Výsledky konferencie SVK 2022

Zoznam výhercov špeciálnych cien:

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcie.

Analytická chémia v analýze potravín

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michaela Lelovská Optimalizácia podmienok headspace mikroextrakcie tuhou fázou pre analýzu pív
2 Tomáš Vidošovič Štúdium a výber vhodných parametrov mikroextrakcie jednou kvapkou na izoláciu a obohatenie rezíduí pesticídov z mlieka
3 Diana Zsilinszká, Petra Lišková Využitie UAE a MAE na extrakciu kumarínu zo vzoriek pekárenských výrobkov s obsahom škorice
4 Natália Ritomská Vývoj analytickej stratégie pre overenie autenticity špaldovej múky
5 Lucia Krasňanská Extrakcia kumarínov z citrusovej kôry

Analytické a bioanalytické metódy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ján Hrouzek Výber vhodnej techniky pre extrakciu rezíduí pesticídov z propolisovej tinktúry
2 Paula Lazorová Separácia enantiomérov vybraných nesteroidných protizápalových liečiv metódou HPLC
3 Frederik Pasti MONITOROVANIE ÚROVNE PREČISTENIA PRIEMYSELNEJ ODPADOVEJ VODY
4 Lucia Vnuková Vývoj HS-GC-MS metódy na stanovenie prchavých organických zlúčenín v priemyselných vodách
5 Senad Okanovič Izolácia vybraných nitrolátok zo vzoriek vôd s využitím mikroextrakcie

Analytické metódy v medicíne a kozmetike

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Emma Sokolová Výber vhodných podmienok pre extrakciu kyseliny mliečnej z kozmetických výrobkov
2 Adela Kekeľáková VSÁDZKOVÁ INJEKČNÁ ANALÝZA AKO ÚČINNÝ ANALYTICKÝ PROSTRIEDOK PRE STANOVENIE ANTIPSYCHOTICKÝCH LIEČIV
3 Patrícia Dudoňová Mechanizmus účinku strieborných nanočastíc ako perspektívnych nosičov liečiv : bioanalytické štúdium
4 Lukáš Steininger Detekcia myšieho herpesvírusu pomocou biosenzora na báze protilátok
5 Michaela Zelená Využití plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro analýzu metabolomu konopí

Analýzy, modifikácie a ochrana polymérnych materiálov

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martina Anna Mrkvicová Nedeštruktívne metódy analýzy a identifikácie historických výtvarných artefaktov
2 Martina Bednárová SIEŤOTLAČOU ZHOTOVENÉ ELEKTROCHEMICKÉ SENZORY NA BÁZE BIOCHARU
3 Zuzana Bránická Vplyv vybraných dezinfekčných metód na stabilitu historických fotografií
4 Lenka Hrubiznová Štúdium sieťovania zmesných hydrogélových prekurzorov bioatramentov na báze alginátu a modifikovanej želatíny
5 Natália Lingard Materiálový prieskum cirkevnej knihy z 20.storočia

Anorganická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martin Blaško ŠTÚDIUM SPINOVÉHO PRECHODU METÓDOU MONTE CARLO
2 Nikola Vargová Oktatopické karboxyláto ligandy v zlúčeninách typu MOF
3 Nikoleta Malinová PENTAKOORDINOVANÉ KOBALTNATÉ KOMPLEXY S BIS(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PYRIDÍNOVÝMI SUBSTITUOVANÝMI LIGANDAMI
4 Petr Přecechtěl Vliv nevazebných interakcí na strukturu a magnetické vlastnosti Co(II) jedno-iontových molekulových magnetů
5 Alexandra Migasová Mikropórovitý materiál UiO-66(Zr)-NH2 povrchovo modifikovaný histidínom ako nosič liečiva

Anorganické materiály

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Biana Shut Influence of raster angle in the fabrication of highdensity objects using 3D printing
2 Roman Fialka Vlastnosti oxidovej keramiky na báze hydroxyapatitu pripravenej pri vysokých teplotách pre biomedicínske aplikácie
3 Erik Znášik Mechano-chemická syntéza práškov
4 Oskár Tomek Veľkosť častíc vs. vlastnosti „green“ energetických materiálov
5 Kseniia Novikova Optimization of the sintering temperature of ceramic objects prepared by 3D printing

Aplikovaná organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Matúš Tomčo α-Fluorinated azides as potential substrates for bioorthogonal chemistry
2 Miroslav Stroka Towards the total synthesis of ampelopsin F
3 Stanislava Berzáková Štruktúrne analógy psammaplyzínov
4 Artem Nikipelov Syntéza a vlastnosti nových vonných molekúl
5 Kristína Pecárová Syntéza konjugátov metronidazolu a linkomycínu s derivátmi berkeleylaktónu A

Biochémia, výživové a mikrobiologické aspekty v potravinárstve

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Monika Pšenáková Monitoring ópiových alkaloidov v semenách maku siateho a jeho produktoch
2 Kseniia Bohach Sledovanie rastu L. monocytogenes v syntetickom syrovom médiu
3 Martina Štěpánová Studium stability karotenoidů v batátech
4 Júlia Kubalcová TESTOVANIE BIOKOMPATIBILITY ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK V IN VITRO PODĽA ISO 10993-12

Biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Magdaléna Danaiová Optimalizácia produkcie rekombinantnej RNA závislej RNA polymerázy
2 Viktória Boháčová Vplyv uskladnenia na stabilitu Taq DNA polymerázy
3 Nora Páleníková Využitie glykozidáz a možnosti ich produkcie
4 Ivona Haluzová Bioaktívne peptidy a možnosti ich rekombinantnej produkcie

