Výsledky konferencie SVK 2020

Zoznam výhercov špeciálnych cien:

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcie.

Analytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Miroslava Štefčáková Elektrochemické štúdium pesticídu metylparation na bórom dopovanej diamantovej elektróde
2 Alžbeta Benková Novodobý elektrochemický senzor na stanovenie liečiva dexametazón používaného pri liečbe ochorenia COVID-19
3 Matej Šuránek ADSORPCIA NIKLU NA VYBRANÉ SLOVENSKÉ BENTONITY
4 Réka Gallová Analýza galvanizačných roztokov atómovou spektrometriou
5 Andrea Pinkeová Nepriame stanovenie kazeínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde

Anorganická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Rudolf Varga PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NIKELNATÝCH KOMPLEXOV S 2-AMINOMETYLBENZIMIDAZOLOM
2 Ľuboš Zauška AKTÍVNY A PASÍVNY TRANSPORT LIEČIV NA BÁZE SILIKÁTOVÝCH MEZOPÓROVITÝCH NOSIČOV
3 Jana Vojčíková Príprava a magnetické vlastnosti železnatých komplexov s pyridyl-benzimidazolovými ligandami
4 Barbora Račeková Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
5 Mária Tkáčová NIKELNATÉ KOMPLEXNÉ ZLÚČENINY S CHELÁTOVÝM N,O-DONOROVÝM BENZIMIDAZOLOVÝM LIGANDOM

Anorganické technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Veronika Marková Porovnání vlastností CCE a CCM pro palivové články typu PEM
2 Miroslav Hala Optimalizace provozních parametrů anodového okruhu svazku palivových článků
3 Stanislava Mikulášiová VPLYV TYPU PREDÚPRAV NA KORÓZNE SPRÁVANIE DUPLEXNÝCH POVLAKOV
4 Monika Sádecká Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy
5 Jan Křenovský Charakterizace perfluorovaných sulfonovaných membrán

Aplikovaná biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku

Biochémia a mikrobiológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Peter Pôbiš VÝVOJ PROTOKOLU PRE HODNOTENIE OČNEJ DRÁŽDIVOSTI A FOTOTOXICKÉHO POTENCIÁLU LIEČIV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK S VYUŽITÍM IN VITRO 3D REKONŠTITUOVANÉHO TKANIVOVÉHO MODELU ĽUDSKEJ ROHOVKY
2 Katarína Čulíková Sledovanie účinku interferónu na produkciu MHGF-68 na nádorovej bunkovej línii S11E
3 Karin Donátová ŠTÚDIUM BIOAKTÍVNYCH LÁTOK MHGF-68 V PODMIENKACH IN VITRO NA 3D BUNKOVÝCH KULTÚRACH A IN VIVO NA MODELI LABORATÓRNYCH MYŠÍ
4 Lukáš Grečko Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
5 Karin Herchlová Staphylococcus aureus kontaminant potravín

Biotechnológia a fermentačná technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martina Vojtková Štúdium špecificity diacylglycerol acyltransferázy 1 kvasinky Yarrowia lipolytica
2 Mária Pacolová Príprava maltohexózy pomocou α-amyláz Pseudomonas putida G-6
3 Katarína Kaniaková Vplyv koncentrácie kyslíka na rast a produkciu limonén epoxidhydrolázy u baktérií Rhodococcus sp.
4 Klaudia Žigová Rekombinantná Taq polymeráza a jej využitie pri detekcii COVID-19
5 Gabriela Jeleňová Konštrukcia vektorového systému pre prípravu kyseliny punikovej kvasinkou Rhodosporidium toruloides

Ekonomika a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Blanka Zachariášová Navrhnutie internetového obchodu pre spoločnosť Mikrochem spol. s.r.o.
2 Branislav Daráš Globalizácia- pozitíva a problémy
3 Lucia Hrnková Študent podnikateľom alebo porovnanie záujmu vysokoškolských študentov o podnikanie na slovenských a európskych školách
4 Viktória Koncserová Ekonomický rast a ekologické problémy
5 Matúš Krivošík EKONOMICKÁ KRÍZA 2020 – PANDÉMIA COVID-19

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Czikhardtová THE VISIBLE-LIGHT ACTIVE PHOTOINITIATORS IN PHOTOPOLYMERIZATION – AN EPR STUDY
2 Andrej Hurajt Možnosť laserového chladenia vybraných molekúl
3 Zuzana Kodadová Poškodenie miechy potkana sledované pomocou MR zobrazovania tenzora difúzie
4 Renáta Raptová Koordinačné zlúčeniny s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom a štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu ROS
5 Zuzana Dyrčíková FOTOKATALYZÁTORY MODIFIKOVANÉ OXIDOM GRAFÉNU

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Pavlína Michaláková Využití smíšených tkáňových kultur ve výzkumu biodistribuce nanočástic
2 Ladislav Švistun Analýza možností protikoróznej ochrany kotla pri spaľovaní TDP v elektrárni Vojany
3 Dominik Hoppej Verifikácia matematického modelu výrobne vodíka parným reformingom zemného plynu
4 Rastislav Chmúrny Odsoľovanie odpadnej vody pri terciárnej tažbe ropy využitím elektrodialýzy
5 Simona Podhradská Vplyv zanášania chladiča a reakčného okruhu na prevádzkové parametre výrobne polyméru

Chromatografické metódy v environmentálnej analýze

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Nikola Kurucová DEVELOPMENT OF AUTOMATED METHOD FOR DETERMINATION OF CYPERMETHRIN IN PLANT PROTECTION PRODUCTS
2 Nikola Kubasová DUÁLNA MIKROKVAPKA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA EKOLOGICKÚ EXTRAKCIU REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z MLIEKA
3 Tamara Pócsová Analytická metóda na kontrolu účinnosti čistenia vzoriek vody
4 Nicolette Viktoryová ANALYTICKÉ METÓDY NA KONTROLU ČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD
5 Martina Micháliková VÝVOJ ANALYTICKEJ METÓDY GC-MS V KOMBINÁCII S POSTUPOM QUECHERS NA STANOVENIE VYBRANÝCH PESTICÍDOV VO VZORKÁCH VČIEL A PEĽU

Potraviny - chémia, technológia a hodnotenie rizika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tereza Vedrová Osud mykotoxinů v průběhu tepelného zpracování potravin
2 Katarína Medveďová Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
3 Alena Dobiašová Rezistencia koliformných baktérií u domácich miláčikov a ich majiteľov
4 Magdaléna Juziková Osud mykotoxinů v průběhu sladovnické a pivovarnické technologie
5 Anna Szigetiová Variabilita rastu izolátov S. aureus

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marek Boháč CONTROL SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS RACECAR
2 Monika Špaková Konštrukcia a programovanie autonómneho vozidla so všesmerovými kolesami
3 Patrik Valábek Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
4 Michal Mateáš Optimálny návrh dynamických experimentov
5 Tímea Mészárosová Modelovanie chemicko-technologických procesov v prostredí gPROMS ModelBuilder

Separačné metódy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Adéla Sedláčková Optimalizace instrumentální metody pro simultánní detekci mykotoxinů a pesticidů
2 Matěj Malý Rychlá odstředivá dělící chromatografie: vývoj metody pro separaci a izolaci fytokanabinoidů
3 Andrea Špačková Príprava a hodnotenie sorpčnej kapacity adsorbentov pripravených technológiou odtláčania molekúl D-pantenolu
4 Dominika Bezdeková MALDI MS zobrazovanie izomérov lipidov pomocou off-line ozonizácie
5 Tereza Šoutová Mykotoxiny v krmivech pro domácí mazlíčky

Syntetická organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Adam Nemčovič Syntéza arylazopyridiín-substituovaných benzotiazolov s využitím Buchwald-Hartwigovej reakcie
2 David Scherhaufer Štúdia k totálnej syntéza dysoxylaktámu A
3 Lukáš Kerti Acyloxyalylácie neochránených izoxazolidín-4,5-diolov v stereoselektívnej syntéze sfingofungínu B
4 Ľuboš Dráb Syntéza a vlastnosti analógov Pomarose
5 Katarína Ráchel Detková Skrížené kaplingy nitrozlúčenín

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marie Kurková Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě
2 Juraj Chrenák Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd adsorpciou
3 Lukáš Šatura PRÍPRAVA A CHARAKTERISTIKA LEPIDLA NA BÁZE PHBV Z BIOODPADU
4 Nikola Šoltýsová TOXICITA ODPADOVÝCH VÔD CELULÓZO−PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU
5 Tomáš Lukáč Zrážanie sulfidov z odpadových vôd pomocou koagulantov s obsahom železa

Tlačové technológie a technológie spracovania a ochrany dreva a papierových nosičov informácií

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Simona Klempová Účinok urýchleného starnutia a nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu adhézneho spoja
2 Zuzana Olšavská Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélov na báze poly(2-oxazolínov)
3 Klaudia Madleňáková Izolácia extraktívnych látok z brezovej kôry
4 Dominika Tóthová Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlač
5 Tatiana Buchlová Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články