Výsledky konferencie SVK 2019

Zoznam výhercov špeciálnych cien:

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcie.

Analytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ján Lovič Využitie atómovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením v multiprvkovej analýze
2 Andrea Pinkeová Posúdenie účinnosti technológie na znižovanie koncentrácie arzénu v pitnej vode v oblasti obce Pohronský Bukovec
3 Karina Kulpová Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov: porovnanie meteoritu a vulkanitu
4 Matěj Malý Izolace biologicky aktivních látek konopí pomocí rychlé odstředivé dělicí chromatografie (FCPC)
5 Martina Hakenová Využití techniky sp-ICPMS pro stanovení nanočástic stříbra a sledování jejich změn v potravinách

Analytické separačné metódy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Nikola Kubasová Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami
2 Andrea Špačková POROVNANIE RÔZNYCH TYPOV SORBENTOV PRE EXTRAKCIU KUMARÍNOV
3 Jitka Máchalová Stresové testování stability canagliflozinu
4 Martina Ondáková Optimalizácia extrakcie kumarínov z rastlín
5 Lucia Šantová POROVNANIE VYBRANÝCH ÚPRAVNÝCH METÓD PRI ANALÝZE SMOLKY POMOCOU GC- FID

Anorganická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Gabriela Kuzderová Komplexy striebra na báze L-alanínu a L-fenylalanínu ako potenciálne antimikrobiálne a protinádorové činidlá
2 Eva Zahradníková Syntéza 15-17členných piperazinových makrocyklických ligandů a jejich komplexů s přechodnými kovy
3 Lukáš Masaryk Cis-diiodido-platnaté(II) komplexy chalkónov 4-(1H-imidazol-1-yl) benzaldehydu: Príprava a roztoková charakterizácia.
4 Barbora Račeková Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov
5 Alexandra Šagátová ŽELEZNATÉ KOMPLEXY S AZO-SUBSTITUOVANÝMI BENZIMIDAZOLYL-PYRIDÍNOVÝMI LIGANDAMI

Anorganické materiály

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michaela Vojníková Mechanical stability of bioceramics scaffolds made by indirect 3D printing
2 Lada Bradová Hybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portlandského cementu
3 Roman Fialka Vysokoteplotné vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre 3D tlač kostných náhrad
4 Tereza Hofmanová Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti oxidického pigmentu
5 Katarína Cehulová VPLYV KORÓZIE NA NÍZKOTEPLOTNÚ DEGRADÁCIU DENTÁLNEJ KERAMIKY NA BÁZE ZRO2

Anorganické technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Veronika Marková Optimalizace přípravy MEA metodou hot-press
2 Miroslav Hala Charakterizace uhlíkových materiálů pro výrobu bipolárních desek pro palivové články
3 Tatiana Vojteková Spektroskopia organicko-anorganických perovskitových štruktúr pre fotovoltické články
4 Jan Křenovský CHARAKTERIZACE PERFLUOROVANÝCH SULFONOVANÝCH MEMBRÁN
5 Kirill Iablochkin Příprava a charakterizace membrán na bázi perfluorovaných polymerů

Aplikovaná biokatalýza

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Mária Pacolová Enzymatická príprava maltotriózy z pululánu
2 Kristína Macáková Analýza produkcie alkholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens
3 Nikoleta Senciová Biokatalytická príprava metylgalaktozidov
4 Terézia Vrábľová Optimalizácia purifikácie SUMO – 2 proteínu
5 Katarína Kaniaková Príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.

Aplikovaná organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tomáš Vyskočil Totálna syntéza Heterokornolu B a jeho stereoizomérov
2 Michaela Čierna KRYŠTALIZÁCIA AKO HNACIA SILA V SYNTÉZE ENANTIOMÉRNE ČISTÝCH α-AMINOKYSELÍN A β-AMINOKETÓNOV
3 Dominika Valachová Stereoselektívna syntéza γ-hydroxynorvalínu a príbuzných α-aminokyselín
4 Lucia Pinčeková 3-Substituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7R
5 Kristína Almášiová SYNTÉZA NOVÝCH DERIVÁTOV CEMTIRESTATU AKO POTENCIÁLNYCH INHIBÍTOROV ENZÝMU ALDÓZAREDUKTÁZA 2

Biochémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Lucia Čepcová VPLYV CERARAMIDOV S KRÁTKYM ACYLOVÝM REŤAZCOM NA PREŽÍVANIE BUNIEK EXPRIMUJÚCICH P-GLYKOPROTEÍN
2 Pavol Štefík Príprava a možné využitie funkcionalizovaných MoS2 nanomateriálov v terapii a diagnostike
3 Matej Záň IZOLÁCIA RASTLINNÝCH MYROZINÁZ CHROMATOGRAFICKÝMI METÓDAMI
4 Peter Pôbiš Potencionálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
5 Andrea Balková NOVOSYNTETIZOVANÉ CHINOLIZIDÍNOVÉ DERIVÁTY A ICH ÚČINOK NA VIABILITU BUNIEK

Biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Mária Niková Purifikácia a charakterizácia nových hexózaminidáz produkovaných rodom Penicillium sp.
2 Mária Vicenová Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 2 kvasinky Yarrowia lipolytica
3 Klaudia Žigová Solubilizácia rekombinantných proteínov pomocou maltózu viažúceho proteínu
4 Rastislava Manduchová Rekombinantná príprava myrozinázy
5 Adriána Dusíková REGULÁCIA EXPRESIE PROMÓTORU KONTROLUJÚCEHO PREPIS MALTÁZOVÉHO GÉNU V CANDIDA UTILIS

Ekonomické vedy a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Jana Borošová Praktické využitie behaviorálnej ekonómie na Slovensku
2 Martina Ostrihoňová, Lukáš Hospodár Problém ,,odlivu mozgov” zo Slovenska
3 Tomáš Sedláček, Patrik Neštrák Finančné krízy (na príklade finančnej krízy v roku 2008)
4 Sofiia Vishtak Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu pre vybraný podnik
5 Teodor Noga, Monika Řežuchová EKONOMICKÝ RAST A EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

Elektroanalytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marek Haššo Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov určených pre športovcov
2 Petra Mikušová Elektrochemické studium interakce ligandu s kvadruplexovou strukturu DNA a jeho vliv na viabilitu buněk
3 Alžbeta Benková Pokročilé elektródové materiály v klinickej analýze
4 Kateřina Krejčová Studium voltametrického chování a vývoj metody stanovení fungicidu tebuconazolu
5 Eva Bláhová Voltametrické chování cholesterolu na elektrodě ze skelného uhlíku

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dominik Hoppej Investigating a Novel Magnesium Recovery Membrane Process
2 Katarína Čegiňová Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
3 Ines Karlovská Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
4 Eva Klára Krajčíková Optimalizácia sorpčnej separácie erytrozínu B pyrolýznym uhlím
5 Darko Babjak ADSORPCIA BENZOFENÓNU Z VODNÉHO ROZTOKU NA AKTÍVNOM UHLÍ V PRÍTOMNOSTI NÁHRADNÝCH PRÍRODNÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK

Fyzikálna chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Czikhardtová THE PHOTOINDUCED PROCESSES OF COMPOSITE g-C3N4/TiO2 PHOTOCATALYSTS STUDIED BY cw-EPR
2 Zuzana Bayerová Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace
3 František Mihok ŠTÚDIUM FYZIKÁLNYCH PROCESOV PREBIEHAJÚCICH V ZEOLITOCH
4 Frederika Chovancová Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami
5 Tomáš Hajdu MONITOROVANIE TVORBY REAKTÍVNYCH FORIEM KYSLÍKA V PRÍTOMNOSTI [Mg-Cu](OH)2 A [Mg-Cu]O NANOŠTRUKTÚR METÓDAMI EPR SPEKTROSKOPIE

Chemická fyzika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marianna Maková LOKALIZOVANÁ IN VIVO 1H MRS PRI SKÚMANÍ NEURODEGENERÁCIE A NÁSLEDNEJ TERAPII NA ANIMÁLNOM MODELI
2 Zuzana Kodadová Využitie zobrazovania tenzora difúzie pre charakterizáciu poškodenia miechy potkana
3 Vanessa Sitárová Kvantovo-chemické štúdium liečív v chronickej myeloidnej leukémii
4 Andrea Kováčová KOORDINAČNÉ ZLÚČENINY TITÁNU VYCHÁDZAJÚCE Z KYSELINY 3-METOXYSALICYLOVEJ, 1,10-FENANTROLÍNU A 2,2ʹ-BIPYRIDÍNU
5 Andrej Hurajt Možnosť laserového chladenia vybraných molekúl a ich spektroskopické charakteristiky

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Patrik Furda Technicko-ekonomická analýza zmeny zdroja mechanickej energie v rafinérii
2 Patrik Cabadaj Biotechnologická produkcia cyklohexanón monooxygenázy
3 Ladislav Švistun Úprava regulácie tlaku rektifikačnej kolóny s obtokom horúcich pár
4 Šárka Jánošíková Porovnanie iónových kvapalín ako extrakčných rozpúšťadiel v procese extrakčnej destilácie kyseliny octovej
5 Petra Gaňová ODFARBOVANIE A DETOXIKÁCIA ODPADOVÝCH VÔD Z CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU

Jazyky

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Giovanni Ricci Quorum sensing and bacteria programming
2 Katarína Kolesárová Hyaluronic acid and skin moisturization
3 Martin Piliar Should you buy a diesel car in 2019?
4 Lukáš Trizuljak How does the tread on a tyre generally affect the friction between the tyre and the surface?
5 Marianna Kšiňanová Learning from Industrial Accidents, Castle Bravo Explosion

Mikrobiológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Richard Hodoši CHARAKTERIZÁCIA BIOAKTÍVNYCH LÁTOK MHGF-68 ASOCIOVANÝCH S MYŠÍM HERPETICKÝM VÍRUSOM NA NÁDOROVEJ BUNKOVEJ LÍNII S11E
2 Hana Hrutková Dizajn konštruktov potrebných na úspešné ukotvenie ľudskej enterokinázy do Golgiho aparátu kvasinky Canida utilis
3 Veronika Lefkovitšová Sledovanie vplyvu fytopatogénnych húb na tvorbu proteáz v T. atroviride
4 Martin Gömöry Identifikácia a určenie rezistencie voči cefoxitínu u izolátov rodu Staphylococcus získaných z veterinárneho prostredia
5 Petra Chaľová Sledovanie impaktu jednotlivých regulačných elementov na replikáciu plazmidu R1 a konštrukcia príslušných plazmidov

Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Barbora Zelmanová Devitalizácia S. aureus v závislosti od meniacich sa faktorov prostredia
2 Monika Trebichavská Kvantifikácia dynamiky rastu Geotrichum candidum v mlieku v závislosti od teploty
3 Lucie Bambasová Detekce tvroby biofilmů u octových bakterií v průmyslu výroby nealkoholických nápojů
4 Klára Cverenkárová Črevný rezistóm zdravých ľudí
5 Ivana Hatalová Mikrobiologická akosť parených syrov so zameraním sa na prítomnú mykobiotu a kyslomliečne baktérie

Organická technológia a katalýza

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Košútová Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
2 Martin Štrpka Katalyzátory na báze uhlia v oxidácii cyklohexanónu a v oxidácii cyklopentanónu molekulovým kyslíkom
3 Matúš Petrík Katalytická transformácia etanolu na zeolitoch, sépiolitoch a hydrotalkitoch
4 Lucia Pšidová Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
5 Igor Madacki Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru

Podniková ekonomika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Miriam Uličná Konkurencia schopnosť horúcich nápojov vybranej spoločnosti na slovenskom trhu
2 Blanka Zachariášová ANALÝZA POVEDOMIA O ZDIEĽANEJ EKONOMIKE NA SLOVENSKU
3 Jakub Mesároš Vplyv motivačných faktorov na výkon študentov
4 Mária Mičíková Obchodovanie na finančnom trhu
5 Denisa Hrabčáková, Alžbeta Lapšanská Environmentálne aspekty nákupu

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Lívia Janotková SÚ MEDIALIZOVANÉ RASTLINNÉ OLEJE SKUTOČNE ÚČINNÉ PRI OCHRANE KOŽE PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM?
2 Kristína Spustová DETEKCIA PRÍTOMNOSTI ∆9-THC V PRÍPRAVKOCH Z KONOPE (MASTI, KRÉMY) S POMOCOU TECHNIKY SFC-HRMS/MS
3 Eva Kancírová Antioxidanty vo víne
4 Petra Labačková Oslie mlieko - výhody a technologické výzvy
5 Dominika Maďarová Antiradikálový potenciál rastlinných silíc in vitro

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Matej Kintler Identifikácia FLEXY2 pomocou metódy Garantovaného odhadu parametrov
2 Lucia Míková Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
3 Darko Križan Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
4 Diana Dzurková Pixybot rozšírený o vizualizáciu údajov získaných bezdrôtovou komunikáciou pomocou Xbee modulov
5 Michal Slávik Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora

Syntetická organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Matej Cvečko Diastereoselektívna syntéza spirocyklických indolizidinolov
2 Peter Gerža ALTERNATÍVNA STRATÉGIA STEREOSELEKTÍVNEJ AZA-HENRYHO REAKCIE
3 Tereza Edlová Regioselektivní syntéza a funkcionalizace substituovaných cyklobutenů
4 Ján Gettler Syntetická štúdia heterokornolu D
5 David Scherhaufer Štúdia k totálnej syntéza dysoxylaktámu A

Technológie ochrany životného prostredia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tereza Kovandová Zhodnocení expozice populace ČR organochlorovým polutantům na základě analýzy krevního séra
2 Michaela Paulíková MIKROORGANIZMY AKTIVOVANÉHO KALU POD VPLYVOM ARZÉNU
3 Renáta Števuľová Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
4 Vladimír Turčan Vplyv chemickej modifikácie na sorpčnú separáciu arzénu biouhlím na báze odpadov z potravinárskeho priemyslu
5 Nikola Šoltýsová ODSTRAŇOVANIE SFARBENIA ODPADOVÝCH VÔD PROCESOM ADSORPCIE

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika (nesúťažná sekcia)

PoradiePrezentujúciNázov príspevku

Technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Richard Nadányi POUŽITIE EKOLOGICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL NA EXTRAKCIU VONKAJŠEJ KÔRY SMREKA OBYČAJNÉHO (Picea Abies)
2 Simona Podhradská Reducing the Viscosity of Black Liquor by Modifying the Organic Fraction
3 Zuzana Olšavská Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií
4 Petra Urbanová Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
5 Kristína Kazánová Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov

Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Petra Pavelková Stanovení karotenoidů v potravinách a doplňcích stravy
2 Denisa Turnerová Stanovení chlorovaných parafínů v rámci humánního biomonitoringu
3 Frederika Mišíková Zjišťování vybraného prvkového složení vín za využití metod ICP-OES a ICP-MS
4 Michaela Dvořáková Vliv izomerie vonných látek na vnímání vůní populací
5 Lenka Tomášiková Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium