Habilitačné a inauguračné konania v odbore Kybernetika/automatizácia na FCHPT STU v Bratislave

Podklady

 • Web stránka fakulty: habilitácie a inaugurácie
 • Smernica rektora 2021/06: Pravidlá a postupy na uskutočňovanie habilitačných konaní a inauguračných konaní na STU v Bratislave: PDF
 • Kritériá habilitácií a inaugurácií VR FCHPT STU v Bratislave 2016: PDF
 • Podklady k žiadosti o inauguráciu pre VR FCHPT STU v Bratislave 2016: PDF
 • Podklady k žiadosti o habilitáciu pre VR FCHPT STU v Bratislave 2016: PDF

Staršie

 • Kritériá habilitácií a inaugurácií VR FCHPT STU v Bratislave 2008: PDF
 • Podklady k žiadosti o inauguráciu pre VR FCHPT STU v Bratislave 2008: PDF

Habilitácia, Ing. Ľuboš Čirka, 2023

Dátumy

 • 3.10.2023: schválenie na VR FCHPT
 • 12.1.2024, 11:00, CH641: habilitačná prednáška
 • 20.2.2024: prednáška pred VR FCHPT

Podklady


Habilitačná komisia

Habilitačná prednáška

Habilitácia, Ing. Martin Klaučo, 2022

Dátumy

 • 22.3.2022: schválenie na VR FCHPT, PDF
 • 16.6.2022: zverejnenie, denník SME
 • 17.6.2022: zverejnenie, web STU, FCHPT
 • 1.7.2022, 11:00, CH641: habilitačná prednáška
 • 4.10.2022: prednáška pred VR FCHPT

Podklady

Habilitačná komisia

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (STU v Bratislave)
 • Člen: prof. Ing. Michal Šebek, DrSc. (FEL ČVUT, Praha)
 • Člen: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD. (FS ČVUT, Praha)
 • Oponent: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. (FI PEVŠ Bratislava)
 • Oponent: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD (SjF STU v Bratislave)
 • Oponent: prof. Ing. Roman Prokop, PhD. (FAI UTB v Zlíne)

Habilitačná prednáška

 • Téma habilitačnej prednášky: Pokročilé aspekty prediktívneho riadenia
 • Stanovisko komisie : PDF

Inaugurácia, doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD, 2021

Dátumy

 • 21.1.2021: prerokovanie a schválenie konania na VR FCHPT, PDF
 • 27.3.2021: zverejnenie, denník SME
 • 30.3.2021: zverejnenie, FCHPT STU
 • 20.4.2021: inauguračná prednáška pred VR FCHPT STU, 14:00
 • 10.5.2021: inauguračná prednáška pred VR STU

Inauguračná komisia

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (STU v Bratislave)
 • Člen: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. (PEVS, Bratislava)
 • Člen: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. (FBERG TU Košice)
 • Člen: prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (FAI UTB Zlín)
 • Oponent: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. (FBERG TU Košice)
 • Oponent: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (STU v Bratislave)
 • Oponent: prof. Ing. Michal Šebek, DrSc. (FEL ČVUT v Prahe)

Podklady

 • Životopis, prehľad plnenia vedeckých a pedagogických kritérií: PDF
 • Zoznam citácií
 • Súbor vybraných publikácií: PDF
 • Prehľad pedagogickej činnosti: PDF
 • Prehľad výskumnej činnosti: publikácie: PDF, projekty: PDF
 • Prehľad plnenia inauguračných kritérií na FCHPT STU: povinné: PDF, doplnkové: PDF
 • Oponentské posudky: DR, IP, MS

Inauguračná prednáška

 • Téma inauguračnej prednášky: Nízkonákladové optimálne procesné riadenie
 • Stanovisko komisie : PDF
 • Stanovisko VR FCHPT STU: PDF 24/18/18/0/0 - jednomyseľne, návrh schválený

Habilitácia, Ing. Juraj Oravec, 2019

Dátumy

 • 14.5.2019: schválenie na VR FCHPT, PDF
 • 2.9.2019: zverejnenie, web STU, FCHPT
 • 31.8.2019: zverejnenie, denník SME
 • 20.9.2019, 11:00, CH641: habilitačná prednáška
 • 19.11.2019: prednáška pred VR FCHPT

Podklady

 • Predbežné prehľadové materiály: životopis, prehľad plnenia vedeckých a pedagogických kritérií: PDF
 • Práca (prvá časť): PDF
 • Oponentské posudky: MH, RP, DR

