FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 10
Views this week: 1
Views this year: 478
View result counter: 1

Partneri ŠVK

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie v roku 2023.

Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU, a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU.

                  

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU
Predmetom činnosti Nadácie je: zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla, skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov, uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k databázam údajov, poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov, podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt, podpora rozvojových projektov fakulty.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii pre rozvoj FCHPT STU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Nadácia STU pre rozvoj talentov
Kvalifikovaní ľudia sú to najcennejšie, čo spoločnosť má. Od ich schopností záleží, či bude prosperovať alebo stagnovať. V zostrujúcej sa globálnej konkurencii a najmä v krízových rokoch je investícia do ľudí to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť.
Účelom nadácie, ktorá vznikla v decembri 2004, je podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športové aktivity a rozvoj infraštruktúry STU v Bratislave. Vďaka jej prostriedkom môžeme:
- podporovať aktivity nadaných študentov, výskumníkov i športovcov STU formou štipendií, či oceňovaním ich aktivít,
- vydávať vedecké publikácie o výsledkoch výskumu,
- oceňovať osobnosti za významné vedecké prínosy a spoločensky prospešnú činnosť, a to ako z prostredia STU, tak i mimo neho,
- budovať a skvalitňovať komunikačné prostriedky na propagáciu výsledkov vo vzdelávaní, vede, výskume a inováciách,
- skvalitňovať prístrojové vybavenie pre realizáciu výskumu,
- budovať informačné technológie,
- zlepšovať technický stav budov a zariadení univerzity.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii STU pre rozvoj talentov za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb
Súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je aj Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, vďaka ktorému sa inovatívne nápady rozvíjajú do úspešného podnikania. Inkubátor podporuje študentov a mladé inovatívne firmy formou cenného mentoringu, vzdelávacích podujatí a prepojením univerzity s praxou.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Univerzitnému technologickému inkubátoru STU - InQb za podporu študentskej vedeckej konferencie.
 

Študentská vedecká konferencia je organizovaná pod záštitou:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 15-tisícovú členskú základňu, združenú v 44 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky vznikol, ako dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov v odvetví slovenskej chémie a farmácie dňa 30. novembra 1991. V súčasnosti reprezentuje 59 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 16 000 pracovníkov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Slovenská chemická spoločnosť
SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
Už od roku 1972 združujeme študentov, absolventov a priaznivcov odboru chemické inžinierstvo. Medzi naše aktivity patrí Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva určená pre stredoškolákov so záujmom o štúdium vedy a techniky, odovzdávanie motivačných štipendií zástupcami chemického priemyslu pre študentov odboru chemické inžinierstvo s najlepším študijným priemerom a/alebo výnimočnými vedecko-výskumnými výsledkami, každoročná medzinárodná vedecká konferencia SSChE, workshopy na rozvoj soft skills, odborné semináre na transfer vedomostí medzi priemyselnými partnermi a ďalšie propagačno-prezentačné aktivity.

 

Partneri ŠVK sú:

   

Envien Group
Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v  motorových palivách - nafte a benzíne. Tvorí ho desať spoločností v 5 krajinách Európy - na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku a Švajčiarsku. Tieto spoločnosti sú navzájom logicky prepojené a tvoria sústavu, riadenú ako jeden celok prostredníctvom divizionálnej organizačnej štruktúry. Envien Group pre svoju kľúčovú výrobu biopalív zabezpečuje nákup vstupných poľnohospodárskych komodít a rastlinných olejov v objemoch, ktoré ju radia medzi kľúčových obchodných hráčov v segmente poľnohospodárstva v strednej Európe. Naše spoločnosti v rámci skupiny Envien Group presadzujú profesionálny a etický prístup, vychádzajúci z korporátnych hodnôt ako sú tímová práca, spoľahlivosť, vysoká kvalita, dlhodobá spolupráca, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Envien Group za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Centrum výskumu a vývoja s.r.o.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Združeniu pre výrobu a využitie biopalív za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Danucem
Budujte niečo nové so stavebnými materiálmi od Danucem. Komplexnú ponuku dopĺňame poradenstvom a skúsenosťami z nadnárodnej spoločnosti. Do budúcna budeme ešte viac dbať o to, aby vaše stavby vyrastali s ohľadom na bezpečnosť a životné prostredie. A popri tom si nájdeme čas aj na upevňovanie vzťahov s dlhoročnými partnermi. Pretože aj vďaka nim sme sa zaradili k špičke v stavebnom odvetví.
Naše produkty a riešenia nám umožňujú vytvárať a formovať zodpovedný udržateľný rast. Zaviazali sme sa byť zodpovedným regionálnym lídrom, ktorý myslí na udržateľnú budúcnosť svojho regiónu. Budovanie komunít a prostredia, kde má každý možnosť uspieť a rásť.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Danucem za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Nadácia ESET
Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Podpora vedy a výskumu je jedným z kľúčových aspektov pre rozvoj a posun Slovenska vpred vo svetovom meradle. Nadácia ESET podporuje popularizáciu vedy a výskumu prostredníctvom projektov nezávislých organizácií, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve ESET Science Award. Cieľom všetkých aktivít je vplývať na spoločenskú debatu a vytvárať v nej priestor pre hlas vedy.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácií ESET za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Continental
Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov patrí medzi top 5 najväčších európskych výrobcov pneumatík pre osobné, ľahké nákladné a SUV vozidlá v rozmedzí od 13 do 20 palcov. V roku 2020 spoločnosť vyrobila 14,8 miliónov pneumatík z kategórie osobných, ľahkých nákladných a SUV pneumatík a zamestnáva viac ako 3 150 zamestnancov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BASF za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Axxence Slovakia
- Registrácia látky v zmysle nariadenia REACH - Axxence Slovakia, s.r.o.
- Rozšírenie kapacity existujúceho podniku obstaraním stroja pre zvýšenie spracovateľskej a výrobnej kapacity a kvality produkcie spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. –zavedenie inovatívnej technológie do procesu výroby prírodných aróm.
- Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o.
- Aplikovaný výskum v oblasti priemyselnej biokatalýzy.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Axxence Slovakia za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

L'ORÉAL
L'Oréal Paris je popredná svetová kozmetická značka, ktorá ponúka to najlepšie z luxusnej kozmetiky pre všetkých. Od mejkapu a pleťovej kozmetiky až po farby a starostlivosť o vlasy, náš priekopnícky duch nás vedie k zdokonaľovaniu vedeckej činnosti a neustálym inováciám. Už viac ako 110 rokov uplatňujeme zásady bezpečnosti, účinnosti a kvality. Ako značka, ktorá vždy bojovala a oslavovala posilnenie postavenia žien, L'Oréal Paris čelí stereotypom a presadzuje modernú víziu ženskosti. Skutočne podporujeme všetky ženy na ich ceste, aby našli naplnenie, každá podľa svojich vlastných pravidiel a túžob.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti L'OREAL za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Mondelēz

Mondelēz International je jedným z najväčších výrobcov cukroviniek a pochutín na svete. Zamestnáva 80 tisíc ľudí a umožňuje spotrebiteľom vo viac ako 165 krajinách sveta vychutnávať snacky správnym spôsobom. Medzi jeho najznámejšie globálne značky patria čokolády Milka, Cadbury a Toblerone, sušienky Oreo, LU a belVita (na lokálnom trhu známe ako BeBe Dobré ráno) a cukríky a žuvačky Halls a Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu ďalej patria značky Opavia Zlaté, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky, Tatranky alebo TUC.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Mondelēz za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Slovalco
Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu.
Budeme:
- príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
- minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
- lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
- trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
- ambiciózna firma zameraná na neustále zlepšovanie a kontinuálne znižovanie nákladovosti.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SLOVALCO za podporu študentskej vedeckej konferencie.

SPOLCHEMIE
SPOLCHEMIE je českou chemickou firmou evropského významu. Naše historie sahá do roku 1856 a jsme jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě. Náš základní sortiment tvoří epoxidové a alkydové pryskyřice, hydroxidy a chlorové deriváty, tvrdidla a rozpouštědla apod. Naše výrobky nachází uplatnění v automotive, stavebnictví, energetice, elektronice, farmacie a mnoha dalších oborech.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SPOLCHEMIE za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Optimal Control Labs
Sme startup spoločnosť zameraná na aplikovaný výskum a vedu. Sme odborníkmi na optimálne riadenie, matematiku a algoritmy. Naše pole pôsobnosti sa delí na teoretickú a praktickú časť. Praktická časť sa zameriava na výrobu a návrh zariadení určených na edukačné účely v oblasti teórie riadenia procesov a automatizácie. Teoretická časť sa venuje výskumnej činnosti v oblasti optimalizácie, teórie riadenia procesov a strojového učenia.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Optimal Control Labs za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

HUMUSOFT
HUMUSOFT s.r.o. je česká súkromná obchodná spoločnosť založená v roku 1991. Spoločnosť má sídlo v Prahe a pobočku v Bratislave. Od svojho vzniku delí spoločnosť svoje sily rovným dielom medzi výrobu a predaj prístrojového a programového vybavení. Medzi oblasti záujmu spoločnosti patrí riadiaca technika, informačné technológie, vedeckotechnický software, simulácie technologických i podnikových procesov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti HUMUSOFT za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

