Predseda komisie "ad hoc" pre obhajoby doktorských dizertačných prác

Pôsobnosť

Oblasť: Technické vedy – elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy a informačné a komunikačné technológie

Obdobie: 2010 - 2015, 2016-2020

Odbory:

 • meracia technika – 020217
 • metrológia – 020218
 • aplikovaná informatika – 020302
 • počítačové inžinierstvo – 020309
 • umelá inteligencia – 020310
 • informačné systémy – 020311
 • riadenie procesov – 020313
 • robotika (aj pre strojárstvo) – 020314
 • kybernetika – 020315

Menovací dekrét: (2016-2020) PDF, (2010-2015) PDF.


Materiály na stiahnutie


doc. Ing. Ivo Petráš, PhD

 • Názov: Fractional-order systems and fractional-order controllers: Methods for their modelling, identification, and implementation
 • Organizácia: FBERG TUKE
 • Žiadosť prijatá 7.1.2013
 • Oponentské posudky: JK, RP, IT, PZ.
 • Obhajoba 4.10.2013, FCHPT STU v Bratislave
 • Udelenie DrSc: 11.12.2013, STU v Bratislave: oznam

Komisia, oponenti

 • Schválenie návrhu na rokovaní SKVH zo dňa 26.2.2013: PDF
 • Vymenovací dekrét prevzaný dňa 9.4.2013: PDF

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FCHPT STU v Bratislave
 • Člen: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., SjF ČVUT Praha
 • Člen: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., FMFI UK Bratislava
 • Člen: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., SjF STU v Bratislave
 • Člen: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., FEL ČVUT Praha
 • Člen: prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc., FCHPT STU v Bratislave
 • Člen: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., SvF STU v Bratislave
 • Člen: prof. Ing. Michal Šebek, DrSc., FEL ČVUT Praha
 • Člen: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc., FEI STU v Bratislave
 • Člen: prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc., SjF ČVUT Praha

 • Oponent: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc., FMFI UK Bratislava
 • Oponent: prof. Ing. Roman Prokop, PhD, FAI UTB Zlín
 • Oponent: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc., FEI U Pardubice
 • Oponent: prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc., SjF ČVUT Praha

Obhajoba

 • Obhajoba 4.10.2013, 11:00, FCHPT STU v Bratislave

 • Prezenčná listina - komisia: PDF
 • Prezenčná listina - hostia: PDF
 • Zápis z hlasovania: PDF
 • Zápisnica z obhajoby: PDF
 • Návrh pre VR STU v Bratislave: PDF

Komisia na základe tajného hlasovania jednomyseľne rozhodla navrhnúť vedeckej rade Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeliť doc. Ing. Ivo Petrášovi, PhD. vedeckú hodnosť „doktor technických vied – DrSc.“ vo vednom odbore 020313 „Riadenie procesov“.

Podklady

 • Autoreferát: PDF
 • Prehľad publikačnej činnosti, ohlasov a účasti na vedeckej výchove: PDF
 • Stanovisko organizácie: PDF
 • CV: PDF
 • Zoznam publikačnej a inej vedeckej činnosti: PDF
 • SCI citácie: PDF
 • Vyhlásenia spoluautorov: PDF
 • Podporné stanovisko: prof. Magin, U. of Illinois at Chicago: PDF

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS