15 – 11:30 Dominik Hoppej Verifikácia matematického modelu výrobne vodíka parným reformingom zemného plynu

Chromatografické metódy v environmentálnej analýze

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (FCHPT STU)
 2. Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. Ing. Eva Benická, PhD. (FCHPT STU)
 4. Mgr. Nemanja Koljančič (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/uvz-gdga-qqa
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martina Micháliková VÝVOJ ANALYTICKEJ METÓDY GC-MS V KOMBINÁCII S POSTUPOM QUECHERS NA STANOVENIE VYBRANÝCH PESTICÍDOV VO VZORKÁCH VČIEL A PEĽU
2 09:15 – 09:30 Tamara Pócsová Analytická metóda na kontrolu účinnosti čistenia vzoriek vody
3 09:30 – 09:45 Nikola Kubasová DUÁLNA MIKROKVAPKA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA EKOLOGICKÚ EXTRAKCIU REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z MLIEKA
4 09:45 – 10:00 Nicolette Viktoryová ANALYTICKÉ METÓDY NA KONTROLU ČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD
5 10:00 – 10:15 Nikola Kurucová DEVELOPMENT OF AUTOMATED METHOD FOR DETERMINATION OF CYPERMETHRIN IN PLANT PROTECTION PRODUCTS
6 10:15 – 10:30 Anna Šulianová VÝVOJ A POROVNANIE ANALYTICKÝCH METÓD GC-MS A GC-MS/MS NA SIMULTÁNNE STANOVENIE VYBRANÝCH PESTICÍDOV A POLYAROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV
7 10:30 – 10:45 Adriána Miškovčíková PRIAME STANOVENIE KYSELINY KARMÍNOVEJ MIKROČIPOVOU ELEKTROFORÉZOU SO SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCIOU
8 10:45 – 11:00 Marta Ďuriš STANOVENIE KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN V KOMPLEXNÝCH IÓNOGÉNNYCH VZORKÁCH POMOCOU SPOJENIA MIKROČIPOVEJ IZOTACHOFORÉZY S IÓNOVOU POHYBLIVOSTNOU SPEKTROMETRIOU

Potraviny - chémia, technológia a hodnotenie rizika

Zloženie komisie:
 1. Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Eva Hybenová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Martina Koňuchová, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Karol Červenčík (FCHPT STU)
 5. Ing. Michaela Lauková, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/uov-eapk-dke
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Medveďová Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
2 09:15 – 09:30 Aneta Kabatierová Antiradikálový účinok prchavých olejov
3 09:30 – 09:45 Magdaléna Takáčová Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách
4 09:45 – 10:00 Dominika Ďurčová ZDRAVIU PROSPEŠNÉ ÚČINKY KAROTENOIDOV KROCÍN A KROCETÍN
5 10:00 – 10:15 Tereza Vedrová Osud mykotoxinů v průběhu tepelného zpracování potravin
6 10:15 – 10:30 Magdaléna Juziková Osud mykotoxinů v průběhu sladovnické a pivovarnické technologie
7 10:30 – 10:45 Karolína Vaľková Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
8 10:45 – 11:00 Anna Szigetiová Variabilita rastu izolátov S. aureus
9 11:00 – 11:15 Alena Dobiašová Rezistencia koliformných baktérií u domácich miláčikov a ich majiteľov
10 11:15 – 11:30 Khalid Nayab Sorption Isotherms of Shelled and Unshelled Chilgoza Pine Nuts at Different Temperatures

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD. (FCHPT STU)
 4. doc. Ing. Martin Hromčík, PhD. (ČVUT Praha)
 5. Ing. Michaela Horváthová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/drh-ivbk-oza
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tímea Mészárosová Modelovanie chemicko-technologických procesov v prostredí gPROMS ModelBuilder
2 09:15 – 09:30 Monika Špaková Konštrukcia a programovanie autonómneho vozidla so všesmerovými kolesami
3 09:30 – 09:45 Patrik Valábek Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
4 09:45 – 10:00 Darko Križan Návrh softvérových senzorov
5 10:00 – 10:15 Michal Krištof MODELOVANIE A RIADENIE FERMENTAČNÉHO PROCESU NA VÝROBU ETANOLU
6 10:15 – 10:30 Lucia Míková Návrh prediktívneho riadenia technikou move-blocking pre laboratórny proces neutralizácie
7 10:30 – 10:45 Marek Boháč CONTROL SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS RACECAR
8 10:45 – 11:00 Lukáš Šatura TERMODYNAMICKY KONZISTENTNÉ MODELOVANIE PROCESU FÁZOVEJ SEPARÁCIE
9 11:00 – 11:15 Michal Mateáš Optimálny návrh dynamických experimentov
10 11:15 – 11:30 Martin Meliška Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
11 11:30 – 11:45 Martin Bachorík Digitálne dvojča v chemickom procese
12 11:45 – 12:00 Timotej Piták METÓDY NÁVRHU SYSTÉMU NA RIADENIE DRONA

Separačné metódy

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Agneša Szarka, PhD. (FCHPT STU)
 3. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (FCHPT STU)
 4. Mgr. Liudmyla Khvalbota (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/fmb-ocuo-gxd
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Adéla Sedláčková Optimalizace instrumentální metody pro simultánní detekci mykotoxinů a pesticidů
2 09:15 – 09:30 Dominika Bezdeková MALDI MS zobrazovanie izomérov lipidov pomocou off-line ozonizácie
3 09:30 – 09:45 Tereza Šoutová Mykotoxiny v krmivech pro domácí mazlíčky
4 09:45 – 10:00 Andrea Špačková Príprava a hodnotenie sorpčnej kapacity adsorbentov pripravených technológiou odtláčania molekúl D-pantenolu
5 10:00 – 10:15 Matěj Malý Rychlá odstředivá dělící chromatografie: vývoj metody pro separaci a izolaci fytokanabinoidů
6 10:15 – 10:30 Tereza Jaegerová Studium bioaktivních látek v různých odrůdách kosatců
7 10:30 – 10:45 Branislav Žabenský Separácia a stanovenie kyselín v káve kapilárnou zónovou elektroforézou
8 10:45 – 11:00 Jozef Tuček Stanovenie vybraných cytostatických zlúčenín v sedimente a odpadovom kale kombináciou MAE a UHPLC-MS/MS

Syntetická organická chémia

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Robert Fischer, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)
 4. Ing. Matej Babjak, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/jih-kwkv-cay
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Nikola Křivánková Fotochemické zesítění biodegradabilního hydrogelu s micelární sítí pro uplatnění v medicíně
2 09:15 – 09:30 Lukáš Kerti Acyloxyalylácie neochránených izoxazolidín-4,5-diolov v stereoselektívnej syntéze sfingofungínu B
3 09:30 – 09:45 Ľuboš Dráb Syntéza a vlastnosti analógov Pomarose
4 09:45 – 10:00 Adam Nemčovič Syntéza arylazopyridiín-substituovaných benzotiazolov s využitím Buchwald-Hartwigovej reakcie
5 10:00 – 10:15 Katarína Ráchel Detková Skrížené kaplingy nitrozlúčenín
6 10:15 – 10:30 Magdaléna Labíková Syntéza chirálních katexů a jejich využití v kapalinové chromatografii
7 10:30 – 10:45 David Scherhaufer Štúdia k totálnej syntéza dysoxylaktámu A
8 10:45 – 11:00 Lenka Rodriguez Synthesis of novel pyrrolidine antibiotics

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

Zloženie komisie:
 1. Ing. Zuzana Imreová, PhD. (FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Josef Prousek, CSc. (FCHPT STU)
 3. Ing. Ronald Zakhar, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Matúš Palguta (HYDROTECH, a.s.)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/bjc-hwuv-emj
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Juraj Ballek Enzymatická recyklácia polyetyléntereftalátu
2 09:15 – 09:30 Katarína Berláková Štúdium možností využitia popola vznikajúceho pri spaľovaní komunálneho odpadu v rezorte stavebníctva.
3 09:30 – 09:45 Bálint Czíferi Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
4 09:45 – 10:00 Silvia Čičková Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
5 10:00 – 10:15 Juraj Chrenák Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd adsorpciou
6 10:15 – 10:30 Dávid Koreň Surovinová recyklácia polykarbonátov
7 10:30 – 10:45 Marie Kurková Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě
8 10:45 – 11:00 Tomáš Lukáč Zrážanie sulfidov z odpadových vôd pomocou koagulantov s obsahom železa
9 11:00 – 11:15 Jasmína Mičiaková Možnosti degradácie a detekcie vybraných typov mikropolutantov v odpadových vodách pomocou elektrochemických postupov
10 11:15 – 11:30 Anna Ondrigová Nábeh koreňovej čistiarne odpadových vôd
11 11:30 – 11:45 Miroslav Pazour Reologie alkalicky aktivované strusky v raných stádiích její hydratace
12 11:45 – 12:00 Lukáš Šatura PRÍPRAVA A CHARAKTERISTIKA LEPIDLA NA BÁZE PHBV Z BIOODPADU
13 12:00 – 12:15 Nikola Šoltýsová TOXICITA ODPADOVÝCH VÔD CELULÓZO−PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU

Tlačové technológie a technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií

Zloženie komisie:
 1. doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (FCHPT STU)
 3. doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: https://meet.google.com/zai-nveg-qob
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Tatiana Buchlová Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články
2 09:15 – 09:30 Dominika Tóthová Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlač
3 09:30 – 09:45 Veronika Jančíková Atlas IR spektier lignocelulózových materiálov-papiera
4 09:45 – 10:00 Stanislav Kučera Acetylácia buničiny - stupeň substitúcie
5 10:00 – 10:15 Klaudia Madleňáková Izolácia extraktívnych látok z brezovej kôry
6 10:15 – 10:30 Eva Guzikiewiczová Testovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav
7 10:30 – 10:45 Simona Klempová Účinok urýchleného starnutia a nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu adhézneho spoja
8 10:45 – 11:00 Zuzana Olšavská Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélov na báze poly(2-oxazolínov)