Ekonomika a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dominika Daňková Ekologické inovácie technologického podniku
2 Katarína Jurčeková Finančná gramotnosť
3 Jana Slobodníková Výhody a nevýhody home office
4 Adam Benda PŘECHOD NA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU VE VYBRANÝCH PODNICÍCH CHEMICKÉHO ODVĚTVÍ
5 Adéla Bujárková Technologie virtuální reality a její využití v prostředí chemického průmyslu

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Ščavnická NÁVRH A DIMENZOVANIE KOREŇOVÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD PRE MALÉ ZDROJE ZNEČISTENIA
2 Lívia Staňová Dočisťovanie odpadovej vody koaguláciou za účelom jej opätovného použitia
3 Lívia Švorcová Výpočet energetického potenciálu kuchynských odpadov
4 Filip Bednár Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
5 Mykyta Prokopchuk Využitie oxy spaľovania v energetických cykloch

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Lenka Novotná Ru nitrosyl, investigation of redox properties
2 Vojtěch Bičák Stereoelektrochemické rozdíly mezi atropoisomerními kalix[4]areny
3 Vanda Boršová Inhibícia spike proteínu vírusu SARS-CoV-2 metódami molekulového dokovania
4 Dávid Zajaček Úprava proteínových štruktúr hlavnej proteázy vírusu SARS-CoV-2 z databázy RCSB
5 Adriána Dunárová Verifikácia molekulového dokovania na kryštálových štruktúrach hlavnej proteázy Mpro vírusu SARS-CoV-2

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martin Čižmár DIZAJN ELEKTRICKEJ PECE PRE ODLIEVANIE HISTORICKÝCH REPLÍK Z DOBY BRONZOVEJ
2 Lukáš Kamenský Riadené uvoľňovanie liečiv z magnetolipozómov
3 Martin Spurný Elektrochemické testovanie sulfónovaných antrachinónových derivátov pre použitie v redoxných prietokových batériách
4 Dominika Kraviarová Nástroj pre automatizovanú viackriteriálnu analýzu v prostredí MATLAB
5 Jozef Samuel Detko Celková účinnosť zachytávania oxidu uhličitého pre rôzne zdroje elektrickej energie

Obnoviteľné zdroje a materiály a ich využitie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dominika Smatanová Izolácia esenciálnych olejov perily krovitej hydrodestiláciou a extrakciou superkritickým oxidom uhličitým
2 Matúš Majerčiak Vplyv podmienok zrážania lignínu na koncentráciu OH skupín a porovnanie s matematickým modelom NIR analýzy
3 Lota Chrvalová Príprava papieroviny pre výrobu papiera na laboratórnom papierenskom stroji na STU
4 Tetiana Mykolaienko VÝROBA PAPIERA Z OPADANÉHO LÍSTIA
5 Marek Kalanin Zhodnotenie vplyvu podmienok zrážania na vlastnosti lignínov

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Šárka Kuczorová Možnosti stanovenia a eliminácie aflatoxínu M1 v mlieku
2 Lujza Grambličková Identifikácia akrylamidu v zrnkách kávy pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
3 Lenka Lindtnerová Vplyv povrchovo aktívnych látok na obsah polyfenolov v extraktoch ríbezle čiernej (Ribes nigrum)
4 Barbora Klimová Analýza rutínu v biomase arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa L.)
5 Bruno Sagan Rastlinné náhrady mlieka

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Patrik Valábek Samoučiace sa strojové učenie v riadení procesov
2 Monika Špaková Monitorovanie inteligentného skleníka prostredníctvom telemetrie
3 Dominik Beňo Návrh systému automatického pristávania bezpilotného vírniku
4 Jozef Vargan Optimalizácia obmedzení MPC regulátora
5 Vanesa Madleňáková Teplotný manažment batériových úložísk

Syntetická organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Adam Nemčovič SYNTÉZA ARYLAZOPYRIDÍNOVÝCH LIGANDOV S VYUŽITÍM CROSS-COUPLINGOVÝCH REAKCIÍ
2 Natália Čerešňáková Štúdium tandemovej Pd-katalyzovanej karbonylačnej cyklizácie alkeninolov v príprave bicyklických derivátov cyklopenta[b]tetrahydrofurán-ónov.
3 Samuel Paxian Pd-katalyzované aminokarbonylácie s využitím nových prekurzorov oxidu uhoľnatého
4 Martina Hrušková Diastereoselektívne transformácie chirálnych di a tetrahydrofuroindolizidínov
5 Petra Pažitná Inovatívne prístupy pre syntézu polyhydroxylovaných indolizidínov

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Anna Gurovičová Sledování perfluoralkylovaných látek v mateřském mléce v rámci biomonitoringu
2 Alexandra Paulína Drdanová Príprava mikromotorov a ich využitie pri čistení odpadových vôd
3 Annamária Stankovianska Monitoring výskytu ťažkých kovov v povrchovej vode a sedimentoch v oblasti vodnej nádrže Ružín
4 Lucia Polťáková Biouhlie ako nástroj zmiernenia dopadov klimatických zmien
5 Lenka Vavrincová Monitoring vplyvu karbonizovaných čistiarenských kalov na kvalitu a kvantitu odtekajúcej dažďovej vody zo zelených striech - dvojročná štúdia