Habilitačná komisia

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (STU v Bratislave)
 • Člen: doc. Ing. František Dušek, CSc. (FEI U Pardubice)
 • Člen: prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (TU Ostrava)
 • Oponent: doc. Ing. Martin Hromčík, PhD. (FEL ČVUT Praha)
 • Oponent: prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (FAI UTB Zlín)
 • Oponent: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (STU v Bratislave)

Habilitačná prednáška

 • Téma habilitačnej prednášky: Pokročilé metódy robustného riadenia energeticky náročných procesov
 • Prezenčná listina: JPG
 • Stanovisko komisie : PDF
 • Stanovisko VR FCHPT : PDF

Habilitácia, Ing. Radoslav Paulen, 2017

Dátumy

 • 30.52017: schválenie na VR FCHPT
 • 23.8.2017: zverejnenie, web STU, FCHPT
 • 26.8.2017: zverejnenie, denník SME
 • 14.9.2017: habilitačná prednáška, 13:00
 • 10.10.2017: prednáška pred VR FCHPT

Habilitačná komisia

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (STU v Bratislave)
 • Člen: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. (FBERG TU Košice)
 • Člen: prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (FAI UTB Zlín)
 • Oponent: prof. Ing. Sergej Čelikovský, CSc. (FEL ČVUT Praha)
 • Oponent: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (STU v Bratislave)
 • Oponent: prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (TU Ostrava)

Podklady

 • Predbežné prehľadové materiály: životopis, prehľad plnenia vedeckých a pedagogických kritérií: PDF
 • Práca (prvá časť): PDF
 • Oponentské posudky: AK, MV, SC

Habilitačná prednáška

 • Téma habilitačnej prednášky: Optimálna prevádzka membránových separačných procesov
 • Prezenčná listina: PDF
 • Stanovisko komisie : PDF
 • Stanovisko VR FCHPT : PDF

Inaugurácia, doc. Ing. Ivo Petráš, PhD, 2012

Dátumy

 • 9.10.2012: schválenie konania na VR FCHPT
 • 23.2.2013: zverejnenie, denník SME
 • 12.3.2013: inauguračná prednáška pred VR FCHPT STU
 • 20.3.2013: inauguračná prednáška pred VR STU
 • 26.11.2013: vymenovanie profesorom

Inauguračná komisia

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (STU v Bratislave)
 • Člen: prof. Ing. Michal Šebek, DrSc. (FEL ČVUT v Prahe)
 • Člen: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (FEI U Pardubice)
 • Člen: prof. Ing. Petr Dostál, PhD. (FAI UTB v Zlíne)
 • Oponent: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. (FEI STU v Bratislave)
 • Oponent: prof. Ing. Antonín Víteček, PhD. (FS VŠB Ostrava)
 • Oponent: prof. Ing. Dušan Krokavec, PhD. (FEI TUKE Košice)

Podklady

 • Životopis, prehľad plnenia vedeckých a pedagogických kritérií: PDF
 • Zoznam citácií: PDF
 • Súbor vybraných publikácií: PDF
 • Hodnotenie pedagogickej činnosti: PDF
 • Hodnotenie výskumnej činnosti: PDF
 • Oponentské posudky: SK, AV, DK

Inauguračná prednáška

 • Téma inauguračnej prednášky: Modelovanie a riadenie systémov neceločíselného rádu
 • Stanovisko komisie : PDF
 • Stanovisko VR FCHPT STU: 26/25/25/0/0 - návrh schválený
 • Stanovisko VR STU: jednomyseľne - návrh schválený

Habilitácia, Ing. Michal Kvasnica, 2011

Dátumy

 • 31.5.2011: schválenie na VR FCHPT
 • 15.10.2011: zverejnenie, denník SME
 • 4.11.2011: habilitačná prednáška, 11:00
 • 6.12.2011: prednáška pred VR FCHPT

Habilitačná komisia

 • Predseda: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (STU v Bratislave)
 • Člen: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. (FBERG TU Košice)
 • Člen: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (FEI U Pardubice)
 • Oponent: prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. (FAI UTB Zlín)
 • Oponent: prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. (FEL ČVUT Praha)
 • Oponent: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (STU v Bratislave)

Podklady

 • Materiály: životopis, prehľad plnenia vedeckých a pedagogických kritérií: PDF
 • Práca (prvá časť): : PDF
 • Oponentské posudky: VB, VH, BRI

Habilitačná prednáška

 • Téma habilitačnej prednášky: Nové trendy v znižovaní zložitosti explicitného prediktívneho riadenia
 • Prezenčná listina: PDF
 • Stanovisko komisie : PDF

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS