Výsledky konferencie SVK 2021

Zoznam výhercov špeciálnych cien:

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcie.

Analytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Miroslava Štefčáková Morfologické a elektrochemické vlastnosti bórom dopovaných diamantových elektród modifikovaných nanočasticami zlata a možnosti ich využitia v elektrochemickej analýze
2 Ivana Matúšková Využitie vsádzkovej injekčnej analýzy na stanovenie vybraných zložiek v potravinách
3 Ivana Blažková Štúdium rôznych prístupov k extrakcii rezíduí pesticídov z včelích produktov
4 Tímea Lelkesová Izolácia nitroaromatických látok zo vzoriek vôd s využitím extrakčnej techniky MEPS
5 Natália Tichá Stanovenie kovov v tabakových výrobkoch

Analýzy, modifikácie a ochrana polymérnych materiálov

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tatiana Buchlová Príprava stabilných nízko viskóznych disperzií biocharu pomocou exfoliácie pre rotačné ovrstvovanie
2 Jana Gregorová Vplyv feritových plnív na fyzikálno-mechanické vlastnosti a absorpčnú tieniacu účinnosť elastomérnych kompozitov
3 Simona Klempová VPLYV VONKAJŠÍCH FAKTOROV NA DEGRADÁCIU SYNTETICKÝCH POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV ZASTÚPENÝCH V ZBIERKACH MODERNÉHO A SÚČASNÉHO UMENIA
4 Zuzana Bránická Prieskum a záchrana historickej rukopisnej knihy
5 Michaela Hlivjaková Rozširovanie databázy FTIR spektier voskov pre oblasť kultúrneho dedičstva

Anorganické a koordinačné zlúčeniny pre technológie 21. storočia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Jana Vojčíková SYNTÉZA A CHARAKTERIZÁCIA SPIN CROSSOVER POLYMÉRNYCH SYSTÉMOV HOFMANNOVHO TYPU S FOTOIZOMERIZOVATEĽNÝMI MOLEKULAMI
2 Nikoleta Malinová POMALÁ RELAXÁCIA MAGNETIZÁCIE V JEDNOJADROVOM KOMPLEXE Co(II) S BIS(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PYRIDÍNOVÝM SUBSTITUOVANÝM LIGANDOM
3 Martin Blaško Teoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémoch
4 Adam Ďurík Magnetizmus komplexov železa(III) s N2O tridentátnymi ligandmi

Anorganické materiály

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Stanislava Mikulášiová RIEŠENIE PROBLÉMU ZVÝŠENÉHO OBSAHU ČPAVKU VO VYSTRIPOVANÝCH VODÁCH
2 Mária Mikulová Vývoj solidifikátu na bázi karbonatace odpadů
3 Roman Fialka Vysokoteplotné vlastnosti hydroxyapatitu pre keramické kompozity využiteľné v biomedicínskych aplikáciách
4 Katarína Durcová Hydroxyapatitový biokompozitný materiál pre 3D tlač implantátov
5 Martina Pischová PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA KOMPOZITNÝCH FILAMENTOV PRE 3D TLAČ NÁHRADY KOSTNÝCH TKANÍV

Anorganické technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Nina Zábojníková Výroba platinového katalyzátora pre nízkoteplotný vodíkový palivový článok typu PEM
2 Olívia Čobejová Porovnanie zliatinových a nezliatinových katalyzátorov pre palivové články typu PEM
3 Jan Křenovský ODOLNOST PEM PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŮČI OPAKOVANÉMU PŮSOBENÍM TEPLOT POD BODEM MRAZU
4 Jasmína Mičiaková Príprava viaczložkových katódových katalyzátorov pre alkalickú elektrolýzu vody
5 Martin Augustin Vliv extrémních klimatických podmínek na provoz svazku PEM palivových článků

Bioanalytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Barbora Šimková EXTRAKCIA A STANOVENIE DEXPANTENOLU VO VZORKÁCH OPAĽOVACÍCH MLIEK
2 Kristýna Bilavčíková Studium interakce potenciálních léčiv na bázi metalocenů s buňkami
3 Kristína Čišovská Výber rozpúšťadla a ďalších podmienok pre extrakciu kumarínu zo škorice a potravinového výrobku s obsahom škorice
4 Simona Kožnarová Stanovení vybraných chemoterapeutik pomocí ICP hmotnostní spektrometrie
5 Lukáš Steininger Detekcia vírusov pomocou biosenzora s využitím rôznych nosičov