CZ Propag
Zde jsou tři aspekty, které z nás dělají ty pravé partnery pro Vás:
- Start od nuly: Dokážeme vytvořit projekt, který bude jedinečný. Nebudeme kopírovat již vytvořené koncepty, ale vybudujeme naprosto unikátní projekt vám na míru.
- Náš team: Práce s námi znamená pracovat s profesionálními designéry a bude pro vás znamenat dobrou zkušenost, ke které se budete chtít vracet.
- Vaše spokojenost: Vytvoření designu není konec spolupráce. My rozumíme pravidlům hry, Jsou o tom, abychom vás udělali spokojenými.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti CZ Propag za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Martinus
Martinus.sk je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na Slovensku a druhým najväčším predajcom kníh celkovo. Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie "najlepší" aj "najobľúbenejší" internetový obchod na Slovensku. Pre nás je však najdôležitejšie, že pravidelne získavame to najcennejšie: vašu dôveru. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Kráčame ďalej...
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Martinus za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

SHIMADZU
Shimadzu je firma, ktorá vyrába najširší sortiment prístrojov pre inštrumentálnu analytiku, testovanie materiálov a life science.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SHIMADZU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

ANWELL
Keď sme v roku 2008 ako študenti otvárali malé copycentrum na jednom z bratislavských internátov, ešte sme netušili, že o pár rokov sa náš tím rozrastie na desiatky zamestnancov, obslúžime tisícky spokojných zákazníkov a dokážeme vybaviť aj tie najnáročnejšie požiadavky klientov. Od samého začiatku bol náš koncept postavený na rýchlom a kvalitnom poskytovaní služieb za čo najvýhodnejšie ceny. A práve ústretovosť, ochota pomôcť či poradiť ako aj individuálny cenová politika je to, čo ti chceme ponúknuť ako „bonus k našim službám“. V prípade, že rýchlosť, spoľahlivosť a kvalita tlače je práve to, čo ti pomôže uľahčiť tvoju prácu, veľmi radi ti s tým pomôžeme a nadviažeme určite úspešnú spoluprácu.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti ANWELL za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

two cosmetics
Sme inovatívna značka prírodnej kozmetiky #MADEINSLOVAKIA. V našom portfóliu nájdete produkty pre všetky typy pleti a pre efektívne riešenie rôznych problémov s pleťou. 2/two – číslo dva, predstavuje použitie dvoch hlavných ingrediencií v prírodnej kozmetike. Prírodné kozmetické produkty sú vhodné skutočne pre všetkých, tak ako pre deti, tak i dospelých, pre vegánov, vegetariánov a fanúšikov ekológie. Filozofia zerowaste a ekológia celkovo je nám veľmi blízka. V ponuke preto nánájdete veľmi obľúbené znovupoužiteľné odličovacie tampóny či upcyklované mydelničky, ktoré sú vyrábané z použitých obalov, ktoré nám vraciate späť.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti two cosmetics za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Rajo
Sme jedným z najväčších slovenských producentov mliečnych výrobkov. Poctivo spracúvame mlieko tej najvyššej kvality a spotrebiteľom ponúkame tradičné aj inovatívne mliečne výrobky pre všetky kategórie konzumentov. Pre tých, ktorí myslia na svoje zdravie a dbajú na pravidelný prísun vitamínov, bielkovín a zároveň si potrpia na kvalitné a chutné výrobky. Rovnako pre tých, ktorí sa chcú odmeniť a dopriať si chuťový zážitok. A nezabúda ani na tých, ktorí myslia na svoju štíhlu líniu, či tých, ktorí trpia laktózovou intoleranciou.
Spokojní zákazníci, ktorí sa k nám stále vracajú, sú stredobodom nášho konania. Všetky interné a externé aktivity realizujeme v záujme našich zákazníkov. Naše výrobky majú vysoký štandard kvality a boli vyrobené za kontrolovaných a z hľadiska potravinového práva bezpečných podmienok.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Rajo za podporu študentskej vedeckej konferencie.

McCarter
McCarter je slovenská výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 1997. Sme výrobcom renomovaných slovenských značiek Body&Future, RIO COLD PRESS, Rio Fusion, Zeus a V12, ktoré úspešne exportujeme do Česka, Maďarska a Slovinska. Sme dovozcom a distribútorom značiek chorvátskej minerálnej vody Jana, chorvátskych cukroviniek Kraš, nemeckých čajov Teekanne a amerických nápojov AriZona. Viac ako 50% produkcie spoločnosti je určených na export. Za svoje produkty získavame medzinárodne ocenenia v kategórií inovatívnych nápojov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti McCarter za podporu študentskej vedeckej konferencie.