Bioanorganická a supramolekulová chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michaela Benediková Príprava iónových paládnatých komplexných zlúčenín s derivátmi 8-hydroxychinolínu katiónovou zámenou
2 Veronika Anderková Meďnaté komplexy s potenciálnou bioaktivitou
3 Mária Tkáčová ŠTVORJADROVÉ KOMPLEXY NI(II) S N,O-DONOROVÝM BENZIMIDAZOLOVÝM LIGANDOM
4 Lenka Auxtová Komplexné zlúčeniny striebra a zinku s kyselinou 3-hydroxypikolínovou
5 Matej Ružička Charakterizácia a metódy odstraňovania PCB zo životného prostredia

Biochémia a mikrobiológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Lukas Grey ANTIFUNGÁLNY ÚČINOK SEKUNDÁRNYCH METABOLITOV VLÁKNITÝCH HÚB RODU TRICHODERMA SP.
2 Katarína Lešková Majdová Metabolická aktivita aldózareduktázy v mozgu ZDF potkanov: štúdium závislosti od veku
3 Viktória Pecníková Vzťah lipidov a kyseliny valproovej k funkcii P-glykoproteínu
4 Marcel Jurák Využitie xCELLigence RTCA na monitorovanie proliferčného indexu bunkových línií účinkom frakcií MHGF-68
5 Júlia Kubalcová Inovatívne prístupy hodnotenia biokompatibility zdravotníckych pomôcok: Praktické skúsenosti s implementáciou testu cytotoxicity na myšacej línii BALB 3T3 (ISO 10993-5)

Biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Monika Mokráňová Vplyv birzy na senzorické vlastnosti vína
2 Marcela Tlčíková APLIKÁCIA BIONANOČASTÍC NA SEKVENČNÚ DEGRADÁCIU PCB POMOCOU OCHROBACTRUM ANTHROPI A STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA
3 Tomáš Németh Štúdium replikačných elementov F plazmidu
4 Nikolett Nemcová Expresia a charakterizácia IHFalfa podjednotky z Acetobacter orleanensis 3610
5 Kristína Mižáková Príprava kmeňa Candida utilis pre efektívne procesovanie sekréčneho signálu

Ekonomika a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Filip Vojtko NÁVRHY NA ZLEPŠENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A OPTIMALIZÁCIU VÝROBY V PREVÁDZKE NIKA S.R.O. V POVAŽSKEJ BYSTRICI
2 Dominika Daňková Vplyv sociálneho a pracovného prostredia na spokojnosť a efektivitu zamestnancov vybraného technologického podniku
3 Lucia Filípková Vývoj organizačných štruktúr v podnikoch a transformácia firemnej kultúry počas pandémie
4 Dominika Špireková VPLYV PANDÉMIE NA KONZUMÁCIU ENERGETICKÝCH NÁPOJOV
5 Martina Holotňáková Ako zvýšiť predajnosť konkrétneho produktu

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Diana Bošanská Príprava a charakterizácia pyrolýznych materiálov na báze potravinárskych odpadov
2 Alexandra Horná Vplyv lindánu a jeho degradačných produktov na biologické odstraňovanie organického znečistenia
3 Lenka Vavrincová Vplyv pyrolýznych produktov na vybrané vlastnosti extenzívnych strešných substrátov
4 Daria Shatokhina ELIMINACIA HLUKU TEPELNÉHO ČERPADLA
5 Filip Takács Priemyselné a alternatívne zdroje elektrickej energie

Fyzikálna chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dávid Zajaček MOLEKULOVÉ DOKOVANIE NA HLAVNÚ PROTEÁZU VÍRUSU SARS-COV-2
2 Vendula Janoušková Inkorporace malých organických hydrofilních látek do vezikulárních systémů
3 Lucie Fardová Interakce záporně nabitých vezikulárních systémů na bázi iontových amfifilních párů s polykationty
4 Zuzana Dyrčíková SPEKTROSKOPICKÉ ŠTÚDIUM LIGNÍNU
5 Vojtěch Jeřábek Termodynamický popis chování směsí zelených rozpouštědel a vody

Chemická fyzika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Renáta Raptová OXIDAČNO-REDUKČNÉ VLASTNOSTI MEĎNATÝCH KOMPLEXOV IMIDAZOLOM MODIFIKOVANÝCH TIOSEMIKARBAZÓNOV
2 Anna Tvrdoňová Příprava a charakterizace hydrogelů s difúzním gradientem
3 Andrej Hlinčík Teoretické štúdium meďnatých komplexov s flavonoidmi
4 Anna Šudáková Mikroskopie atomárních sil polotuhých materiálů
5 Martin Sahuľ STUDIUM PI-KONJUGOVANÝCH MOLEKUL VYKAZUJÍCÍ ŠTĚPENÍ SINGLETNÍHO STAVU

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Patrik Mišún Matematické modelovanie dvojmembránovej diafiltrácie
2 Adam Baláž Study of Drug Delivery to Tumors Using Advanced Liposomal Formulations
3 Martin Čižmár Initial phase of energy assessment in a small enterprise
4 Matúš Polakovič Analýza dvoch variantov zapojenia dvojstupňového splyňovania tuhého alternatívneho paliva a experimentálna charakterizácia suroviny
5 Alžbeta Koššuthová Ekonomická analýza návrhu biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovej

Mikrobiologicko-výživové aspekty a hodnotenie rizika v potravinárstve

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Júlia Koreneková MIKROBIÁLNA KONTAMINÁCIA RÔZNYCH DRUHOV MÚK NA SLOVENSKOM TRHU
2 Michaela Bolebruchová Zvýšenie bezpečnosti potravín studenou plazmou - degradácia aflatoxínu B1
3 Agáta Boháčiková SLEDOVANIE RASTU MUCOR CIRCINELLOIDES NA SYROVOM SYNTETICKOM MÉDIU V ZÁVISLOSTI OD INKUBAČNEJ TEPLOTY
4 Anna Szigetiová Charakterizácia zástupcov rodu Staphylococcus izolovaných z potravín a prostredia

Obnoviteľné zdroje a materiály a ich využitie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michaela Džuganová Vplyv lignínu na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze NBR
2 Lucia Mencáková Energetická hodnota odpadov z biomasy
3 Katarína Voleková Extrakcia brezovej kôry pomocou cholín chloridu a kyseliny mliečnej
4 Dominika Smatanová Štúdium biologického účinku zlúčenín pripravených extrakciou smrekovej kôry
5 Marek Kalanin Extrakcia biologicky účinnných látok z drevenej kôry

Organická technológia, katalýza a petrochémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Jakub Bachmaier Hydrogenace 2-fenylakrylové kyseliny
2 Renáta Urbanová Príprava etyltetrahydrofurfuryléteru v prítomnosti zeolitových katalyzátorov
3 Sára Pálková Baeyerova-Villigerova oxidace myrtenalu a následná hydrolýza na nopinon
4 Dagmara Lejková Transformácia propénu na priemyselne významné oxygenáty
5 Matúš Sater Využitie kávového odpadu na produkciu biodiesla

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dominika Ďurčová ANTIOXIDAČNÝ POTENCIÁL NOVÝCH UDRŽATEĽNÝCH DRUHOV KAROTENOIDOV
2 Marián Ksiažek Nové hydroxylované chalkóny s indolovým jadrom: syntéza, charakteristika a biologická aktivita
3 Silvia Lesná Fotoprotektívne účinky C-glykozidov - zelená chémia v kozmetike
4 Katarína Medveďová Analýza vybraných látok v extraktoch z nechtíka lekárskeho
5 Benjamin Varga Využitie aditív na úpravu kvality ražného pečiva

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Monika Špaková Využitie všesmerových kolies pri programovaní robotického vozidla s ESP32
2 Marek Wadinger Story of Solar Panel no. 1.6.7 – Practical Approach to Anomaly Detection
3 Rastislav Fáber Dynamic Optimization of a Drone Flight Profile
4 Patrik Valábek ODHAD HODNOTY UMELECKÝCH DIEL NEURÓNOVOU SIEŤOU
5 Erika Pavlovičová Návrh prediktívneho riadenia pomocou distribuovanej optimalizácie pre procesy chemického priemyslu

Technológie ochrany životného prostredia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marek Tomka POROVNANIE SPÔSOBOV SPRACOVANIA ČISTIARENSKÝCH KALOV Z HĽADISKA MATERIÁLOVEJ A ENERGETICKEJ BILANCIE
2 Nikola Polášková Vliv biouhlu na fyzikálně-chemické charakteristiky půdy
3 Linda Černáková Odstraňovanie kardiovaskulárnych liečiv na čistiarni odpadových vôd v Nitre
4 Tomáš Lukáč Vplyv vybraných parametrov na zrážanie sulfidov v prítomnosti fosforečnanov